Konkurs w mediach społecznościowych dotyczący projektorów #BenQEURO2021
Poniżej przedstawiamy warunki uczestnictwa w konkursie w mediach społecznościowych dotyczącym projektorów #BenQEURO2021, które poznać powinien każdy uczestnik konkursu.

22-04-2020

Dziękujemy za zainteresowanie konkursem BenQ EURO2021 oraz projektorami domowymi BenQ. Konkurs dotyczący projektorów #BenQEURO2021 rozpoczyna się w poniedziałek, 10 maja 2021 r., na stronie BenQ Europe w serwisie Facebook @LookinGreat, na koncie BenQ Europe w serwisie Twitter@BenQEurope oraz na koncie BenQ Europe w serwisie Instagram @benq_europe. Udostępnij nam miejsce, z którego będziesz oglądać EURO2021, aby mieć szansę na wygraną jednego z 2 projektorów TK700STi, 3 projektorów TH685i lub 5 projektorów GS2 BenQ! Pokaż nam zdjęcie przedstawiające, jak lub gdzie będziesz oglądać mistrzostwa Europy w piłce nożnej EURO2021. Każde z 10 najbardziej interesujących lub oryginalnych zgłoszeń zostanie nagrodzone jednym z dostępnych projektorów. Konkurs kończy się w poniedziałek, 14 czerwca 2021 r.

 

 


Jak wziąć udział w konkursie w mediach społecznościowych #BenQEURO2021

 1. Obserwuj stronę BenQ Europe w serwisie Facebook @LookinGreat, konto BenQ w serwisie Twitter @BenQEurope lub konto BenQ Europe w serwisie Instagram @benq_europe.
 2. Polub prześlij odpowiedź zawierającą zdjęcie miejsca, z którego będziesz oglądać EURO2021 oraz hasztagi  #BenQEURO2021 i #EURO2020 w odpowiedzi na post informujący o konkursie #BenQEURO2021 w serwisie Facebook LINK, Twitter LINK lub Instagram LINK.

 


Wszystkie polubienia i odpowiedzi zawierające zdjęcie oraz hasztagi #BenQEURO2021 #EURO2020 zostaną automatycznie zaakceptowane do udziału w konkursie z nagrodami. Warunkiem udziału jest objęcie wszystkich postów warunkami uczestnictwa. Przesłanie postu uznawane jest za akceptację niniejszych warunków uczestnictwa.

 


Nagrody zostaną przyznane przez członków jury BenQ Europe w oparciu o ich oryginalność.

Warunki uczestnictwa w konkursie w mediach społecznościowych dotyczącym projektorów #BenQEURO2021

 1. Akceptacja warunków uczestnictwa: Konkurs w mediach społecznościowych dotyczący projektorów #BenQEURO2021 (dalej zwany „konkursem”) jest organizowany i przeprowadzany przez BenQ Europe (dalej zwany „BenQ”, „my” lub „nasze”) na naszych oficjalnych kontach w serwisach Facebook, Twitter oraz Instagram (wspólnie zwanych „mediami społecznościowymi”). Uczestnicząc w tym konkursie uczestnik akceptuje, że niniejsze warunki uczestnictwa (dalej zwane „warunkami”) są dla niego wiążące oraz że wiążące są dla niego nasze decyzje, które są ostateczne i wyłączne we wszystkich kwestiach dotyczących konkursu. Nie będzie prowadzona żadna korespondencja dotycząca wyników konkursu.
 2. Możliwość uczestnictwa: W niniejszym bezpłatnym i otwartym konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Europy w wieku od 18 lat. Aby wziąć udział, nie ma konieczności dokonywania żadnych zakupów. Zgłoszenia muszą być przesłane przez osobę i, jeśli nie podano inaczej, są ograniczone do jednego zgłoszenia na osobę. Zgłoszenia można przesyłać przez serwis Facebook, Twitter lub Instagram, ale, niezależnie od liczby wykorzystanych serwisów, na każdą osobę liczy się tylko jedno zgłoszenie. Ten konkurs jest niedostępny dla pracowników BenQ, influencerów BenQ oraz wszystkich osób zawodowo związanych z konkursem oraz członków ich rodzin. Zastrzegamy sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika i/lub zwycięzcy wyłącznie według własnego uznania i z dowolnego powodu bez uprzedzenia, w szczególności z powodu nieprzestrzegania niniejszych warunków lub właściwych przepisów.
 3. Harmonogram: Konkurs rozpoczyna się w poniedziałek, 10 maja 2021 r. i kończy w poniedziałek, 14 czerwca 2021 r. Wszelkie zgłoszenia przesłane poza tym okresem nie są uznawane. Zgłoszenia przesłane po terminie lub niekompletne zostaną zdyskwalifikowane.
 4. Zgłoszenia: Zgłoszenie jest uznawane za wykonane, jeśli uczestnik użył swojego konta w mediach społecznościowych, aby (1) obserwować stronę BenQ Europe w serwisie Facegook @LookinGreat, konto BenQ Europe w serwisie Twitter @BenQEurope lub konto BenQ Europe w serwisie Instagram @benq_europe oraz (2) polubił post dotyczący konkursu #BenQEURO2021 w mediach społecznościowych BenQ ORAZ odpowiedział na ten post, przesyłając zdjęcie z użyciem hasztagów #BenQEURO2021. Post uczestnika powinien pokazać nam, jak lub gdzie uczestnik będzie oglądać turniej EURO2021 i musi być ustawiony jako publiczny. BenQ nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione, opóźnione, przesłane w nieprawidłowe miejsce, uszkodzone lub niedostępne dla naszego narzędzia do wyszukiwania i śledzenia mediów społecznościowych z jakiegokolwiek powodu.
  BenQ przestrzega praw własności intelektualnej innych osób, w szczególności prawa autorskiego, praw ochrony znaków towarowych, praw osobistych i prawa do wizerunku. Uczestnikowi nie wolno wykorzystać tekstu, zdjęcia, portretu, dzieła ani własności intelektualnej innej osoby w celu uczestnictwa w tym konkursie, chyba że otrzymał wyraźne upoważnienie od właściciela praw. Wszelkie nieupoważnione wykorzystanie może stanowić naruszenie praw autorskich, praw ochrony znaku towarowego i innych właściwych praw i może skutkować karami pieniężnymi przewidzianymi w prawie karnym lub cywilnym. Przywłaszczenie i plagiatorstwo powodują dyskwalifikację lub anulowanie przyznania nagrody. BenQ zastrzega sobie prawo do obciążenia uczestnika odpowiedzialnością za wszelkie naruszenia powyższych praw.
 5. Nagroda: Dostępnych jest dziesięć urządzeń i wybranych zostanie dziesięciu zwycięzców, każdy z których otrzyma jeden projektor BenQ. Autorzy dwóch najlepszych zgłoszeń zdobędą główną nagrodę w postaci projektora BenQ TK700STi (zalecana cena detaliczna to 1299 €). Autorzy trzech zgłoszeń ocenionych niżej niż najlepsze zdobędą nagrodę za drugie miejsce w postaci projektora BenQ TH685i (zalecana cena detaliczna to 799 €). Autorzy pięciu zgłoszeń ocenionych niżej niż nagrodzone za drugie miejsce zdobędą nagrodę za trzecie miejsce w postaci projektora BenQ GS2 (zalecana cena detaliczna to 640 €). Nagroda nie podlega przekazaniu, odsprzedaży ani wymianie. Nagrody nie można wymienić na inny produkt ani gotówkę. Wszelkie obrazy przedstawiające nagrody mają wyłącznie charakter poglądowy i nie muszą dokładnie przedstawiać zawartości nagrody.
 6. Zwycięzcy: BenQ wybierze 10 zwycięzców, którzy dokonali najbardziej interesujących lub oryginalnych zgłoszeń, na koniec okresu konkursu, czyli w poniedziałek, 14 czerwca 2021 r. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w tygodniu 24. (14 czerwca – 20 czerwca 2021 r.), po zakończeniu okresu konkursu.
 7. Powiadamianie: Zwycięzcy zostaną powiadomieni za pośrednictwem serwisu Facebook, Twitter lub Instagram (post oraz/lub wiadomość bezpośrednia) i muszą odpowiedzieć na powiadomienie o zdobyciu nagrody w czasie 48 godzin. Jeśli nie otrzymamy odpowiedzi w czasie 48 godzin, BenQ może pozbawić zwycięzcę nagrody i wybrać zastępczego zwycięzcę bez rekompensaty na rzecz oryginalnego zwycięzcy.
 8. Realizacja: Nagroda zostanie dostarczona zwycięzcy na jego adres pocztowy w Europie. Zwycięzcy odpowiadają za posiadanie ważnego adresu pocztowego w Europie, pod którym mogą odebrać nagrodę.
 9. Administracja: W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tego konkursu, ogólnych informacji na temat uczestnictwa, problemu z przesłaniem zgłoszenia lub dostawą nagród, proszę skontaktować się z BenQ Europe, of Meerenakkerweg 1-17, 5652 AR, Eindhoven, Holandia, korzystając z adresu benq.social@benq.eu.
 10. Zgoda i zezwolenie na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych: Biorąc udział w tym konkursie, uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych uczestnika przez BenQ oraz na kontaktowanie się z uczestnikiem przez jego konto w mediach społecznościowych, którego uczestnik użył do udziału w konkursie, dla potrzeb tego konkursu. Uczestnik udziela zgody BenQ na korzystanie z nazwy konta uczestnika w mediach społecznościowych oraz jego podobizny do promowania konkursu oraz ogłoszenia zwycięzcy przez kanały informacyjne, na witrynach internetowych i w mediach społecznościowych, np. poprzez oznaczenie uczestnika tagiem i ponowne opublikowanie jego zgłoszenia. Jeśli uczestnik nie wyraża zgody na powyższe, proszony jest o niezwłoczne skontaktowanie się z administratorem w celu uzyskania dalszej pomocy.
 11. Ten konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany lub zarządzany przez serwisy Facebook, Instagram lub Twitter ani z nimi powiązany. BenQ zastrzega sobie prawo do zmiany, aktualizacji i zastąpienia niniejszych warunków w dowolnej chwili bez uprzedzenia. 
TOP