Het belang van een goed ICT-beleidsplan voor het onderwijs

Het ICT-beleidsplan. Sommige scholen hebben er een, sommige scholen niet. In het ene geval is het een doorslaand succes, in andere gevallen levert het niet het gewenste rendement op. Wat houdt zo’n plan nu eigenlijk in, hoe stel je het op en wat zijn cruciale factoren voor een succesvol ICT-beleidsplan in het onderwijs? Lees dit artikel om hier meer over te weten te komen.

Wat is een ICT-beleidsplan?

Het ICT-beleidsplan is simpelweg te omschrijven als een document waarin de verschillende factoren van de school met betrekking tot de integratie van ICT in op zijn genomen. Het bevat een inventarisatie van de bestaande situatie en de toekomstvisie van de school op technologisch vlak. Een ICT-beleidsplan van een school bevat zowel strategische elementen (‘waar wil de school naartoe?’) als operationele elementen (‘hoe gaan we dit aanpakken?’).

Het ICT-beleidsplan creëert een draagvlak

Scholen die werken met een ICT-beleidsplan slagen er in de praktijk vaker in om ICT op een goede wijze te integreren dan scholen zonder vastgelegd ICT-beleid. Enkel het opstellen van een dergelijk plan is niet direct de aanwijsbare reden hiervoor. In de aanloop naar het plan zitten doorgaans de betrokken partijen bij elkaar voor het opzetten van de juiste processen die tot een betere samenwerking leiden. Dat brengt ons dan ook bij het grootste voordeel van een goed ICT-beleidsplan: het zorgt voor draagvlak. Er kunnen goede afspraken gemaakt worden tussen alle partijen, waardoor iedereen weet wat er verwacht wordt.

De totstandkoming van het ICT-beleid

Het opstellen van een compleet ICT-beleid is een langdurig proces waarbij elke stakeholder betrokken moet zijn. Ook moet er flexibiliteit zijn om het plan tussentijds aan te passen wanneer er bijvoorbeeld nieuwe technologische ontwikkelingen beschikbaar zijn. Om tot een succesvol beleidsplan te komen moet er vooraf goed nagedacht worden over een aantal factoren op zowel strategisch als operationeel niveau. Het is ook belangrijk om de juiste coördinator/verantwoordelijke hiervoor aan te wijzen. Voor het opstellen van het ICT-beleidsplan zijn drie factoren belangrijk: de beginsituatie, de uitgangspunten en de evaluatie.

 

Beginsituatie

Een stap die vaak, al dan niet bewust, overgeslagen wordt: beschrijf reëel hoe de huidige situatie eruitziet. Maak een inventarisatie van de huidige middelen en vergeet daarbij ook niet te luisteren naar de wensen van de medewerkers; mogelijk is niet alles haalbaar, maar die ene suggestie kan zomaar een winnaar zijn. Denk goed na over de missie en visie van de school en bedenk daarna welke rol ICT daarin kan spelen. Beginnen met deze stap zorgt ervoor dat de juiste doelstellingen geformuleerd kunnen worden en er geen tijd wordt verspild aan overbodige randzaken.

 

Uitgangspunten

Nu de actuele situatie bekend is, wordt het tijd om concreet de verschillende doelstellingen te formuleren. Houd daarbij rekening met de eventuele samenhang met het onderwijsbeleidsplan en kijk naar samenwerkingsverbanden. Zorg dat iedereen op de hoogte is van de plannen en er een consensus is voor een soepele voortgang van het verdere proces.

 

Evaluatie

Een laatste stap die minstens zo belangrijk is: maak tussentijds een balans op van de gestelde kortetermijndoelen. Deze kunnen zo tijdig aangescherpt worden op basis van de actuele situatie.

De inhoud van een ICT-beleidsplan voor het onderwijs

Na de schets van de beginsituatie en het formuleren van de uitgangspunten is het tijd om het beleidsplan te schrijven. Hierbij dient aangemerkt te worden dat elk plan verschillend zal zijn per school, omdat de situatie anders is. Enkele belangrijke onderdelen die in de meeste ICT-beleidsplannen terugkomen zijn echter wel te benoemen: de gewenste situatie, de doelen, de ontwikkelingsmiddelen en de communicatie.

Gewenste situatie

Hier wordt de gewenste situatie beschreven: wat is het beeld van ICT binnen jullie school? Denk hierbij onder andere aan:
 • Welke werkzaamheden doen kinderen achter de computer?
 • Hoe wordt internet ingezet in de klas?
 • Wordt er gebruik gemaakt van digitale schoolborden? Zijn deze mogelijk aan vervanging toe?
 •  Welke gegevens worden op het netwerk gezet en wie heeft toegang?
 • Zou cloud computing een meerwaarde kunnen leveren?
 • Hoe wordt ICT en internet ingezet om leerkrachten en de schooladministratie te ondersteunen?
 • Hoeveel tijd spenderen kinderen (en collega’s) achter de computer?
 • Hoe gaan jullie om met sociale media?
 • Hoe beschermen jullie de privacy en data van de kinderen?

Doelen

Als de gewenste situatie duidelijk is, kunnen er concrete korte- en langetermijndoelen vastgesteld worden. Hiervoor dienen de gestelde doelen uitgeschreven te worden in meetbare activiteiten. De meetbaarheid is met name van belang met het oog op de evaluatie.

Ontwikkelingsmiddelen

Het is ook belangrijk om de noodzakelijke randvoorwaarden voor de uitvoering van het plan op te nemen. Enkele onderdelen:
 • Sluit het aan bij het onderwijsbeleidsplan?
 • Kennisniveau van leerkrachten
 • Benodigde software
 • Begroting

Communicatie

Bepaal ten slotte hoe hierover gecommuniceerd wordt met:
 • Ouders
 • Bestuur
 • Collega's
Voordat het ICT-beleidsplan in het onderwijs opgesteld wordt is het dus belangrijk om de beginsituatie goed in kaart te brengen, de juiste personen hieraan te laten meewerken en het plan te laten aansluiten bij de visie van de school. Ook is flexibiliteit belangrijk, zodat belangrijke ontwikkelingen niet gemist worden. Scholen die rekening houden met deze factoren en een solide plan opzetten zullen doorgaans een meer betrokken team hebben en duurzamer kunnen investeren in ICT.
Advies nodig?

Maken digiborden onderdeel uit van het ICT-beleidsplan van jouw school in 2021? Neem contact op voor een gratis en vrijblijvend advies over de mogelijkheden.

© 2020 BenQ - alle rechten voorbehouden. Gebruiksvoorwaarden:  Colofon en privacybeleid & Cookies