Policy Center
BenQ Europe - Privacyverklaring voor alle Europese websites (EER)
1. Inleiding

We stellen het vertrouwen dat u in ons stelt bij het delen van uw persoonsgegevens op prijs. De veiligheid van die gegevens is erg belangrijk voor ons. In dit document leggen we u uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beschermen. We leggen u bovendien uit welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u die rechten uit kunt oefenen.

2. Over ons

BenQ Europe BV is het regionale Europese hoofdkantoor van de BenQ Corporation. BenQ Europe BV is de maatschappij die alle nationale kantoorfilialen van BenQ in Europa overkoepelt.

BenQ Europe BV is de gegevensbeheerder voor alle nationale BenQ-kantoren in de Europese Economische Ruimte (“EER”). Dat betekent dat BenQ Europe BV bepaalt welke gegevens door elke onderneming worden verzameld en hoe die worden gebruikt en beschermd.

Ons geregistreerde kantooradres is:

BenQ Europe BV
Meerenakkerweg 1-17
5652 AR Eindhoven
Nederland

Als u vragen heeft over hoe we persoonsgegevens verwerken, of u uw rechten als betrokkene op het gebied van gegevens wilt uitoefenen, neem dan per e-mail contact met ons op via privacy@benq.eu.

3. Ondernemingen en websites binnen dit gebied

Geregistreerde ondernemingen

BenQ Europe B.V.
BenQ Austria GmbH
BenQ Benelux B.V.
BenQ Deutschland GmbH
BenQ France SAS
BenQ Italy Srl.
BenQ Nordic AB
BenQ Technology Ibérica SA
BenQ UK Ltd.

Websites

Ga voor de volledige lijst van de Europese websites van BenQ Europe BV en haar nationale kantoren naar het onderdeel “Europa” op http://www.benq.eu/welcome.

4. Verzamelen van persoonsgegevens

We verzamelen uw persoonsgegevens voor één of meerdere van de volgende doeleinden:

 1. Om u de informatie te geven waarom u heeft verzocht of waarvan we denken dat die relevant is voor een onderwerp waarin u interesse heeft getoond.
 2. Voor de aanvang en voltooiing van commerciële transacties met u, of de entiteit die u vertegenwoordigt, voor de aanschaf van producten en/of services.
 3. Voor uitvoering van een contract dat we met u of met de entiteit die u vertegenwoordigt zijn aangegaan.
 4. Voor het nakomen van overeenkomsten met u voor service en ondersteuning van onze producten.
 5. Voor het garanderen van de veiligheid en betrouwbare werking van onze websites en de onderliggende commerciële infrastructuur.
 6. Voor het managen van de communicatie tussen u en ons.

In de tabel in paragraaf 5 hieronder vindt u meer gedetailleerde informatie over de gegevens die we verzamelen voor elk van deze doeleinden en de wettelijke grondslag waarvan daarbij wordt uitgegaan.

 

Technische informatie

Om ervoor te zorgen dat elke bezoeker aan één van onze websites in staat is de desbetreffende site effectief te doorzoeken en te gebruiken, verzamelen we bovendien het volgende:

 1. Technische informatie, inclusief het internetprotocol-adres (IP) dat is gebruikt voor verbinding van uw apparaat met internet.
 2. Uw browsertype en -versie, de tijdzone, het soort browserplug-ins en de versies.
 3. Het besturingssysteem en platform.
 4. Informatie over uw bezoek, inclusief het Uniform Resource Locators (url) klikpad naar, door en van onze site.

Ons cookiebeleid, met gedetailleerde informatie over hoe we cookies gebruiken, kunt u inzien via de startpagina van al onze websites.

In paragraaf 8 hieronder vindt u informatie over uw rechten met betrekking tot de door ons verzamelde persoonsgegevens en leggen we uit hoe u die rechten uit kunt oefenen.

5. Wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

BenQ Europe BV heeft procedures ingesteld om ervoor te zorgen dat alleen diegenen in onze organisatie die uw gegevens nodig hebben daar toegang toe hebben. Zie onderstaande tabel voor de verschillende doeleinden waarvoor bepaalde gegevens verzameld worden. Een aantal van die gegevens kan worden gedeeld met derden. Wanneer dat het geval is, wordt dat hieronder aangegeven.

Doeleinde van verzameling Informatiecategorie

Verzamelde gegevens

Reden voor verzameling

Wettelijke grondslag voor verwerking

Gegevens gedeeld met?
Doeleinde van verzameling
Geven van informatie

Informatiecategorie
Informatie over onderwerp

Verzamelde gegevens

Name, company name, email address, telephone number

Reden voor verzameling

Technische ondersteuning van BenQ-product(en)

Wettelijke grondslag voor verwerking

Contract
Gegevens gedeeld met?
Intern en externe dienstverleners
Doeleinde van verzameling
Persoonlijke contactgegevens zoals die zijn doorgegeven via formulieren op de website, tijdens beurzen of op andere wijze
Informatiecategorie
Inschrijving verzendlijst

Verzamelde gegevens

Toestemming

Reden voor verzameling

Intern en externe dienstverleners
Doeleinde van verzameling
Informatie over transacties
Informatiecategorie
Transactiegegevens

Verzamelde gegevens

Naam, e-mailadres, telefoonnummer, fysiek adres

Reden voor verzameling

Verlenen van service met betrekking tot uw BenQ-product.

Wettelijke grondslag voor verwerking

Contract
Gegevens gedeeld met?
Intern en externe dienstverleners
Doeleinde van verzameling
Veiligheid
Informatiecategorie
Informatie over veiligheid

Verzamelde gegevens

Technische informatie (zie boven), evenals alle andere voor dit doel benodigde informatie.

Reden voor verzameling

Voor bescherming van onze websites en infrastructuur tegen (online)aanvallen of andere bedreigingen en voor rapportage van en omgaan met illegale activiteiten.

Wettelijke grondslag voor verwerking

Gerechtvaardigd belang
Gegevens gedeeld met?
Intern, rechtbanken en andere organisaties/instellingen waarmee we contact hebben voor dit doel.
Doeleinde van verzameling
Communicatie
Informatiecategorie
Contactgegevens

Verzamelde gegevens

Naam/namen, contactgegevens, identificatiegegevens

Reden voor verzameling

Om contact met u op te nemen over door u gemaakte opmerkingen of aan ons gestelde vragen en/of in vervolg op eerder contact tussen ons.

Wettelijke grondslag voor verwerking

Gerechtvaardigd belang
Gegevens gedeeld met?
Intern en indien nodig met professionele adviseurs.

6. Opslag van persoonsgegevens

BenQ Europe BV is gevestigd in Nederland.

 • De meerderheid van onze websites en webapplicaties zijn gehost in de EU. Voor technische benodigdheden zijn ze uitsluitend toegankelijk voor de medewerkers van BenQ.
 • De systemen voor klantrelaties, marketing en accounting van al onze kantoren bevinden zich in de EU, op het internationale hoofdkantoor van BenQ (waar ze zijn onderworpen aan bindende ondernemingsregels), of worden gehost door ondernemingen die deelnemen aan het EU-VS Privacyschild.
 • Tenzij we uitdrukkelijk anders aangeven maken al onze Cloud Service Providers (CSP's) voor verwerking gebruik van in de EU gevestigde voorzieningen.
 • We verschepen en verzenden fysieke producten binnen de EER en maken gebruik van logistieke ondernemingen met in de EU gevestigde kantoren.
7. Veiligheidsmaatregelen

We hebben naar onze mening passende veiligheidsmaatregelen getroffen voor bescherming van persoonsgegevens. We hebben echter geen enkele invloed op wat er gebeurt tussen uw apparaat en de begrenzing van onze informatie-infrastructuur. Houd rekening met het grote aantal veiligheidsrisico's op gegevensgebied en neem passende voorzorgsmaatregelen om uw gegevens te beschermen. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor inbreuken die plaatsvinden buiten onze invloedssfeer.

8. Uw rechten als betrokkene

U heeft als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonlijke informatie die we van u hebben. Neem voor uitoefening van deze rechten per e-mail contact op met privacy@benq.eu of maak gebruik van de gegevens in de paragraaf “Contact met ons opnemen” hieronder. Om uw verzoek te kunnen verwerken, vragen we ter controle om twee geldige vormen van identificatie. U heeft de volgende rechten:

Recht op informatie

Als gegevensbeheerder zijn we verplicht duidelijke en transparante informatie te geven over onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking. Hierin is voorzien in dit privacybeleid en in alle daarmee verband houdende mededelingen die we u toezenden.

 

Recht van toegang


U kunt kosteloos vragen om een kopie van de persoonsgegevens die we van u hebben. Als we uw identiteit hebben gecontroleerd en, indien nodig, de bevoegdheid van een derde die de aanvraag doet, geven we u toegang tot de persoonsgegevens die we van u hebben en de volgende informatie:

 1. de doeleinden van verwerking,
 2. de desbetreffende categorieën persoonsgegevens,
 3. de ontvangers van de openbaar gemaakte persoonsgegevens,
 4. de bewaartermijn of voorziene bewaartermijn van de desbetreffende persoonsgegevens,
 5. in het geval de persoonsgegevens zijn verzameld door een derde, de bron van de persoonsgegevens.

Mochten zich buitengewone omstandigheden voordoen waarin we weigeren informatie te verstrekken, dan zullen we dat uitleggen. We behouden ons het recht voor lichtvaardige of krenkende verzoeken te weigeren. Als het beantwoorden van verzoeken extra tijd kan vragen of onredelijke en mogelijk door u te betalen kosten oplevert, zullen we u daarover informeren.

 

Recht op rectificatie

Als u van mening bent dat we onjuiste of onvolledige persoonlijke informatie over u hebben, kunt u uw recht op rectificatie of voltooien van deze gegevens uitoefenen. Dit recht kan worden gebruikt in combinatie met beperking van verwerking, om ervoor te zorgen dat onjuiste/onvolledige informatie niet wordt verwerkt alvorens die is gecorrigeerd.

 

Recht op wissing (het “recht om vergeten te worden”)

Wanneer er geen sprake meer is van een zwaarwegende wettelijke grondslag of gerechtvaardigde reden voor verwerking van persoonsgegevens, kunt u ons verzoeken de persoonsgegevens te wissen. Het kan daarbij ook gaan om persoonsgegevens die mogelijk onrechtmatig zijn verwerkt. We zullen alle redelijkerwijs mogelijke stappen nemen om te zorgen voor wissing.

 

Recht op beperking van verwerking

U kunt ons vragen te stoppen met verwerking van uw persoonsgegevens. We hebben de gegevens dan nog wel, maar zullen die niet verder verwerken. Dit recht is een alternatief voor het recht op wissing. U kunt uw recht om verwerking te beperken uitoefenen wanneer er sprake is van een van de volgende omstandigheden:

 1. de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist,
 2. de verwerking van persoonsgegevens is onrechtmatig,
 3. de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor verwerking maar wel als onderdeel van een wettelijke procedure,
 4. er is gebruik gemaakt van het recht op het maken van bezwaar en bewerking is beperkt in afwachting van een besluit over de status van bewerking.

 

Recht op gegevensoverdracht

U kunt een verzoek indienen voor het doorgeven van uw persoonsgegevens aan een andere beheerder of verwerker in een algemeen gebruikelijk en machineleesbaar formaat. Van dit recht kan alleen gebruik worden gemaakt als de oorspronkelijke verwerking was gebaseerd op toestemming, de verwerking plaatsvindt met behulp van geautomatiseerde hulpmiddelen en de verwerking is gebaseerd op het voldoen aan een contractuele verplichting.

 


Recht op bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons wanneer:

 • verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang
 • het doel van verwerking direct marketing is
 • het doel van verwerking wetenschappelijk of geschiedkundig onderzoek betreft
 • verwerking geautomatiseerde besluitvorming en profilering inhoudt
9. Contact met ons opnemen

Stuur voor alle mogelijke opmerkingen, vragen of suggesties over dit privacybeleid, of de manier waarop we omgaan met uw persoonsgegevens, een e-mail aan privacy@benq.eu. U kunt bovendien contact met ons opnemen op ons kantoor via het onderstaande postadres of de volgende telefoonnummers:

GDPR/AVG Compliance Manager
BenQ Europe BV
Meerenakkerweg 1-17
5652 AR Eindhoven
Nederland

Telefoonnr.: +31-88-8889200

10. Klachten

Mocht u een klacht met ons willen bespreken, neem dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor gebruikmaken van de bovenstaande gegevens. Alle klachten worden op vertrouwelijke manier behandeld.
Mocht u niet tevreden zijn over de wijze waarop we met uw gegevens omgaan, of over de afhandeling van een klacht van u over onze wijze van omgaan met uw gegevens, dan heeft u het recht uw klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit binnen de Europese Unie.

TOP