Policy Center
BenQ Europe - Декларация за поверителност за всички европейски (EEA) уебсайтове
 1. Въведение
 2. Какво представляват личните данни
 3. Кои сме ние
 4. Лични данни, които обработваме
 5. Законова основа за обработката на лични данни
 6. Цели на обработката на лични данни
 7. Съхранение на лични данни 
 8. Споделяне на данни с трети страни
 9. Мерки за сигурност
 10. Вашите права като субект на данни
 11. Връзка с нас 
 12. Промени в декларацията за поверителност
 13. Оплаквания
1. Въведение

Ние, BenQ Europe B.V., сме доволни, че се интересувате от нашата компания, продукти и услуги. За нас е важно да защитим личните данни, които сте ни предоставили. В тази декларация за поверителност ще обясним как събираме, използваме и защитаваме личните ви данни.

Ще обясним и какви права имате по отношение на личните ви данни и как можете да упражнявате тези права. 


2. Какво представляват личните данни

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице („субект на данни“); подлежащо на идентифициране физическо лице е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез позоваване на идентификатор, като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице.
Това включва информация като собствено име, адрес, телефонен номер и дата на раждане. Информацията, която не може да бъде свързана с вашата истинска самоличност - като например предпочитани уебсайтове или брой потребители на даден сайт - не се счита за лични данни

3. Кои сме ние

Настоящата декларация за поверителност е приложима за цялата обработка на лични данни от BenQ Europe B.V., включително всички дъщерни национални офиси на BenQ в Европа. 

Адресът на нашето седалище е: 

BenQ Europe B.V. 
Meerenakkerweg 1-17
5652 AR  Eindhoven
The Netherlands

Ако имате въпроси относно начина, по който обработваме лични данни или бихте искали да упражнявате правата си на субект на данни, моля пишете ни на privacy@benq.eu 

4. Лични данни, които обработваме

Ние обработваме личните ви данни, защото сте ни предоставили вашите данни за сключване на договор с нас, предоставяйки ви нашите услуги или сме получили личните ви данни от трети страни, за да можем да ви предоставим услуги и поддръжка на нашите продукти. Освен това може да сте ни предоставили лични данни, за да персонализираме нашите услуги и продукти, въз основа на вашите предпочитания и интереси. 

Ние обработваме следните лични данни: 

·         Име и адрес
·         Данни за контакт (имейл, телефонен номер)
·         Име на фирма
·         Адрес на фирма
·     Информация за плащане (по избор) 

Освен това, когато използвате нашите продукти / услуги, ние обработваме, в зависимост от употребата на продукта / услугите, следните данни, които могат да се разглеждат като лични данни: 

1.       Техническа информация, включително адреса на интернет протокола (IP), използван за свързване на вашето устройство към интернет;
2.       Тип и версия на браузъра, настройка на часовия пояс, видове и версии на браузъра;
3.       Операционна система и платформа;
4.       Информация за вашето посещение, включително Унифицирани локатори на ресурси (URL адрес), кликвания към, през и от нашия сайт. 

Техническа информация

Освен това, и за да гарантираме, че всеки посетител на някой от нашите уебсайтове може да използва и навигира в сайта ефективно, използваме проследяващ софтуер, за да определим колко потребители посещават нашия уебсайт и колко често. Ние не използваме този софтуер за събиране на лични данни или индивидуални IP адреси. Данните се използват единствено в анонимна и / или обобщена форма.

Нашата политика за бисквитките, която може да бъде видяна на началната страница на всеки от нашите уеб сайтове, описва подробно как използваме бисквитки. 

5. Законова основа за обработката на лични данни

Обработката на личните данни се основава на следните основания, определени в член 6 Общ регламент за защита на данните (ОРЗД): 

 1. Съгласие
 2. Изпълнение на договор
 3. Спазване на правно задължение
 4. Основни интереси на субекта на данните или на друго физическо лице
 5. Законни интереси на BenQ Europe B.V. или трета страна

Законни интереси са например: Маркетинг, сигурност, ИТ мениджмънт, продуктови подобрения, съдебни производства, вътрешни бизнес процеси. 

6. Цели на обработката на лични данни

Ние събираме лични данни от вас за една или повече от следните цели, посочени по-долу. Числата зад всяка цел са позовавания на законовата основа, както бе споменато по-рано (член 5) 

1.       Да ви предоставим информацията, която сте поискали; [1,2] 
2.       да ви предоставим информация, която според нас може да е от значение по тема, относно която сте проявили интерес; [1,2,5]
3.       да инициираме и извършваме търговски сделки с вас или с предприятието, което представлявате, за закупуване на продукти и/или услуги; [2] 
4.       да изпълняваме договор, който сме сключили с вас или с лицето, което представлявате; [2,3]
5.       да изпълняваме споразумения с вас за обслужване и поддръжка на нашите продукти; [2,3,5] 
6.       да гарантираме сигурността и безопасната експлоатация на нашите уебсайтове и основната бизнес инфраструктура; [5]
7.       да управляваме всяка комуникация между вас и нас и [2,5] 
8.       да оптимизираме предлаганите от нас услуги. [5] 

7. Съхранение на лични данни

Съхраняваме лични данни в съответствие с нашата собствена политика за запазване на данни, като вземаме предвид специфичните законови изисквания, напр. данъчно регулиране.

8. Споделяне на данни с трети страни

Ние не споделяме, не продаваме, прехвърляме или по друг начин разпространяваме Вашите лични данни на трети страни и няма да го правим в бъдеще, освен ако това не се изисква от закона, освен ако това не е необходимо за целите на договора, предоставянето на услуги или ако не сте дали изрично съгласието си за това. Например, може да се наложи да предоставите вашия адрес и данни на нашите контрагенти, когато поръчате продукти

Нашите бизнес партньори са предмет на тяхната политика за поверителност. Препоръчваме Ви да прегледате тяхната политика за поверителност преди транзакцията. По-специално всички PayPal транзакции са обект на Политиката за поверителност на PayPal. 

Външните доставчици на услуги, които обработват данни от наше име, са задължени по договор да поддържат строга поверителност съгласно чл. 28 от ОРЗД. 

Можем да споделим личните ви данни в рамките на корпорацията BENQ, за да изпълним договор с вас, да изпълняваме услуги или поради законни интереси на BENQ Europe B.V. (напр. с цел централизирано управление на обслужването на клиентите.) 

Можем да имаме достъп и да обработваме вашите лични данни на глобална основна, ако това е необходимо за целите, посочени в тази Декларация. Доколкото тази глобална обработка включва прехвърляне на лични данни към нашите филиали или трети страни, намиращи се извън ЕИП, които не са получили обвързващо решение за адекватност от страна на Европейската комисия, такива прехвърляния са предмет на (i) стандартни договорни клаузи на ЕС; или (ii) други обвързващи и подходящи механизми за прехвърляне, които осигуряват адекватно ниво на защита в съответствие с ОРЗД, като одобрените задължителни корпоративни правила. 

 

9. Мерки за сигурност

Ние предприемаме всички необходими технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим личните ви данни. Данните ви се съхраняват в сигурна операционна среда, която не е обществено достъпна. Също така използваме криптиране, където е възможно, за да осигурим лична информация при прехвърляне. Имайте предвид обаче, че въпреки че ние предприемаме разумни стъпки, за да защитим вашата информация, никой уебсайт, прехърляне на данни по интернет, компютърна система или безжична връзка не са напълно сигурни. В случай, че личните ви данни са компрометирани, ние ще ви уведомим в най-подходящия за това срок.

10. Вашите права като субект на данни

 

Като субект на данни, чиято лична информация съхраняваме, имате определени права. Ако желаете да упражните някое от тези права, моля, изпратете имейл на privacy@benq.eu или използвайте информацията, предоставена в раздела „Връзка с нас“ по-долу, с вашето искане за упражняване на вашето право. Правата ви са както следва: 

Право на достъп
Можете да поискате безплатно да получите информация за личните данни за вас, които съхраняване. Ако има изключителни обстоятелства, които означават, че можем да откажем да предоставим информацията, ще ви дадем обяснение. Ако исканията са несериозни или обезпокоителни, ние си запазваме правото да ги откажем. Ако е вероятно отговорът на заявките да изисква допълнително време или неоправдани разходи (които може да се наложи да направите), ние ще ви информираме за това. 

Правото на поправка
Когато смятате, че разполагаме с неточна или непълна лична информация за вас, можете да ни помолите да поправим или допълним тези данни. Това може да се използва с правото да се ограничи обработката, за да се гарантира, че неправилната / непълна информация не се обработва, докато не бъде коригирана. 

Правото на заличаване („правото да бъдеш забравен“)
Когато не съществува непреодолимо правно основание или законна причина за обработка на лични данни, можете да поискате да изтрием личните данни. Ще предприемем всички разумни стъпки, за да гарантираме заличаването. 

Правото на ограничаване на обработката
Можете да ни помолите да спрем обработката на личните ви данни. Все още ще съхраняваме данните, но няма да ги обработваме по-нататък. Това право е алтернатива на правото на заличаване. Ако е в сила някое от следните условия, можете да упражнявате правото да ограничите обработката: 

a)      Точността на личните данни се оспорва
b)      Обработката на личните данни е незаконна
c)       Вече не се нуждаем от лични данни за обработка, но личните данни са необходими за част от правен процес
d)      Правото на възражение е упражнено и обработката е ограничена до вземането на решение за статуса на обработването

Правото на преносимост на данните
Можете да поискате копие от личните си данни, които се обработват от BENQ. Ние ще предоставяме личните данни в често използван и машинно четим формат. Това ще бъдат лични данни, които сме обработили въз основа на вашето съгласие или за изпълнение на договорно задължение, което имаме с вас. 

Правото на възражение
Имате право да възразявате срещу обработването на вашите данни, когато:

·         Обработването се основава на законния интерес; 
·         Обработването е с цел директен маркетинг; 
·         Обработването включва автоматизирано вземане на решения и профилиране. 

Идентификация
За всяка заявка, която правите, можем да ви помолим да се идентифицирате. Целта на това е да се потвърди кой сте, така че вашите лични данни да не се споделят с други лица и да се гарантира, че всички промени на данни се правят в правилните записи. 

Оттегляне на вашето съгласие
Винаги можете да оттеглите съгласието си за обработка на личните ви данни. Ако желаете да оттеглите съгласието си, просто ни уведомете чрез един от каналите за комуникация и ние няма да обработваме повече вашите лични данни. Това е приложимо само за личните данни, които се обработват със съгласие. 

Условия
Ще отговорим на вашите искания възможно най-скоро, но не по-късно от един месец. Ако не спазим този срок, ще ви уведомим преди изтичането на крайния срок. Възможно е поради сложността или размера на заявките ви периодът за отговор да бъде до три месеца. 

11. Връзка с нас

Всички коментари, въпроси или предложения относно тази декларация за поверителност или обработката на личните ви данни трябва да се изпращат по имейла на privacy@benq.eu

Като алтернатива можете да се свържете с нас в нашия офис, като използвате следния пощенски адрес или телефонни номера:

 

GDPR Compliance Manager
BenQ Europe B.V.
Meerenakkerweg 1-17
5652 AR  Eindhoven
The Netherlands

Телефон: +31-88-8889200

12. Промени в декларацията за поверителност

Ние правим всичко възможно да поддържаме тази декларация за поверителност колкото е възможно по-точна и вярна. Следователно може да е необходимо да актуализираме нашето изявление.

BENQ Europe B.V. си запазва правото да прави промени по всяко време и без предизвестие. Така че проверявайте редовно дали са направени промени.

13. Оплаквания

Ако желаете да подадете оплакване, моля, свържете се с нас, като използвате горепосочените координати за контакт. Всички жалби ще бъдат третирани поверително.

Ако се чувствате неудовлетворени от начина, по който обработваме вашите данни или относно каквито и да е оплаквания, които сте направили към нас относно от начина, по който обработваме вашите данни, имате право да пренасочите жалбата си до надзорен орган в Европейския съюз. За повече информация, моля посетете сайта на Autoriteit Persoonsgegevens за още данни.

TOP