X3000i

Warranty

Проектори

Общи гаранционни условия на BenQ Европа за крайни клиенти.

 Разкриване

Този документ може да служи като ръководство за издаване на гаранционни срокове и на гаранционни услуги, предоставяни от BenQ Европа - “BenQ” -  Може да възникнат промени.


Гаранцията на производителя е допълнение към вашите договорни права спрямо лицето, доставчик (”търговец”) електронни продукти на BenQ (“Продукти”) на крайни клиенти (”Вие”) и на всички законови права, които имате спрямо BenQ или всяко друго лице. Тези права се различават според държавата и не са засегнати по някакъв начин от тази гаранция.


 При спазване на правилата и условията, изложени по-долу, BenQ обслужва гаранционно продуктите, които сте закупили от оторизиран дилър на BenQ да бъдат без дефекти в материалите или изработката, при нормална употреба от потребителите по време на гаранционния период. Ако Продуктът получи дефект по време на гаранционния период BenQ по свое усмотрение ще извърши ремонт или ще подмени продукта.

С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ГАРАНЦИИТЕ И УСЛОВИЯТА, ИЗЛОЖЕНИ ТУК, BENQ ОТХВЪРЛЯ ВСИЧКИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ИЛИ ЗАКОНОВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАЛОЖЕНИ ОТ ЗАКОНА СА ОГРАНИЧЕНИ ДО УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ BENQ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ЗАГУБА НА БИЗНЕС, ПЕЧАЛБИ ИЛИ ДАННИ ИЛИ УПОТРЕБА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПО СИЛАТА НА ДОГОВОР ИЛИ ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ ИЛИ ВЪЗ ОСНОВА НА ГАРАНЦИЯ, ПРОИЗТИЧАЩА ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С УПОТРЕБАТА, ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА ИЛИ ПОДДРЪЖКАТА НА ПРОДУКТА НА BENQ, ДОРИ АКО ФИРМА BENQ Е БИЛА ИНФОРМИРАНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ. ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ РЕМОНТЪТ ИЛИ СМЯНАТА, КОЕТО БЪДЕ ПРИЛОЖЕНО ПОД ГАРАНЦИОННИТЕ УСЛУГИ, ОПИСАНИ ТУК СА САМО И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАШИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВСЯКО НАРУШЕНИЕ НА ОГРАНИЧЕНАТА ГАРАНЦИЯ НА BENQ, ИЗЛОЖЕНА ТУК.

Гаранцията се обезсилва, ако дефектът е причинен (независимо как) от злоупотреба, липса на грижи и подправяне или неправилна настройка / монтаж. Това също се случва, ако неупълномощени лица извършват каквито и да било промени и / или ремонти. За допълнителна информация по отношение на правилната употреба на нашите продукти, моля, прочетете инструкцията за употреба.


Гаранционният период за продукти на BenQ се прилага от датата на закупуване от първия клиент. Тя може да се прехвърля само между крайните потребители и трябва да бъде придружена от оригиналния документ за покупка от първия клиент, който трябва да съдържа серийния номер на продукта. Ако вашият документ за покупка не съдържа валиден сериен номер, моля, свържете се с BenQ за допълнително съдействие.

BenQ може да разшири или ограничи производствения гаранционен срок и условията за сервизно обслужване на продуктите, които все още не са влезли в търговската верига във всеки един момент. Това ще бъде проверено с помощта на серийния номер на продуктите и ще се обвърже с документа за покупка.

По време на гаранционния период, BenQ ще ремонтира или замени дефектен хардуер с фабрично ремонтирани части и продукти. Всички сменени части и продуктът, заменен по тази гаранция ще станат собственост на BenQ.

Съкращения и изрази:

DOA- неработещ при доставката - ако новозакупените продукти са дефектни в рамките на легалния DOA период (варира в различните страни), BenQ ще ви предостави чисто нов продукт за смяна, като се използва приложимия срок за сервизно обслужване.

POP - Доказателство за покупка - BenQ приема само валидна фактура като доказателство за покупка.

CID - Повреда, предизвикана от клиента - дефект, причинен от неправилна употреба, небрежност, и подправяне или неправилна настройка / монтаж. Това също се случва, ако неупълномощено лице извършва каквито и да било промени и / или ремонти.

RMA номер - Съкращение за номер  за нномер на разрешително за върнати стоки - буквено-цифров идентификатор на BenQ, който показва, че потребителят е получил разрешение от екипа на BenQ да върне продукт на производителя за ремонт или замяна. RMA е подобен на номер за проследяване, в който се идентифицира транзакция и двете страни могат да получат информация относно прогреса на транзакцията с помощта на RMA номер. Трябва да върнете продукта на BenQ, освен ако не е определено друго от BenQ на оторизиран сервизен доставчик на BenQ.

Как да постъпите?

- Ако вашият продукт стане дефектен по време на гаранционния период, вие имате право само на определен срок за сервизно обслужване, определен от BenQ за конкретен продукт, който сте закупили.

За да кандидатствате за гаранционното обслужване, от вас се изисква да попълните нашия онлайн уеб формуляр и да предоставите цялата необходима информация по отношение на вашия продукт, дефекта и вашата информация за контакт. Това може да стане на www.benq.eu или уебсайта на BenQ във вашата държава.

След това по електронна поща с вас ще се свърже с екипът на BenQ за техническа поддръжка (”екип на BenQ").  Екипът на BenQ ще предприеме стъпки за отстраняване на неизправностите, за да ви помогне или да потвърди дефекта.

Веднага след като дефектът е бил потвърден от Агента, отговорен за вашия случай, ще бъде издаден RMA номер за вашия продукт.

Трябва да върнете продукта на BenQ, освен  ако не е определено друго от BenQ на оторизиран сервизен доставчик на      BenQ. В случай, че вашият продукт е бил      доставен с физическо увреждане, ви молим да подготвите следната  информация.


Това ще ни помогне да разберем дали повредата е възникнала по време на транспортирането или преди това.

1. Информирайте BenQ чрез интернет или дилъра възможно най-скоро

2. Направете снимки на:

    a. опаковката (отвътре и отвън)

    б. физическата щета

3. Уверете се, че разполагате с фактурата и товарителницата

4. Не използвайте продукта, тъй като часовете на употреба могат да бъдат проверени.

 

Ограничена гаранция:

Гаранцията на лампата (наричана тук източник на светлина) се основава на типа източник на светлина и е ограничена до:

 • Светлинен източник на лампа (UHP): 1 година или 2000 часа/ 3 години или 3000 часа (еквивалентни часове на лампа, зависи от модела, моля, вижте страницата на продукта или се свържете с поддръжката), което от двете настъпи първо.

 • Лазерен източник на светлина: 2 години или 10 000 часа, 3 години или 20 000 часа, 5 години или 30 000 часа (еквивалентни часове на лампата, зависи от модела, моля, вижте страницата на продукта или се свържете с поддръжката), което от двете настъпи първо.

 • LED източник на светлина: 3 години или 20 000 часа (еквивалентни часове на лампата, зависи от модела, моля, вижте страницата на продукта или се свържете с отдела за поддръжка), което от двете настъпи първо.

Източникът на светлина се счита за консуматив. Намаляването на яркостта на светлинния източник е непрекъснат процес, който се случва при всяка употреба. Намаляването на яркостта (затъмняване на източника на светлина) не се покрива от тази ограничена гаранция.

Само оригинални светлинни източници на BenQ са обхванати от гаранцията.

Препоръчваме закупуване само на оригинални светлинни източници на BenQ от доверени търговци.

Обслужване на фалшиви лампи, счупени лампи – всички лампи извън горепосочените точки ще се считат за извънгаранционни заявки

Продукти, които не се покриват от гаранцията

Тази гаранция покрива само дефекти в частите и изработката на продукта. Тази гаранция не покрива:

1. Тази ограничена гаранция не се отнася до никой продукт на BenQ, който не е закупен от BenQ или от оторизиран търговец на BenQ;

2. Периодичната поддръжка и ремонти или замяна на части, дължаща се на нормално износване;

3. Разходите за транспорта и рисковете, свързани с връщанията на депозита и продукта са на крайния клиент;

4. Всяка адаптация на продукта, която би била необходима за спазване на техническите стандарти или стандартите за безопасност, приложими в държава, различна от тази, за която продуктът е бил първоначално проектирани и произведен;

5.  Повреда или дефекти в продукта в резултат от:

       а) Неправилната употреба или инсталиране на продукта (употреба неотговаряща на това, за което е предназначен продуктът, монтаж или употреба в несъответствие с инструкциите на BenQ или технически стандарти или стандарти за безопасност, в сила в страните, където той се използва и т.н. )

     б) Поддръжка на продукта, несъобразена с указанията на BenQ или небрежност при поддръжката на продукта.

     б) чрез използване на части, които не са произведени или продадени от BenQ

     в) Неправилното боравене или лошо третиране на продукт (неправилна работа, капки, удари и т.н.) или неуместна среда (лоша вентилация, вибрации, излагане на влага, прекомерна топлина, контакти с пясък или с някакво друго вещество, неадекватно електрозахранване и т.н.)

     г) Използването на продукта с продукт (хардуер или софтуер), аксесоар или устройство, което е несъвместимо или дефектно.

     д) Всяка адаптация на продукта, която би била необходима за спазване на техническите стандарти или стандартите за безопасност, приложими в държава, различна от тази, за която продуктът е бил първоначално проектиран и произведен;

     е) Модификация или ремонт на продукта, извършени от доставчик, неоторизиран от BenQ.

     ж) Случаи на непреодолима сила, бедствие (пожар, наводнение и т.н.), светкавица и т.н.

     з) Софтуерът и неговите актуализации, различни от тези, предоставени, разработени или упълномощени от доставчика.

     и) Мобилните устройства, чиито идентификационен етикет (IMEI) бъде повреден, унищожен, изцяло или частично отстранен и тези, чиито етикет не отговаря на устройството.

     (з) Повреда поради бедствие, включително мълния, наводнение, времето, земетресение или друго природно бедствие или явление.С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ГАРАНЦИИТЕ И УСЛОВИЯТА, ИЗЛОЖЕНИ ТУК, BENQ ОТХВЪРЛЯ ВСИЧКИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ИЛИ ЗАКОНОВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАЛОЖЕНИ ОТ ЗАКОНА СА ОГРАНИЧЕНИ ДО УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ BENQ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ЗАГУБА НА БИЗНЕС, ПЕЧАЛБИ ИЛИ ДАННИ ИЛИ УПОТРЕБА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПО СИЛАТА НА ДОГОВОР ИЛИ ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ ИЛИ ВЪЗ ОСНОВА НА ГАРАНЦИЯ, ПРОИЗТИЧАЩА ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С УПОТРЕБАТА, ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА ИЛИ ПОДДРЪЖКАТА НА ПРОДУКТА НА BENQ, ДОРИ АКО ФИРМА BENQ Е БИЛА ИНФОРМИРАНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ. ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ РЕМОНТЪТ ИЛИ СМЯНАТА, КОЕТО БЪДЕ ПРИЛОЖЕНО ПОД ГАРАНЦИОННИТЕ УСЛУГИ, ОПИСАНИ ТУК СА САМО И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАШИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВСЯКО НАРУШЕНИЕ НА ОГРАНИЧЕНАТА ГАРАНЦИЯ НА BENQ, ИЗЛОЖЕНА ТУК.


Някои щати или провинции не позволяват изключването или ограничаването на случайните или закономерни щети за потребителски продукти, както и някои щати или провинции не позволяват ограничаване на продължителността на подразбиращата се гаранция. В такива щати и провинции, изключенията или ограниченията на тази Ограничена гаранция може да не се отнасят за вас.

TOP