Parama
Projektoriai

„BenQ Europe“ garantijos galutiniam vartotojui bendrosios sąlygos ir nuostatos.

 Atskleidimas

Šis dokumentas tarnauja kaip gairės gamintojo garantijos laikotarpiams nustatyti ir „BenQ Europe“ (toliau – „BenQ“) teikiamoms garantinės priežiūros paslaugoms apibūdinti. Galimi variantai.

Ši gamintojo garantija papildo jūsų sutartines teises, kurias „BenQ“ elektroninių produktų (toliau – „Produktai“) galutiniai vartotojai (toliau – „jūs“) turi produktus tiekiančio asmens (toliau – „platintojas“) atžvilgiu, ir bet kokias kitas juridines teises, kurias jūs turite „BenQ“ arba bet kurio kito asmens atžvilgiu. Minėtos teisės priklauso nuo šalies, ir ši garantija neturi joms jokio poveikio.

 Atsižvelgdama į toliau išdėstytas sąlygas ir nuostatas „BenQ“ garantuoja, kad Produktai, kuriuos jūs įsigijote iš „BenQ“ įgalioto platintojo, įprastai juos naudojant neturės medžiagų ar gamybos defektų visu garantiniu laikotarpiu. Jeigu garantiniu laikotarpiu Produktas sugenda, „BenQ“, savo nuožiūra, Produktą pataisys arba pakeis.

Ši garantija negalioja, jeigu defektus sukėlė (bet koks) netinkamas naudojimas, aplaidumas, klastojimas arba netinkamas reguliavimas (montavimas). Tas pats taikoma, jeigu bet kokius Produkto pakeitimo ir (arba) remonto darbus atliko bet koks neįgaliotas asmuo. Išsamesnės informacijos apie tai, kaip teisingai naudoti mūsų Produktus, ieškokite naudotojo vadove.

„BenQ“ Produktų garantinis laikotarpis prasideda nuo tos dienos, kai Produktą įsigijo pirmasis pirkėjas. Garantija gali būti perduodama tik tarp galutinių vartotojų, ir prie jos turi būti pridėtas originalus pirkimo įrodymas, kuriame turi būti nurodytas įrenginio serijos numeris. Jeigu jūsų pirkimo įrodyme nėra galiojančio serijos numerio, dėl tolimesnės pagalbos susisiekite su „BenQ“ komanda.

„BenQ“ bet kuriuo metu gali išplėsti arba apriboti gamintojo garantijos laikotarpį ir priežiūros sąlygas Produktams, kurie dar nebuvo perduoti į prekybos grandinę. Tai bus patikrinta pagal Produktų serijos numerius ir susieta su pirkimo įrodymu.

Garantiniu laikotarpiu „BenQ“ pataisys arba pakeis sugedusią aparatūrą gamykloje restauruotomis dalimis arba produktais. Visos pagal šią garantiją pakeistos dalys ir „BenQ“ Produktai taps „BenQ“ nuosavybe.

Santrumpos ir sąvokos

DOA (pristatytas neveikiantis, anglų k. – dead on arrival) – jeigu naujai įsigytas Produktas suges teisiniu DOA taikymo laikotarpiu (kuris priklauso nuo šalies), „BenQ“ pakeis jį visiškai nauju gaminiu, laikydamasi taikomo priežiūros termino.

POP (pirkimo įrodymas, anglų k. – proof of purchase) – kaip pirkimo įrodymą „BenQ“ priims tik galiojančią sąskaitą faktūrą.

CID (vartotojo sukelta žala, anglų k. –  customer induced damage) – netinkamas naudojimas, aplaidumas, klastojimas arba netinkamas reguliavimas (montavimas). Tas pats taikoma, jeigu bet koks neįgaliotas asmuo atliko bet kokius Produkto pakeitimo ir (arba) remonto darbus.

RMA numeris, sąvokos returned  merchandise authorization number  (grąžintos prekės leidimo numeris) santrumpa – „BenQ“ naudojamas raidinis ir skaitmeninis identifikatorius, kuris nurodo, jog „BenQ“ komanda leido vartotojui grąžinti produktą, kad gamintojas jį pataisytų arba pakeistų. RMA panašus į sandorį identifikuojantį stebėjimo numerį, taigi abi šalys, naudodamos RMA numerį, gali gauti informacijos apie sandorio eigą. Jeigu „BenQ“ nenurodė kitaip, Produktą turite grąžinti „BenQ“ įgaliotajam paslaugų teikėjui.

Ką daryti?

Jeigu jūsų Produktas garantiniu laikotarpiu sugenda, jūs turite teisę tik į tas konkrečias priežiūros sąlygas, kurias „BenQ" nustatė konkrečiam jūsų įsigytam Produktui.

Norėdami kreiptis dėl garantinės priežiūros turite užpildyti mūsų internetinę formą bei pateikti visą būtiną informaciją apie Produktą, gedimą ir savo kontaktinę informaciją. Tai galite atlikti svetainėje www.benq.eu arba jūsų šaliai skirtoje „BenQ" interneto svetainėje.

Tada su jumis e. paštu susisieks „BenQ" techninės pagalbos komanda (toliau – „BenQ“ komanda). „BenQ" komanda padės jums atlikti gedimo paieškos ir šalinimo veiksmus arba patvirtins gedimą.

Kai tik jūsų paraišką tvarkantis Atstovas patvirtins gedimą, jūsų Produktui bus suteiktas RMA numeris.

Jeigu „BenQ" nenurodė kitaip, Produktą turite grąžinti „BenQ" įgaliotajam paslaugų teikėjui. Tuo atveju, jeigu jums buvo pristatytas fiziškai apgadintas produktas, maloniai prašome paruošti šią informaciją.


Tai padės mums suprasti, ar žala atsirado gabenimo metu ar anksčiau.

1. Kuo greičiau praneškite apie tai „BenQ“ internetu arba platintojui.

2. Nufotografuokite:

   a) pakuotės medžiagą (iš vidaus ir iš išorės);

   b) fizinį pažeidimą.

3. Įsitikinkite, kad po ranka turite sąskaitą faktūrą ir važtaraštį.

4. Nenaudokite produkto, nes gali reikėti patikrinti naudojimo valandas.

Warranty terms:

Lempos (čia vadinamos šviesos šaltiniu) garantija priklauso nuo šviesos šaltinio tipo ir galioja tik:

 • Lempos (UHP) šviesos šaltinis: 1 metai arba 2000 valandų / 3 metai arba 3000 valandų (lygiavertės lempos valandos, priklauso nuo modelio, žr. gaminio puslapį arba susisiekite su palaikymo tarnyba), atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau.

 • Lazerio šviesos šaltinis: 2 metai arba 10 000 valandų, 3 metai arba 20 000 valandų, 5 metai arba 30 000 valandų (lygiavertės lempos valandos, priklauso nuo modelio, žr. gaminio puslapį arba susisiekite su palaikymo tarnyba), atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau.

 • LED šviesos šaltinis: 3 metai arba 20 000 valandų (lygiavertis lempos darbo laikas, priklauso nuo modelio, žr. gaminio puslapį arba susisiekite su palaikymo tarnyba), atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau.

Šviesos šaltinis laikomas vartojimo reikmeniu. Šviesos šaltinio ryškumo mažėjimas yra nuolatinis procesas, vykstantis kiekvieną kartą naudojant. Ryškumo sumažėjimui (šviesos šaltinio pritemdymui) ši ribota garantija netaikoma.

Garantija taikoma tik originaliems BenQ šviesos šaltiniams.

Rekomenduojame pirkti tik originalius BenQ šviesos šaltinius iš patikimų perpardavėjų.

Suklastotų lempų, sudužusių lempų aptarnavimas – bet kokios lempos, esančios už aukščiau paminėtų punktų, bus laikomos negarantinėmis.

Kam netaikoma garantija

Ši garantija taikoma tik produktų dalių ir gamybos defektams. Garantija netaikoma toliau nurodytais atvejais.

1. Ši ribota garantija netaikoma jokiems „BenQ“ Produktams, kurie buvo įsigyti ne iš „BenQ“ arba „BenQ“ įgalioto platintojo.

2. Periodinei techninei priežiūrai ir dalių remontui arba pakeitimui dėl įprasto nusidėvėjimo.

3. Transporto išlaidoms ir rizikai, susijusiai su kelionėmis, kai Produktas perduodamas arba pasiimamas iš galutinio vartotojo.

4. Bet kokiam Produkto perdirbimui, kuris gali būti būtinas siekiant laikytis šalyje galiojančių techninių ir saugos standartų, išskyrus tai, kam Produktas nuo pradžių buvo suprojektuotas ir pagamintas.

5.  Produkto gedimui ar defektui susidariusiam dėl:

    a) netinkamo Produkto naudojimo arba montavimo (naudojimo ne pagal paskirtį, montavimo arba naudojimo nesilaikant „BenQ“ nurodymų arba šalyse, kuriose Produktas naudojamas, galiojančių techninių ir saugos standartų, ir pan.);

b) Produkto priežiūros nesilaikant „BenQ“ nurodymų arba aplaidžiai atliktos priežiūros;

    c) dalių, kurių „BenQ“ nepagamino ir nepardavė, naudojimo;

    d) netinkamo Produkto tvarkymo arba netinkamo elgesio su Produktu (netinkamo manevravimo, nukritimo, smūgių ir pan.) arba netinkamos aplinkos (prastos ventiliacijos, vibracijos, drėgmės poveikio, per didelio karščio, sąlyčio su smėliu ar kita medžiaga, netinkamo elektros energijos tiekimo ir pan.);

    e) Produkto naudojimo kartu su kitu nesuderinamu arba sugedusiu produktu (aparatūra arba programine įranga), pagalbiniu reikmeniu arba prietaisu;

    f) bet kokio Produkto perdirbimo siekiant laikytis šalyje galiojančių techninių ir saugos standartų, išskyrus tai, kam Produktas nuo pradžių buvo suprojektuotas ir pagamintas;

    g) Produkto pakeitimo arba remonto, kurį atliko „BenQ“ neįgaliotas paslaugų teikėjas;

    h) nenugalimos jėgos (force majeure), stichinės nelaimės (gaisro, potvynio ir pan.), žaibo smūgio ir pan.;

    i) programinės įrangos ir jos atnaujinimų, išskyrus tuos, kuriuos pateikė, sukūrė arba leido naudoti tiekėjas;

    j) mobiliųjų įrenginių, kurių identifikavimo ženklas (IMEI) pažeistas, sunaikintas, visiškai arba iš dalies pašalintas, arba kurių ženklas neatitinka įrenginio;

   k) stichinių nelaimių sukeltų pažeidimų, įskaitant žaibo smūgį, potvynį, oro sąlygas, žemės drebėjimą arba kitas stichines nelaimes ir gamtos reiškinius.

IŠSKYRUS ŠIAME DOKUMENTE IŠDĖSTYTAS GARANTIJAS IR SĄLYGAS „BENQ“ ATSISAKO VISŲ KITŲ AIŠKIAI IŠREIKŠTŲ, NUMANOMŲ AR ĮSTATYMAIS NUSTATYTŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT NUMANOMOMIS PERKAMUMO ARBA TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJOMIS. BET KOKIOS NUMANOMOS GARANTIJOS, KURIOS GALI BŪTI NUSTATYTOS GALIOJANČIAIS TEISĖS AKTAIS, RIBOJAMOS ŠIOS RIBOTOS GARANTIJOS SĄLYGOMIS. „BENQ“ JOKIU ATVEJU NETURI BŪTI LAIKOMA ATSAKINGA UŽ JOKIĄ ATSITIKTINĘ, SPECIALIĄJĄ ARBA PASEKMINĘ ŽALĄ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT VERSLO, PELNO, DUOMENŲ ARBA NAUDOJIMO PRARADIMU, ARBA NAGRINĖJANT IEŠKINĮ DĖL SUTARTIES ARBA DELIKTO ARBA REMIANTIS GARANTIJA, SUSIDARIUSIĄ DĖL ARBA SUSIJUSIĄ SU „BENQ“ PRODUKTO NAUDOJIMU, VEIKIMU ARBA PRIEŽIŪRA, NET JEIGU „BENQ“ BUVO PRANEŠTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ. JŪS SUTINKATE, KAD PRODUKTO REMONTAS ARBA PAKEITIMAS ČIA APRAŠYTŲ GARANTINIŲ PASLAUGŲ SĄLYGOMIS YRA VIENINTELĖS IR IŠIMTINĖS JŪSŲ TEISIŲ GYNIMO PRIEMONĖS BET KOKIŲ ČIA IŠDĖSTYTOS „BENQ“ RIBOTOS GARANTIJOS PAŽEIDIMŲ ATVEJAIS.

Kai kuriose valstijose arba provincijose neleidžiama atsisakyti arba apriboti atsakomybės už atsitiktinę arba pasekminę žalą vartojimo prekėms, o kai kuriose valstijose arba provincijose neleidžiama apriboti numanomos garantijos trukmės. Tokiose valstijose arba provincijose šios ribotos garantijos išimtys arba apribojimai jums gali būti netaikomi.

TOP