Pris Kvantitet
Policy Center
BenQ Europe – Integritetspolicy för alla europeiska webbplatser (EES)
1. Inledning

Vi – BenQ Europe B.V. – är glada över att du är intresserad av vårt företag, våra produkter och våra tjänster. Det är viktigt för oss att skydda dina personuppgifter som du har lämnat till oss. I denna integritetspolicy förklarar vi hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

 

Vi kommer också att förklara vilka rättigheter du har med avseende på dina personuppgifter och hur du kan utöva dessa rättigheter.


2. Vad är personuppgifter

Med personuppgifter avses all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad ”registrerad”). En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt genom hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifieringsnummer, lokaliseringsuppgifter, en onlineidentifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen. Här ingår information som ditt riktiga namn, din adress, ditt telefonnummer och ditt födelsedatum. Information som inte kan kopplas till din verkliga identitet – till exempel favoritwebbplatser eller antalet användare av en webbplats – betraktas inte som personuppgifter.

3. Vilka vi är

Denna integritetspolicy är tillämplig för all hantering av personuppgifter som utförs av BenQ Europe B.V., inklusive alla nationella BenQ-kontor i Europa.

Adressen till vårt säte:

BenQ Europe B.V. (webbplatshantering)
Meerenakkerweg 1-17
5652 AR  Eindhoven
Nederländerna

 

Om du har frågor om hur vi hanterar personuppgifter, eller vill utöva dina rättigheter som registrerad ska du mejla oss på privacy@benq.eu

4. Personuppgifter som vi hanterar

Vi hanterar personuppgifter om dig eftersom du har gett oss dina uppgifter för att ingå ett avtal med oss, för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig, eller så har vi fått dina personuppgifter från tredje part för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster och support av våra produkter till dig. Dessutom kan du ha gett oss personuppgifter för att vi ska kunna anpassa våra tjänster och produkter baserat på dina preferenser och intressen.

Vi hanterar följande personuppgifter:

·         Namn och adress
·         Kontaktuppgifter (e-post, telefonnummer)
·         Företagsnamn
·         Företagsadress
·         Betalningsinformation (valfritt)

 

När du använder våra produkter/tjänster hanterar vi dessutom, beroende på hur du använder produkten/tjänsterna, följande uppgifter som kan ses som personuppgifter:

1.       Teknisk information, inklusive IP-adressen som används för att ansluta din enhet till internet;
2.       Din webbläsartyp och version, tidszonsinställningar, webbläsarinstickstyper och versioner;
3.       Operativsystem och plattform;
4.       Information om ditt besök, inklusive Uniform Resource Locators-klickströmmen (URL) till, genom och från vår webbplats.
5.       Information om deltagande i våra evenemang och produktinformation som tillhandahålls för serviceförfrågningar och/eller produktregistrering.

 

Teknisk information

För att säkerställa att varje besökare på någon av våra webbplatser kan använda och navigera effektivt använder vi dessutom spårningsprogram för att avgöra hur många användare som besöker vår webbplats och hur ofta. Vi använder inte denna programvara för att samla in personuppgifter eller enskilda IP-adresser. Uppgifterna används endast i anonym och/eller sammanfattad form.

Vår cookiepolicy, som kan ses på var och en av våra webbplatser, beskriver i detalj hur vi använder cookies.

5. Laglig grund för hantering av personuppgifter

Hanteringen av personuppgifter baseras på följande grunder enligt definitionen i artikel 6 i dataskyddsförordningen (GDPR):

 

1.                   Samtycke
2.                   Uppfyllande av ett kontrakt
3.                   Uppfyllande av en rättslig förpliktelse
4.                   Den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen
5.                   Legitimt intresse för BenQ Europe B.V. eller tredje part

Legitima intressen är till exempel: Marknadsföring, säkerhet, IT-hantering, produktförbättringar, rättsliga förfaranden, interna affärsprocesser. 

6. Syftet med hantering av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter från dig för ett eller flera av de ändamål som nämns nedan. Siffrorna bakom varje ändamål är hänvisningar till den lagliga grunden som nämndes tidigare (artikel 5).

 

1.       För att ge dig information som du har begärt; [1,2]
2.       för att förse dig med information som vi anser kan vara relevant för ett ämne du har visat intresse för;[1,2,5]
3.       för att initiera och slutföra kommersiella transaktioner med dig, eller den enhet du representerar, för köp av produkter och/eller tjänster;[2]
4.       för att fullfölja ett avtal som vi har ingått med dig eller med den enhet du representerar;[2,3]
5.       för att fullfölja avtal med dig för service och support av våra produkter;[2,3,5]]
6.       för att garantera säkerheten och den säkra driften av våra webbplatser och underliggande företagsinfrastruktur;[5]
7.       för att hantera all kommunikation mellan dig och oss, och[2,5]
8.       för att optimera våra serviceerbjudanden. [5]

7. Lagring av personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter i enlighet med vår egen datalagringspolicy med beaktande av specifika lagkrav, till exempel skattelagar.

8. Datadelning med tredje part

Vi varken delar, säljer, överför eller på annat sätt sprider dina personuppgifter till tredje part och kommer inte heller att göra det i framtiden, såvida detta inte krävs enligt lag eller krävs för avtalets syfte, tillhandahållandet av tjänsterna eller du har gett uttryckligt samtycke till att vi gör det. Det kan till exempel vara nödvändigt att vidarebefordra din adress och dina beställningsuppgifter till våra entreprenörer när du beställer produkter.

Våra affärspartner omfattas av sina egna integritetspolicyer. Vi uppmuntrar dig att granska deras integritetspolicyer före transaktionen. Specifikt omfattas alla PayPal-transaktioner av PayPals integritetspolicy.

I vissa fall kan vi skicka skräddarsydd kommunikation till dig på olika plattformar baserat på ditt uttryckliga samtycke som du har gett oss på BenQs webbplats. Detta kan bland annat innefatta möjligheten att bygga upp andra målgrupper som sannolikt är intresserade av våra produkter eftersom de liknar dig (allmänt kända som "lookalike"-målgrupper).

För att kunna erbjuda denna skräddarsydda kommunikation delar BenQ med sig av vissa personuppgifter, inklusive kontakt- och orderuppgifter, till sina reklampartners, såsom Google och Facebook.

Observera att du har rätt att återkalla ditt samtycke till direktmarknadsföring när som helst, enligt vad som beskrivs närmare i denna policy.

Externa tjänsteleverantörer som hanterar uppgifter för vår räkning är enligt avtal skyldiga att upprätthålla strikt sekretess i enlighet med artikel 28 i GDPR.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter inom BENQ-koncernen för att fullfölja ett avtal med dig eller tillhandahålla tjänster, eller på grund BENQ Europe B.V:s legitima intressen (till exempel för att ha en centraliserad kundtjänstadministration.)

Vi kan komma åt och hantera dina personuppgifter på global basis om detta är nödvändigt för de ändamål som anges i detta meddelande. I den mån sådan global hantering innebär överföring av personuppgifter till våra dotterbolag eller tredje part utanför EES som inte har fått ett bindande beslut om adekvat skyddsnivå av Europeiska kommissionen, omfattas sådana överföringar av (i) EU:s standardavtalsklausuler; eller (ii) andra bindande och lämpliga överföringsmekanismer som ger en adekvat skyddsnivå i enlighet med GDPR, såsom godkända bindande företagsregler.

9. Säkerhetsåtgärder

Vi vidtar alla nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Dina data lagras i en säker driftsmiljö som inte är offentligt tillgänglig. Vi använder också kryptering där så är möjligt för att säkra personuppgifter under transport. Observera dock att inga webbplatser, internetöverföringar, datorsystem eller trådlösa anslutningar är helt säkra, även om vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda din information. I den händelse dina personuppgifter har äventyrats kommer vi att meddela dig så fort som är rimligt möjligt under omständigheterna.

10. Dina rättigheter som registrerad person

Du har vissa rättigheter i egenskap av registrerad person vars personuppgifter vi innehar. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, ska du mejla privacy@benq.eu eller använda informationen i avsnittet ”Kontakta oss” nedan med din begäran om att utöva dina rättigheter. Dina rättigheter är följande:

 

Rätt till tillgång

Du kan begära insyn i de personuppgifter vi har om dig utan kostnad. Om det finns exceptionella omständigheter som innebär att vi kan vägra att lämna ut informationen kommer vi att förklara detta. Om förfrågningar är onödigt besvärliga eller utan ärligt uppsåt förbehåller vi oss rätten att avslå dem. Om det är troligt att svar på förfrågningar kommer att kräva ytterligare tid eller orimliga kostnader (som du kan behöva bära) kommer vi att informera dig.

 

Rätt till rättelse

Om du tror att vi har felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om dig kan du begära att vi rättar eller kompletterar dessa uppgifter. Detta kan begäras med rätten att begränsa hanteringen för att säkerställa att felaktig/ofullständig information inte hanteras förrän den är korrigerad.

 

Rätten till radering (”rätten att bli bortglömd”)

Om det fortfarande inte finns någon tvingande rättslig grund eller legitima skäl att hantera personuppgifter kan du begära att vi raderar personuppgifterna. Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa radering.

 

Rätten att begränsa hanteringen

Du kan be oss att sluta hantera dina personuppgifter. Vi kommer fortfarande att behålla uppgifterna, men kommer inte att hantera dem vidare. Denna rättighet är ett alternativ till rätten till radering. Om någon av följande omständigheter råder kan du utöva rätten att begränsa hanteringen:

a)      Personuppgifternas riktighet gar bestridits

b)      Hantering av personuppgifter är olaglig
c)       Vi behöver inte längre personuppgifterna för hantering men personuppgifterna krävs som del i en rättslig process
d)      Rätten att invända har utövats och hanteringen är begränsad i avvaktan på ett beslut om hanteringens status

 

Rätten till dataportabilitet

Du kan begära ut en kopia av dina personuppgifter som BENQ hanterar. Vi kommer att tillhandahålla personuppgifter i ett vanligt använt och maskinläsbart format. Detta kommer att vara personuppgifter som vi har hanterat baserat på ditt samtycke eller för fullgörande av en avtalsenlig förpliktelse som vi har gentemot dig.

 

Rätten att invända

Du har rätt att invända mot vår hantering av dina uppgifter om:

 

·         Hanteringen grundar sig på ett legitimt intresse;
·         Hanteringen är avsedd för direktmarknadsföring;
·         Hanteringen innebär automatiserade beslut och profiler.

 

Identifiering

För varje förfrågan du gör kan vi be dig att identifiera dig. Syftet med detta är att bekräfta vem du är så att dina personuppgifter inte delas med andra personer och se till att eventuella dataändringar görs i rätt register.

 

Återkallande av samtycke

Du kan alltid återkalla ditt samtycke till hantering av personuppgifter. Om du vill återkalla ditt samtycke är det bara att meddela oss via en av kommunikationskanalerna, så slutar vi att hantera dina personuppgifter. Detta gäller endast för de personuppgifter som hanteras med samtycke.

 

Villkor

Vi kommer att svara på din förfrågan så snart som möjligt men inte senare än en månad. Om vi inte uppfyller denna tidsfrist kommer vi att meddela dig innan tidsfristen löper ut. Utifrån din förfrågans komplexitet eller storlek kan svarstiden vara upp till tre månader.

11. Kontakta oss

Eventuella kommentarer, frågor eller förslag om denna integritetspolicy eller vår hantering av dina personuppgifter ska skickas till privacy@benq.eu. Alternativt kan du kontakta oss på vårt kontor med hjälp av följande postadress eller telefonnummer:

GDPR Compliance Manager
BenQ Europe B.V.
Meerenakkerweg 1-17
5652 AR  Eindhoven
Nederländerna

Telefon: +31-88-8889200

12 Ändringar i integritetspolicyn

Vi gör vårt yttersta för att hålla denna integritetspolicy så korrekt som möjligt. Därför kan det bli nödvändigt att uppdatera vårt meddelande.

 

BENQ Europe B.V. förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande göra ändringar. Kontrollera därför regelbundet om ändringar har gjorts.

13. Klagomål

Om du vill diskutera ett klagomål är du välkommen att kontakta oss med hjälp av uppgifterna ovan. Alla klagomål kommer att hanteras konfidentiellt.

 

Om du känner dig missnöjd med vår hantering av dina uppgifter, eller om hanteringen av ett klagomål du har lämnat till oss gällande vår hantering av dina uppgifter, har du rätt att vidarebefordra ditt klagomål till en tillsynsmyndighet inom EU. Gå till Autoriteit Persoonsgegevens hemsida för ytterligare information.

TOP