Pris Kvantitet
Stöd
Projektorer

BenQ Europe Allmänna garantivillkor för slutkund.

Utlämnande

Detta dokument fungerar som en riktlinje för tillverkningsgarantiperioder och tillverkningsgarantitjänster som tillhandahålls av BenQ Europe - "BenQ" -  Variationer kan förekomma.

Tillverkningsgarantin är ett tillägg till dina avtalsenliga rättigheter mot den som levererar ("återförsäljare av ") elektroniska produkter från BenQ ( "produkter") till slutkunder ("dig") och till alla juridiska rättigheter du har mot BenQ eller någon annan person. Dessa rättigheter varierar beroende på land och påverkas inte på något sätt av denna garanti.

 Med förbehåll för villkoren nedan, garanterar BenQ att de produkter du har köpt från en BenQ-auktoriserad återförsäljare är fria från material- eller tillverkningsfel vid normal konsumentanvändning under garantiperioden. Om produkten blir defekt under garantiperioden kommer BenQ, efter eget val, att reparera eller byta ut produkten.

 

Garantin ogiltigförklaras om defekten orsakas (oavsett hur) av felanvändning, försummelse och manipulering eller felaktig justering/installation. Detta inträffar också om obehöriga utför ändringar och/eller reparationer. För mer information om korrekt användning av våra produkter, läs bruksanvisning.


Garantiperioden för BenQ Products gäller från inköpsdatumet för den första kunden. Den kan endast överföras mellan slutkunderna och måste åtföljas av de första kundernas ursprungliga inköpsbevis som måste innehålla enhetens serienummer. Om ditt inköpsbevis inte innehåller ett giltigt serienummer, vänligen kontakta BenQ-teamet för ytterligare hjälp.

BenQ kan när som helst förlänga eller begränsa tillverkningsgarantiperioden och servicevillkoren för produkterna som ännu inte har gått in i försäljningskedjan. Detta kommer att verifieras med hjälp av produktens serienummer och kommer att samordnas med inköpsbeviset.

Under garantiperioden kommer BenQ att reparera eller ersätta defekt hårdvara med fabriksrenoverade delar och produkter. Alla utbytta delar och produkter från BenQ som ersätts under denna garanti kommer att tillhöra BenQ.

 
Akronymer och uttryck:

DOA- döda vid ankomsen - En DOA betraktas som en tillverkningsfel inom den lagliga DOA-perioden (varierar från land till land). DOA-termen gäller endast för NYA BenQ-produkter

Följande kommer inte att betraktas som en giltig DOA:

-Förluster på grund av vårdslöshet och/eller brist på vård

-Skada, al eller inte avsiktlig, orsakade av dig eller någon annan tredje part samt skador orsakade av så kallade ”Oförutsedda händelser” (blixt, överspänning, flytande)

-Renoverade enheter

-Öppen förpackning/lageraffär/andra chans/demo-försäljning

-Enheter med ett tillverkningsdatum som är äldre än 1,5 år från inköpsdatum (faktura)

BenQ innehar rätten att bedöma om ansökan ligger inom BenQ:s villkor. Detta kan leda till att din begäran avvisas eller inte eller endast delvis får emot en ersättning för inköp via vår onlinebutik.

POP - Inköpsbevis - BenQ accepterar endast en giltig faktura som ett inköpsbevis.

CID - Kundinducerad skada - defekt orsakad av felaktig användning, försummelse och manipulering eller felaktig justering/installation. Detta inträffar också om någon obehörig utför några ändringar och/eller reparationer.

RMA -siffra - Förkortning för retur av  godkännandenummer för varor - en alfanumerisk identifierare som används av BenQ som anger att en användare har godkänts av BenQ-teamet för att returnera en produkt till tillverkaren för reparation eller byte. En RMA liknar ett spårningsnummer genom att den identifierar en transaktion och båda parter kan få information om transaktionens status genom att använda RMA-numret. Du måste returnera produkten till BenQ om inte annat anges av BenQ till en BenQ-auktoriserad tjänsteleverantör.

 

Vad ska man göra?

Om din produkt blir defekt inom garantiperioden har du bara rätt till den specifika serviceperiod som BenQ erbjuder för den specifika produkten du har köpt.

1. För att utnyttja garantin måste du fylla i vårt webbformulär online och erbjuda all nödvändig information om din produkt, defekt och kontaktinformation. Detta kan göras via www.benq.eu eller BenQ-webbplatsen som är specifik för ditt land.
2. Du kommer sedan att kontaktas av det tekniska supportteamet för BenQ ("BenQ-teamet")  via e-post. BenQ-teamet provar felsökningssteg för att hjälpa dig eller för att bekräfta defekten.
3. Så snart defekten har bekräftats av ombudet som hanterar ditt ärende kommer ett RMA-nummer att utfärdas för din produkt.
4. Du måste returnera produkten till BenQ om inte annat anges av BenQ till en BenQ-auktoriserad tjänsteleverantör. Om din produkt har levererats med fysisk skada ber vi dig att ha följande information redo      i förväg.


Detta hjälper oss att förstå om skadorna har tillkommit under transporten eller innan.

1. Informera BenQ via webben eller återförsäljaren så snart som möjligt

2. Ta bilder av:

    a. förpackningsmaterialet (in- och utvändigt)

    b. den fysiska skadan

3. Se till att du har fakturan och följesedeln till hands

4. Använd inte produkten eftersom användningstimmarna kan verifieras.

 

Garantibegränsning

Lampans (här kallad ljuskälla) garanti baseras på ljuskällans typ och är begränsad till:

· Lampans (UHP) ljuskälla: 1 år eller 2000 timmar/ 3 år eller 3000 timmar (motsvarande lamptimmar, beror på modell, se produktsidan eller kontakta support), beroende på vad som inträffar först.

· Laserljuskälla: 2 år eller 10 000 timmar, 3 år eller 20 000 timmar, 5 år eller 30 000 timmar (motsvarande lamptimmar, beror på modell, se produktsidan eller kontakta support), beroende på vad som inträffar först.

· LED-ljuskälla: 3 år eller 20 000 timmar (motsvarande lamptimmar, beroende på modell, se produktsidan eller kontakta support), beroende på vad som inträffar först.

Ljuskälla betraktas som en förbrukningsvara. Minskningen av ljuskällans ljusstyrka är en kontinuerlig process, som sker vid varje användning. Minskningen av ljusstyrkan (dämpning av ljuskällan) täcks inte av denna begränsade garanti.

Endast original BenQ ljuskällor täcks av garantin.

Vi rekommenderar att du endast köper BenQ originalljuskällor från betrodda återförsäljare.

Service för förfalskade lampor, krossade lampor – alla lampor utanför de ovan nämnda punkterna kommer att betraktas som förfrågningar utanför garantin

Föremål som inte täcks av garantin

Denna garanti täcker endast defekter i delar och utförande av produkten. Denna garanti täcker inte:

1. Denna begränsade garanti omfattar inte BenQ-produkter som inte köpts från BenQ eller från en BenQ-auktoriserad återförsäljare;

2. Periodiskt underhåll och reparationer eller byten av delar på grund av normalt slitage;

3. Kostnaderna för transport och de risker som är förknippade med resan för slutkundens insättning och hämtning av produkten;

4. Varje anpassning av produkten som skulle vara nödvändig för att uppfylla de tekniska standarderna eller säkerhetsnormer som är tillämpliga i ett annat land än det för vilket produkten ursprungligen har designats och tillverkats.

5.  Skador eller defekter i produkten till följd av:

      a) Felaktig användning eller installation av produkten (användning som inte överensstämmer med den som produkten är avsedd för, installation eller användning som inte överensstämmer med instruktionerna i BenQ eller gällande tekniska standarder eller säkerhetsstandarder i de länder där den används osv. )

      b) Underhåll av produkten som inte följer instruktionerna från BenQ eller försumlighet i underhåll av produkten.

      c) genom användning av delar som inte tillverkats eller säljs av BenQ

      d) Felaktig hantering eller dålig behandling av produkten (falsk manövrering, fall, stötar etc.) eller en olämplig miljö (dålig ventilation, vibrationer, exponering för fukt, överdriven värme, kontakt med sand eller med något annat ämne, otillräcklig elektrisk strömförsörjning etc.)

      e) Användning av produkten med en produkt (hårdvara eller programvara), tillbehör eller enhet som inte är kompatibel eller defekt.

      f) Varje anpassning av produkten som skulle vara nödvändig för att uppfylla de tekniska standarderna eller säkerhetsnormer som är tillämpliga i ett annat land än det för vilket produkten ursprungligen har designats och tillverkats;

      g) En modifiering eller reparation av produkten utförd av en leverantör som inte är auktoriserad av BenQ.

      h) Fall av force majeure, katastrof (brand, översvämning etc.), blixtnedslag etc.

      i) Programvaran och deras uppdateringar, andra än de som tillhandahålls, utvecklats eller godkänts av leverantören.

      j) De mobila enheterna vars identitetsetikett (IMEI) skulle skadas, förstöras, helt eller delvis tas bort och de vars etikett inte motsvarar enheten.
      k) skadad av en oförutsedd händelse, inklusive blixtar, översvämningar, dåligt väder, jordbävningar eller andra naturkatastrofer eller fenomen.

 

MED UNDANTAG FÖR GARANTIER OCH VILLKOR SOM ANGES HÄRI, FRÅNSÄGER SIG BENQ ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUDERAT MEN INTE BEGRÄNSADE TILL DE UNDERFÖRSTÅDA GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. ALLA UNDERFÖRSTÅDA GARANTIER SOM KAN ÅLÄGGAS ENLIGT GÄLLANDE LAG ÄR BEGRÄNSADE TILL VILLKOREN FÖR DENNA BEGRÄNSADE GARANTI. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL BENQ ANSVARA FÖR TILLFÄLLIGA, SPECIELLA ELLER FÖLJDMÄSSIGA SKADOR, INKLUDERAT MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST I VERKSAMHET, VINST, DATA ELLER ANVÄNDNING, I EN ÅTGÄRD ELLER ENLIGT KONTRAKT ELLER FEL, ELLER BASERAT PÅ GARANTI, SOM UPPKOMMER GENOM ELLER I ANSLUTNING TILL ANVÄNDNING MED PRESTANDA ELLER UNDERHÅLL AV BENQ-PRODUKTEN, ÄVEN OM BENQ HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. DU GODKÄNNER ATT REPARATION ELLER ERSÄTTNING, BEROENDE PÅ VAD SOM ÄR TILLÄMPLIGT, ENLIGT GARANTITJÄNSTER SOM BESKRIVS HÄR, ÄR DINA ENDA OCH EXKLUSIVA ÅTGÄRDER MED HÄNVISNING TILL NÅGOT BROTT MOT DEN BEGRÄNSADE GARANTI SOM HÄR GES.

 

Vissa stater eller provinser tillåter inte uteslutning eller begränsning av oförutsedda skador eller följdskador på konsumentprodukter, och vissa stater eller provinser tillåter inte begränsningar av hur länge en underförstådd garanti varar. I sådana stater och provinser kanske undantag eller begränsningar av denna begränsade garanti inte gäller dig.TOP