Warranty Information

Projektory

2020 / 09 / 10

BenQ Europe Všeobecné záruční podmínky pro koncové zákazníky.

Zveřejnění

 

Tento dokument slouží jako pravidlo pro výrobní záruční doby a výrobní záruční servis poskytovaný společností BenQ Europe - „BenQ“ - Mohou nastat změny.

 

Výrobní záruka je dodatkem k vašim smluvním právům vůči osobě dodávající („prodejce“) elektronické výrobky společnosti BenQ („výrobky“) koncovým zákazníkům („vy“) a veškerým zákonným právům, které máte vůči společnosti BenQ nebo jakékoliv jiné osobě. Tato práva se mohou lišit podle jednotlivých zemí a nejsou žádným způsobem ovlivněna touto zárukou.

 

Vzhledem k níže uvedeným podmínkám společnost BenQ zaručuje, že výrobek, který jste zakoupili od autorizovaného prodejce společnosti BenQ, bude po celou záruční dobu bez závad materiálu nebo zpracování při normálním použití spotřebitelem. Pokud se u výrobku vyskytnou během záruční doby závady, společnost BenQ, podle vlastního uvážení, výrobek opraví nebo vymění.

 

Záruka ztrácí platnost, pokud je závada způsobená (jakkoliv) nesprávným použitím, zanedbáním a neoprávněným zásahem nebo nesprávným nastavením / chybnou instalací. To nastane také, pokud jakékoliv neoprávněné osoby provedou jakékoliv úpravy a/nebo opravy. Pro další informace týkající se správného použití našich výrobků si přečtěte uživatelskou příručku.

 Záruční doba pro výrobky společnosti BenQ platí od data nákupu prvním zákazníkem. Je převoditelná pouze mezi koncovými zákazníky a musí být doplněna originálním dokladem o koupi prvního zákazníka, tento doklad musí obsahovat výrobní číslo výrobku. Pokud váš doklad o koupi neobsahuje platné výrobní číslo, obraťte se pro další pomoc na tým společnosti BenQ.

 

Společnost BenQ může jakkoliv prodloužit nebo omezit výrobní záruční dobu a servisní podmínky pro výrobky, které se dosud nedostaly do prodejního řetězce. To bude ověřeno za použití výrobního čísla výrobku, které bude porovnáno s dokladem o koupi.

 

Během záruční doby společnost BenQ opraví nebo vymění vadný hardware za díly a výrobky repasované v továrně. Všechny díly a výrobky společnosti BenQ vyměněné v rámci této záruky budou majetkem společnosti BenQ.

Zkratky a výrazy:

 

DOA - (Dead on Arrival) – nefunkční v okamžiku dodání – DOA se považuje za výrobní vadu, pokud nastane v rámci zákonné doby pro DOA (v jednotlivých zemích se liší).Termín DOA se používá pouze u NOVÝCH produktů BenQ.

V případě následujících okolností se nebude jednat o platné DOA:

 


- Ztráty v důsledku nedbalosti a/nebo nedostatečné péče
- Poškození úmyslně či neúmyslně způsobená vámi nebo jakoukoli jinou třetí stranou, jakož i škody v důsledku tzv. „zásahu vyšší moci“ (blesk, přepětí apod.)
- Repasované produkty
- Rozbalené zboží / výhodná koupě / použité zboží / vystavené a předváděcí zboží
- Produkty s datem výroby starším než 1,5 roku od data zakoupení (uvedeného na faktuře)

 

Společnost BenQ si ponechává právo posoudit, zda je žádost v souladu se smluvními podmínkami společnosti BenQ. V důsledku toho může být vaše žádost zamítnuta nebo nemusíte obdržet žádnou nebo jen částečnou kompenzaci za nákupy uskutečněné prostřednictvím našeho online obchodu.

 

POP - Doklad o koupi - společnost BenQ bude jako doklad o koupi akceptovat pouze platnou fakturu.

 

CID - Poškození způsobené zákazníkem - závada způsobená nesprávným použitím, zanedbáním a neoprávněným zásahem nebo nesprávným nastavením / chybnou instalací. To nastane také, pokud jakákoliv neoprávněná osoba provede jakékoliv úpravy a/nebo opravy.

 

RMA číslo - Zkratka pro autorizační číslo vráceného zboží - alfanumerický identifikátor používaný společností BenQ, který označuje, že uživatel byl týmem společnosti BenQ autorizovaný vrátit výrobek výrobci na opravu nebo výměnu. RMA je podobné sledovacímu číslu v něm, které identifikuje transakci, a obě strany mohou pomocí RMA čísla získat informace o postupu transakce. Pokud to není společností BenQ nařízeno jinak, musíte výrobek vrátit společnosti BenQ, poskytovateli autorizovaného servisu společnosti BenQ.

 

Co dělat?

 

- Pokud se u vašeho výrobku vyskytnou během záruční doby závady, máte právo pouze na specifické záruční podmínky stanovené společností BenQ pro specifický výrobek, který jste zakoupili.

- Pro žádost o záruční servis je třeba vyplnit náš online webový formulář a poskytnout všechny nutné informace týkající se vašeho výrobku, závady a vaše kontaktní údaje. To můžete provést na www.benq.eu nebo webové stránce společnosti BenQ příslušné pro vaši zemi.

- Pak vás bude e-mailem kontaktovat tým technické podpory společnosti BenQ („tým BenQ“). Tým BenQ se pokusí provést kroky pro odstranění závady, aby vám pomohl nebo potvrdil závadu.

- Jakmile bude závada potvrzena agentem, který se zabývá vaším případem, bude pro váš výrobek vydáno RMA číslo.

- Pokud to není společností BenQ nařízeno jinak, musíte výrobek vrátit společnosti BenQ, poskytovateli      autorizovaného servisu společnosti BenQ.

-  V případě, že byl váš výrobek dodaný s fyzickým poškozením, žádáme vás, abyste měli předem připravené následující informace.

 

 To nám pomůže porozumět, zda bylo poškození způsobeno během přepravy nebo před ní.

 

1. Co nejdříve informujte prostřednictvím webu společnost BenQ nebo prodejce

 

2. Udělejte fotografie:

   a. obalovaného materiálu (zevnitř i zvenku)

   b. fyzického poškození

 

3. Ujistěte se, že máte připravenou fakturu a dodací list

 

4. Nepoužívejte výrobek, protože lze ověřit hodiny použití.

 

 

Omezení záruky:

Záruka na lampu (dále označované jako světelný zdroj) se řídí typem záruky na světelný zdroj a je omezena na:

 

·         Světelný zdroj (UHP): 1 rok nebo 2 000 hodin/ 3 roky nebo 3 000 hodin (ekvivalent hodin lampy, závisí na modelu, viz stránka produktu nebo kontaktujte podporu), podle toho, co nastane dříve.

·         Laserový zdroj světla: 2 roky nebo 10 000 hodin, 3 roky nebo 20 000 hodin, 5 let nebo 30 000 hodin (ekvivalent hodin lampy v závislosti na modelu, viz stránka produktu nebo kontaktujte podporu), podle toho, co nastane dříve.

·         Světelný zdroj LED: 3 roky nebo 20 000 hodin (ekvivalent hodin lampy, v závislosti na modelu, viz stránka produktu nebo kontaktujte podporu), podle toho, co nastane dříve.

 

Světelný zdroj je považován za spotřební materiál. Snižování jasu světelného zdroje je nepřetržitý proces, ke kterému dochází při každém použití. Na snížení jasu (ztlumení světelného zdroje) se tato omezená záruka nevztahuje.

 

Tato záruka se vztahuje pouze na originální světelné zdroje BenQ.

 

Doporučujeme kupovat originální BenQ světelné zdroje pouze od důvěryhodných prodejců.

 

Servis falešných světelných zdrojů, rozbitých světelných zdrojů - všechny světelné zdroje mimo výše uvedené body budou považovány za nezáruční.

Položky vyloučené ze záruky

 

Tato záruka pokrývá pouze vady dílů a zpracování produktu. Tato záruka nepokrývá:

 

1. Tato omezená záruka se nevztahuje na jakýkoliv výrobek společnosti BenQ, který nebyl zakoupen od společnosti BenQ nebo od autorizovaného prodejce společnosti BenQ;

 

2. Pravidelnou údržbu a opravy nebo výměny dílů z důvodu běžného opotřebení;

 

3. Náklady na přepravu a rizika související s transfery zálohy a znovuzískáním produktu konečným zákazníkem;

 

4. Jakoukoli úpravu produktu, která by byla nezbytná pro zajištění kompatibility s technickými a bezpečnostními normami platnými v jiné zemi, než té, pro kterou byl produkt původně navržen a vyroben;

 

5.  Poškození nebo vady produktu v důsledku:

   

a) Nesprávného používání nebo instalace výrobku (použití neodpovídající účelu použití daného výrobku, instalace nebo použití v rozporu s pokyny společnosti BenQ nebo platnými technickými nebo bezpečnostními normami v zemích, kde je výrobek používán apod. )

 

b) Údržby výrobku v rozporu s pokyny společnosti BenQ nebo zanedbání údržby výrobku.

 

c) použití dílů nevyráběných nebo neprodávaných společností BenQ

   

d) Nesprávné manipulace nebo nesprávného zacházení s výrobkem (nesprávná manipulace, pády na zem, otřesy apod.) nebo nevhodného prostředí (nedostatečné odvětrávání, vibrace, vystavení účinkům vlhkosti, nadměrná teplota, kontakt s pískem nebo jakoukoli jinou látkou, nedostatečné elektrické napájení apod.)

   

e) Použití výrobku s nekompatibilním nebo vadným výrobkem (hardware nebo software), příslušenstvím nebo zařízením.

   

f) Úpravy výrobku za účelem zajištění kompatibility s technickými nebo bezpečnostními normami platnými v jiné zemi, než té, pro kterou byl výrobek původně navržen a vyroben;

   

g) Úpravy nebo opravy výrobku poskytovatelem, který k tomu nemá oprávnění od společnosti BenQ.

   

h) Případů vyšší moci, katastrofy (požár, povodně apod.), zásahu bleskem apod.

   

i) Použití softwaru a jeho aktualizací, které nebyly poskytnuté, vyvinuté nebo schválené dodavatelem.

   

j) Použití mobilních zařízení, jejichž identifikační štítek (IMEI) byl poškozen, zničen, celkově nebo částečně odstraněn a těch zařízení, jejichž štítek neodpovídá danému zařízení.

    

k) poškození božím zásahem, včetně zásahu bleskem, záplav, počasí, zemětřesení nebo jiných přírodních pohrom nebo jevů.

 

KROMĚ ZÁRUK A PODMÍNEK ZDE UVEDENÝCH SPOLEČNOST BENQ ODMÍTÁ VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, VYJÁDŘENÉ NEBO NAZNAČENÉ NEBO DANÉ ZÁKONEM VČETNĚ, ALE NE OMEZENĚ POUZE NA TO, NAZNAČENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO PŘÍSLUŠNÝ ÚČEL. JAKÉKOLIV NAZNAČENÉ ZÁRUKY, KTERÉ MOHOU BÝT ZAVEDENY PLATNÝM PRÁVEM, JSOU OMEZENY NA PODMÍNKY TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY. SPOLEČNOST BENQ NENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLIV VEDLEJŠÍ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VČETNĚ, ALE NEOMEZENĚ POUZE NA TO, ZTRÁTY PODNIKÁNÍ, ZISKŮ, DAT NEBO POUŽITÍ, AŤ UŽ PŘI JEDNÁNÍ V RÁMCI SMLOUVY NEBO JEJÍM PORUŠENÍ NEBO NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY, VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽITÍ, NEBO V SOUVISLOSTI S POUŽITÍM, PROVOZEM NEBO ÚDRŽBOU VÝROBKU, I KDYŽ BYLA SPOLEČNOST BENQ INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI TAKOVÉHO POŠKOZENÍ. SOUHLASÍTE, ŽE OPRAVA NEBO VÝMĚNA, PODLE TOHO CO PLATÍ, V RÁMCI ZÁRUČNÍHO SERVISU POPSANÉHO ZDE JSOU VAŠE VÝHRADNÍ A VÝLUČNÉ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY S OHLEDEM NA JAKÉKOLIV PORUŠENÍ ZDE UVEDENÉ OMEZENÉ ZÁRUKY SPOLEČNOSTI BENQ.

 

Některé státy nebo provincie nedovolují vyloučení nebo omezení vedlejších nebo následných škod pro spotřební výrobky a některé státy nebo provincie neumožňují omezení, jak dlouho trvá naznačená záruka. V takových státech a provinciích se vás netýká vyloučení nebo omezení této omezené záruky.