Price Qty
Policy Center
BenQ Europe – Prohlášení o ochraně osobních údajů pro všechny evropské webové stránky (EEA)
1. Úvod

My, společnost BenQ Europe B.V., jsme potěšeni, že máte zájem o naši společnost, produkty a služby. Je pro nás důležité chránit Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětlíme, jak shromažďujeme, používáme a chráníme Vaše osobní údaje.

Také vysvětlíme, jaké práva máte k Vašim osobním údajům a jakým způsobem je můžete uplatňovat.


2. Co jsou osobní údaje

 


Osobními údaji se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen "subjekt údajů"); identifikovatelná fyzická osoba je osoba, která může být identifikována přímo nebo nepřímo zejména odkazem na identifikátor, jako je název/jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, na síťový identifikátor anebo na jeden nebo více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby. To zahrnuje takové informace, jako je Vaše skutečné jméno, adresa, telefonní číslo a datum narození. Informace, které nelze spojit s Vaší skutečnou identitou - například oblíbené webové stránky nebo počet uživatelů webu - se nepovažují za osobní údaje.

 

3. Kdo jsme

BenQ Europe B.V. je regionální evropské ústředí BenQ Corporation. BenQ Europe B.V. je mateřská společnost všech dceřiných poboček a národních kanceláří BenQ v Evropě.

BenQ Europe B.V. je správce osobních údajů pro všechny národní kanceláře společnosti BenQ v Evropském hospodářském prostoru (dále jen "EHP"). To znamená, že společnost BenQ Europe B.V. určuje, jaké údaje shromažďuje tak která společnost, jak budou tyto údaje využívány a jak jsou tyto údaje chráněny.

Naše registrované sídlo je na následující adrese:

BenQ Europe B.V.
Meerenakkerweg 1-17
5652 AR  Eindhoven
Nizozemí

Budete-li mít dotazy ohledně zpracování osobních údajů nebo byste chtěli uplatnit Vaše práva datového subjektu, zašlete nám e-mail na privacy@benq.eu

4. Osobní údaje, které zpracováváme

Zpracováváme Vaše osobní údaje, protože jste nám poskytli Vaše údaje pro uzavření smlouvy s námi, pro poskytování našich služeb anebo jsme obdrželi Vaše osobní údaje od třetích stran, abychom Vám mohli poskytnout služby a podporu našich produktů. Dále jste nám mohli poskytnout osobní údaje, abychom mohli upravit naše služby a produkty na základě Vašich preferencí a zájmů.

Zpracováváme následující osobní údaje: 

  • Jméno a adresa
  • Kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo)
  • Název společnosti 
  • Adresa společnosti
  • Informace o platbě (volitelné)

A dále, když používáte naše produkty / služby, tak zpracováváme – v závislosti na využívání produktu / služeb - následující údaje, které mohou být považovány za osobní údaje:

1. Technické informace, včetně adresy internetového protokolu (IP), která se používá k připojení Vašeho zařízení k Internetu; 
2. Typ a verze Vašeho prohlížeče, nastavení časového pásma, typy a verze pluginů pro prohlížeč; 
3. Operační systém a platforma; 
4. Informace o Vaší návštěvě, včetně jednotného lokátoru zdrojů (Uniform Resource Locator / URL), klikáním na naše stránky, přes ně a z nich. 
5. Záznamy o účasti na našich akcích a informace o produktech, které byly poskytnuty při požadavcích na služby a/nebo při registraci produktů.

 

Technické informace

Abychom také zajistili, že každý návštěvník některé z našich webových stránek bude moci efektivně tyto stránky využívat a pohybovat se na nich, používáme sledovací software, pomocí kterého stanovíme, kolik uživatelů navštěvuje naše webové stránky a jak často. Nepoužíváme tento software k shromažďování osobních údajů ani individuálních IP adres. Údaje jsou využívány výhradně v anonymní a/nebo sumarizované podobě. 

Naše zásady práce s cookies, které lze prohlížet z domovské stránky každé z našich webových stránek, podrobně popisují, jak používáme cookies

 

5. Právní základ pro zpracovávání osobních údajů

Zpracování osobních údajů vychází z následujících důvodů, jak je definováno v článku 6 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR): 

1.                   Souhlas
2.                   Plnění smlouvy
3.                   Dodržování zákonné povinnosti
4.                   Zásadní zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby
5.                   Legitimní zájem společnosti BenQ Europe B.V. nebo třetí strany

Legitimní zájmy jsou například: marketing, bezpečnost, IT-management, zlepšování produktů, soudní řízení, interní obchodní procesy.

 

 

6. Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje od Vás shromažďujeme pro jeden nebo více účelů uvedených níže. Čísla za každým účelem jsou odkazy na právní základ, který byl uveden výše (článek 5) 

1.       Abychom Vám poskytli informace, které jste požadovali; [1,2] 
2.       abychom Vám poskytli informace, které považujeme za relevantní pro předmět, o který jste projevili zájem; [1,2,5] 
3.       abychom zahájili a dokončili obchodní transakce s Vámi nebo se subjektem, který zastupujete, za účelem nákupu produktů a/nebo služeb; [2] abychom zahájili a dokončili obchodní transakce s Vámi nebo se subjektem, který zastupujete, za účelem nákupu produktů a/nebo služeb; [2,3] 
4.       abychom splnili smlouvy s Vámi ohledně služeb a podpory našich produktů; [2,3,5]] 
5.       abychom zajistili bezpečnost a bezpečný provoz našich webových stránek a základní obchodní infrastruktury; [5] 
6.       abychom mohli řídit veškerou komunikaci mezi Vámi a námi a [2,5] 
7.       abychom optimalizovali nabídku našich služeb. [5] 

7. Uchovávání osobních údajů

Uchováváme osobní údaje v souladu s našimi vlastními pravidly uchovávání údajů při zohlednění konkrétních právních požadavků, např. daňová regulace.

8. Sdílení osobních údajů se třetími stranami

Nesdílíme, neprodáváme, nepředáváme ani jakkoliv jinak nešíříme Vaše osobní údaje třetím stranám a nebudeme tak činit ani v budoucnu, pokud to nebude vyžadováno ze zákona, pokud to nebude nutné pro účely smlouvy, poskytování služeb anebo pokud jste nedali výslovný souhlas, abychom tak učinili. Když například objednáváte produkty, může být nezbytné předat Vaši adresu a údaje o objednávce našim dodavatelům.

Naši obchodní partneři podléhají svým zásadám ochrany osobních údajů. Naši obchodní partneři podléhají svým zásadám ochrany osobních údajů. Zejména na všechny transakce PayPal se vztahují zásady ochrany osobních údajů.

Externí poskytovatelé služeb, kteří zpracovávají údaje naším jménem, jsou smluvně zavázáni zachovávat přísnou důvěrnost podle čl. 28 GDPR.

V určitých případech vám můžeme zasílat přizpůsobená sdělení na různých platformách na základě vašeho výslovného souhlasu, který jste nám udělili na webových stránkách společnosti BenQ. To může mimo jiné zahrnovat možnost vytvořit další publika, která se pravděpodobně budou zajímat o naše produkty, protože jsou vám podobná (běžně známá jako "lookalike" publika).

Aby mohla společnost BenQ nabízet tuto komunikaci na míru, sdílí se svými reklamními partnery, jako je Google, Facebook, některé osobní údaje, včetně kontaktních údajů a údajů o objednávkách.

Upozorňujeme, že máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas s přímým marketingem, jak je dále popsáno v těchto Zásadách.

Mohli bychom sdílet Vaše osobní údaje v rámci korporace BENQ, abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu, abychom Vám mohli poskytovat služby anebo kvůli oprávněným zájmům společnosti BENQ Europe B.V. (např. mít centralizovanou správu služeb zákazníkům.)

Můžeme přistupovat k Vašim osobním údajům a zpracovávat je na globálním základě, pokud je to nezbytné pro účely uvedené v tomto prohlášení. V tom rozsahu, v jakém takové globální zpracování zahrnuje přenos osobních údajů na naše pobočky nebo třetí strany mimo EHP, které neobdržely závazné rozhodnutí o přiměřenosti od Evropské komise, tyto převody podléhají (i) standardním smluvním podmínkám EU; nebo (ii) jiným závazným a vhodným mechanismům přenosu, které poskytují odpovídající úroveň ochrany v souladu s GDPR, jako jsou například schválená závazná firemní pravidla. 

9. Bezpečnostní opatření

Přijímáme veškerá nezbytná technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně Vašich osobních údajů. Vaše údaje jsou uloženy v bezpečném provozním prostředí, které není veřejně přístupné. Tam, kde je to možné, používáme také šifrování pro zabezpečení osobních údajů při předávání.
Mějte však prosím na paměti, že přestože podnikneme přiměřené kroky k ochraně Vašich informací, žádná internetová stránka, internetový přenos, počítačový systém ani bezdrátové spojení není zcela bezpečné. V případě nešťastné události ohrožení Vašich osobních údajů Vás budeme informovat v co nejkratší možné době za těchto okolností. 

10. Vaše práva jako subjektu údajů

 

Jako subjekt údajů, jehož osobní údaje držíme, máte určitá práva. Pokud si budete přát uplatnit některá z těchto práv, zašlete nám e-mail na adresu privacy@benq.eu nebo použijte informace uvedené v následující části "Kontaktujte nás" a specifikujte žádost o uplatnění Vašeho práva. Vaše práva jsou následující: 

Právo na přístup

Můžete požádat o bezplatné nahlédnutí do osobních údajů, které o Vás máme k dispozici. Pokud existují výjimečné okolnosti, které znamenají, že můžeme odmítnout poskytnout informace, tyto okolnosti vysvětlíme. V případě, že žádosti jsou neopodstatněné nebo obtěžující, vyhrazujeme si právo je odmítnout. Pokud bude odpověď na žádost pravděpodobně vyžadovat delší čas anebo bude spojena s nepřiměřenými výdaji (které možná budete muset uhradit), budeme Vás informovat. 

Právo na opravu

Pokud jste přesvědčeni, že o Vás máme nesprávné nebo neúplné osobní údaje, můžete nás požádat o opravu nebo doplnění těchto údajů. To může být uplatněno s právem na omezení zpracování, aby bylo zaručeno, že až do okamžiku opravy nebudou zpracovávány nesprávné / neúplné informace. 

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Pokud pro zpracování osobních údajů nadále neexistuje převažující právní základ nebo oprávněný důvod, můžete požádat o výmaz osobních údajů. Učiníme veškeré přiměřené kroky k zajištění výmazu. 

Právo na omezení zpracování

Můžete nás požádat, abychom přestali zpracovávat Vaše osobní údaje. Budeme údaje stále držet, ale nebudeme je dále zpracovávat. Toto právo je alternativou práva na výmaz. Pokud bude platit některá z následujících podmínek, můžete uplatnit právo na omezení zpracování: 

a)      Přesnost osobních údajů je sporn
b)      Zpracování osobních údajů je nezákonné
c)       Už nepotřebujeme osobní údaje pro zpracování, ale osobní údaje jsou vyžadovány pro část právního procesu
d)      Právo vznést námitku bylo uplatněno a zpracování je omezeno až do rozhodnutí o stavu zpracování

Právo na přenositelnost údajů

Můžete požádat o kopii souboru Vašich osobních údajů, které BENQ zpracovává. Osobní údaje poskytneme v běžně používaném a strojově čitelném formátu. Budou to osobní údaje, které jsme zpracovali na základě vašeho souhlasu nebo pro splnění smluvního závazku, který s Vámi máme. 

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku vůči našemu zpracování Vašich osobních údajů tam, kde: 

·         je zpracování založeno na legitimním zájmu; 
·         je zpracování prováděno pro účely přímého marketingu; 
·         zpracování zahrnuje automatizované rozhodování a profilování. 

Identifikace

U každé předložené žádosti Vás můžeme požádat o identifikaci. Účelem je potvrdit, kdo jste, aby Vaše osobní údaje nebyly sdíleny s jinými osobami a aby bylo zajištěno, že jakékoliv změny údajů budou provedeny do správných záznamů.

 

Odvolání souhlasu

Vždy můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Chcete-li svůj souhlas odvolat, dejte nám vědět prostřednictvím jednoho z komunikačních kanálů a Vaše osobní údaje již dále nebudeme zpracovávat. To platí pouze pro osobní údaje, které jsou zpracovány se souhlasem. 

Termíny

Na Vaši žádost odpovíme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Pokud nedodržíme tento termín, oznámíme vám to před uplynutím lhůty. Může se stát, že vzhledem k složitosti nebo rozsahu Vašich požadavků bude doba odpovědi trvat až tři měsíce. 

11. Kontaktujte nás

Jakékoli připomínky, dotazy nebo návrhy týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo našeho zpracování Vašich osobních údajů by měly být zaslány na adresu privacy@benq.eu

Případně nás můžete kontaktovat v naší kanceláři na následující poštovní adrese nebo na telefonních číslech: 

GDPR Compliance Manager
BenQ Europe B.V. 
Meerenakkerweg 1-17
5652 AR  Eindhoven
Nizozemí

Telefon: +31-88-8889200 

 

 

12. Změny v prohlášení o ochraně osobních údajů

Děláme vše pro to, abychom toto prohlášení o ochraně osobních údajů zachovali maximálně přesné a správné. Proto může být nezbytné naše prohlášení aktualizovat. 

Společnost BENQ Europe B.V. si vyhrazuje právo provádět změny kdykoliv a bez předchozího upozornění. Takže pravidelně kontrolujte, zda nebyly provedeny změny. 

13. Stížnosti

Pokud byste chtěli projednat stížnost, neváhejte nás kontaktovat na adrese a číslech uvedených výše. Všechny stížnosti budou ošetřeny důvěrně. 

Pokud byste nebyli spokojeni s tím, jak nakládáme s Vašimi údaji anebo s tím, jak jsme vyřídili jakoukoliv předloženou stížnost ohledně nakládání s Vašimi údaji, máte právo předložit svoji stížnost orgánu dohledu v rámci Evropské unie. Další informace naleznete na webových stránkách společnosti Autoriteit Persoonsgegevens

TOP