Price Qty

Co je technologie BenQ AQCOLOR?

BenQ Color Technology Lab
2020/06/05

Technologie AQCOLOR je patentovaná technologie, která byla společností BenQ vyvinuta s cílem poskytnout uživatelům profesionálních monitorů možnost sledovat obraz s přesným podáním barev. „Barvy, kterým můžete věřit“ je motto charakterizující hlavní přínos, který tím uživatelé výrobků společnosti BenQ získávají. Přesná reprodukce barev je určitě hlavním cílem, je však třeba také vysvětlit, jakým způsobem je slovo „přesná“ definováno, jakým způsobem je přesného podání barev dosahováno a jakým způsobem lze dokládat, že tohoto přesného podání barev bylo skutečně dosaženo. Právě na tyto otázky hledáme odpověď v tomto článku.

Technologie AQCOLOR sestává ze čtyř složek, které jsou označovány také jako čtyři pilíře technologie AQCOLOR, přičemž o každé z těchto složek bude důkladně pojednáno v následujících odstavcích:

Průmyslový standard

Prvním krokem při vývoji technologie AQCOLOR bylo vyhovění průmyslovému standardu, jelikož právě prostřednictvím tohoto standardu jsou definovány všechny požadavky a specifikace související s barvami. Průmyslové standardy definují cílovou hodnotu, které by mělo být dosahováno při seřizování nebo kalibrování monitoru. Například radiokomunikační unie ITU-R schválila v roce 1990 standard Rec. 709 obsahující následující specifikace barev:

Prvním krokem při vývoji BenQ technologie AQCOLOR bylo vyhovění průmyslovému standardu, jelikož právě prostřednictvím tohoto standardu jsou definovány všechny požadavky a specifikace související s barvami. Průmyslové standardy definují cílovou hodnotu, které by mělo být dosahováno při seřizování nebo kalibrování monitoru. Například radiokomunikační unie ITU-R schválila v roce 1990 standard Rec. 709 obsahující následující specifikace barev:

Existuje mnoho různých průmyslových standardů, jejichž požadavky technologie AQCOLOR splňuje, přičemž standard Rec. 709 je pouze jedním z nich. V odvětví umělecké grafiky nacházejí široké uplatnění jak standard Adobe RGB, tak i standard sRGB. V kinematografickém průmyslu převládal standard Rec. 709, avšak v souvislosti s postupným rozšiřováním digitální kinematografické technologie zaujímá nyní hlavní postavení v tomto odvětví standard DCI-P3. V odvětví televizního vysílání byly dříve oblíbené oba standardy NTSC a PAL, avšak i zde se postupně stal převažující volbou standard Rec. 709. Na rozdílech mezi těmito standardy se největší měrou podílel barevný gamut, jenž popisuje rozsah barev, který je zařízení schopno reprodukovat.

Technologie AQCOLOR je patentovaná technologie, která byla společností BenQ vyvinuta s cílem poskytnout uživatelům profesionálních monitorů možnost sledovat obraz s přesným podáním barev.

Figure 2. Color Gamuts

Ve snaze splnit požadavky všech těchto průmyslových standardů vyvinula společnost BenQ optimální hardwarovou konfiguraci určenou pro celou výrobní řadu profesionálních monitorů, a to zcela od základu. Tato konfigurace zahrnuje 10bitový panel se 12/14bitovým převodníkem LUT umožňujícím plynulý přechod gama korekcí a pracujícím s mimořádně nízkou hodnotou delta E, což jsou předpoklady pro věrnou reprodukci standardních barev.

Figure 3. Standard LUT and 14 bit LUT & 3D LUT

Zobrazování detailů

Každý, kdo dbá na přesné zobrazování barev, se jistě postará o provádění pravidelných kalibrací svého monitoru. Toto se však stejnou měrou týká i výrobců displejů. Nikdo další však nepřistupuje ke kalibraci s takovou pečlivostí jako právě společnost BenQ! Kalibrace neznamená pouze úkon spočívající v umístění měřicího zařízení na panel, nýbrž také zahrnuje zajišťování stejnoměrnosti celé zobrazovací plochy a sjednocování výsledků měření získávaných prostřednictvím různých měřicích zařízení.

Proč je stejnoměrnost celé zobrazovací plochy tak důležitá? Je tomu tak proto, že jestliže sledujeme monitor, nehledíme pouze na jedno místo na jeho zobrazovací ploše, nýbrž máme ve svém zorném poli celou tuto plochu. Umístíme-li jeden objekt ve středu monitoru, budeme očekávat, že tento objekt bude vypadat stejně v kterémkoli jiném místě zobrazí plochy monitoru. Ve skutečnosti však tomu tak nikdy není. Jestliže typický monitor zobrazuje zcela bílé pozadí, nikdy nelze vyloučit vznik různých tmavých odstínů, jak je zřejmé ze znázornění na obrázku 4. Tento jev je způsobem nedostatečným rozptylem světla, které je panelem vyzařováno. Pomocí jedinečného řešení Uniformity Compensation Technology, jehož 1. i 2. generace byla vyvinuta společností BenQ, je tento nežádoucí jev možno odstranit. Při použití této technologie již sledujete pouze bílé pozadí bez tmavých odstínů. Tím je současně zajištěno, že i barva vašeho zobrazovaného objektu bude ve všech místech obrazovky stejná.

BenQ AQcolor .Každý, kdo dbá na přesné zobrazování barev, se jistě postará o provádění pravidelných kalibrací svého monitoru.
BenQ AQcolor Každý, kdo dbá na přesné zobrazování barev, se jistě postará o provádění pravidelných kalibrací svého monitoru.

Obrázek 4: Vpravo je typický monitor, zatímco vlevo je monitor BenQ vybavený technologií Uniformity Compensation Technology

Při sériové výrobě monitorů se obvykle používá po jednom měřicím zařízení připadajícím na každou výrobní linku, přičemž ve výrobním provozu se obvykle nachází více než jedna výrobní linka. I když jsou tato měřicí zařízení před každým použitím pečlivě kalibrována, je nutno stále počítat s existencí neshod, která má za následek vznik vzhledových rozdílů. Jestliže si tedy uživatel koupí dvě nebo více jednotek se stejným modelovým označením, obraz nemusí u obou těchto jednotek po jejich zapnutí vypadat stejně. Patentované řešení Color Consistency Technology, které bylo společností BenQ vyvinuto, umožňuje uvádění všech používaných měřicích zařízení do takového souladu, který zajišťuje stejný vzhled obrazu reprodukovaného všemi zkalibrovanými monitory. Uživatelé si již tedy nemusí dělat starosti s nastavováním monitorů, které by jinak bylo potřebné k získání zcela stejného obrazu. U monitorů řady SW a PV navíc nabízíme funkci hardwarové kalibrace. Pokud se v pozdější fázi začne nastavení monitoru odchylovat od hodnot získaných při tovární kalibraci, lze prostřednictvím funkce hardwarové kalibrace obnovit takovou přesnost barev, která splňuje požadavky průmyslových standardů, a to za použití vámi zvoleného kalibračního přístroje.

atentované řešení Color Consistency Technology, které bylo společností BenQ vyvinuto, umožňuje uvádění všech používaných měřicích zařízení do takového souladu, který zajišťuje stejný vzhled obrazu reprodukovaného všemi zkalibrovanými monitory.
Out-of-the-Box Guarantee Záruka vlastností po vybalení

Chápeme, že každý uživatel je nedočkavý, než náš výrobek vyzkouší. Pro tohoto uživatele, a tedy i pro nás, má tudíž maximální význam to, jak se monitor bude chovat bezprostředně po vyjmutí ze svého obalu. Právě proto jsme vynaložili značné úsilí k tomu, abychom přesně odladili naše tovární přednastavené režimy, včetně režimů Standard, Adobe RGB, sRGB a DCI-P3. Jak však uživatelům dokládáme, že tyto režimy jsou skutečně nastaveny tak, aby splňovaly příslušné standardy? Zde pak sehrává významnou úlohu protokol o kalibraci provedené ve výrobním závodě. Každý jednotlivý výrobek má svůj vlastní kalibrační protokol, ve kterém je rovněž uvedeno jeho sériové číslo. Příklad protokolu o kalibraci provedené ve výrobním závodě je znázorněn na obrázku 5. V tomto protokolu jsou zřetelně vyznačeny následující položky vztahující se k funkčním a výkonovým hodnotám:

BenQ Out-of-the-Box Guarantee Záruka vlastností po vybalení

Figure 5: BenQ Calibration Report / *Uniformity is available on selected models

Nezávislé certifikování 3. strany

Díky technologii AQCOLOR byla profesionálním monitorům BenQ udělena osvědčení Pantone Validated Certificate a Calman Certification. Jedná se o osvědčení, která se týkají kvality barev a která jsou udělována nezávislými třetími stranami, přičemž společnost BenQ je v některých případech prvním výrobcem, který tato osvědčení získal. Zásluhu na tom má nejen výrobek jako takový, nýbrž zejména technologie AQCOLOR.

Společnost BenQ vyvíjela technologii AQCOLOR po řadu let a tento vývoj stále nepovažuje za ukončený. Technologie AQCOLOR byla vyvinuta v první řadě proto, aby umožňovala splnění požadavků průmyslových standardů, dále s důrazem na zobrazování detailů a v neposlední řadě pro zaručení vlastností monitoru po jeho vybavení. Hodnověrnost této záruky podporují osvědčení Pantone Validated Certificate a Calman Certification, která byla udělena třetími stranami v rámci nezávislého posuzování. Cílem je přicházet na trh se stále větším množstvím výrobků, které budou plnit příslib vyjádřený heslem „Barvy, kterým můžete věřit“.

BenQ AQcolor .

Figure 6: BenQ AQCOLOR Technology

Was this article helpful?

Yes No

Subscribe to Our Newsletter

Stay tuned for our product launches, upcoming news and exclusive benefits.

Subscribe
TOP