Policy Center
BenQ Europe – Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre všetky európske webové stránky (EHS)
 
 

1. Úvod
2. Čo sú to osobné údaje
3. Kto sme
4. Osobné údaje, ktoré spracovávame
5. Právny základ pre spracovanie osobných údajov
6. Účel spracovania osobných údajov
7. Uchovávanie osobných údajov 
8. Zdieľanie údajov s tretími stranami
9. Bezpečnostné opatrenia
10. Vaše práva ako subjektu ochrany údajov
11. Kontaktujte nás
12. Zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov
13. Sťažnosti

 

1. Úvod

My, ako spoločnosť BenQ Europe B.V., sme radi, že máte záujem o našu spoločnosť, produkty a služby. Je pre nás dôležité, aby sme chránili vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli. V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov vysvetlíme, ako zhromažďujeme, používame a chránime vaše osobné údaje.

Taktiež vysvetlíme, aké práva máte v súvislosti s vašimi osobnými údajmi a ako môžete tieto práva uplatniť.


2. Čo sú to osobné údaje

Osobné údaje sú akékoľvek údaje týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby („subjekt ochrany údajov“). Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorá sa dá priamo alebo nepriamo identifikovať, a to najmä odkazom na identifikátor, akým je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, on-line identifikátor alebo jedným alebo viacerými faktormi špecifickými pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, duševnú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. Zahŕňa to informácie, ako je vaše skutočné meno, adresa, telefónne číslo a dátum narodenia. Informácie, ktoré sa nedajú spojiť s vašou skutočnou identitou – ako sú napríklad obľúbené webové stránky alebo počet používateľov stránky – sa nepovažujú za osobné údaje.

3. Kto sme

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na každé spracovanie osobných údajov spoločnosťou BenQ Europe B.V., a to vrátane všetkých dcérskych vnútroštátnych pobočiek spoločnosti BenQ v Európe.

Naša adresa sídla je:

BenQ Europe B.V.
Meerenakkerweg 1-17
5652 AR  Eindhoven
Holandsko

Ak máte otázky týkajúce sa spôsobu, akým spracovávame osobné údaje alebo chcete uplatniť vaše práva na ochranu osobných údajov, pošlite nám e-mail na adresu privacy@benq.eu

4. Osobné údaje, ktoré spracovávame

Spracovávame vaše osobné údaje z dôvodu, že ste nám ich poskytli za účelom uzavretia zmluvy medzi vami a našou spoločnosťou, aby sme vám poskytovali naše služby alebo sme získali vaše osobné údaje od tretích strán, aby sme vám mohli poskytovať služby a podporu našich produktov. Okrem toho ste nám mohli poskytnúť vaše osobné údaje z dôvodu, aby sme mohli prispôsobiť naše služby a produkty na základe vašich preferencií a záujmov.

Spracovávame nasledujúce osobné údaje:

·         Meno a adresa
·         Kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo)
·         Názov spoločnosti
·         Adresa spoločnosti
·         Informácie o platbe (nepovinné)

Okrem toho, keď využívate naše produkty/služby, spracúvame v závislosti od vášho používania produktov/služieb nasledujúce údaje, ktoré možno považovať za osobné údaje:

1.       Technické údaje, vrátane adresy IP (internetový protokol), ktorá slúži na pripojenie vášho zariadenia k internetu;
2.       Typ a verzia vášho prehliadača, nastavenie časového pásma, typy a verzie doplnkov prehliadača;
3.       Operačný systém a platforma;
4.       Informácie o vašej návšteve, vrátane informácií URL (jednotné lokalizátory zdrojov), priebeh kliknutí na, cez a z našej stránky.

Technické informácie

Okrem toho a s cieľom zabezpečiť, aby každý návštevník ktorejkoľvek z našich webových stránkach mohol efektívne využívať stránku a pohybovať sa po nej, používame softvér na sledovanie, ktorý určuje, koľko používateľov navštívi našu webovú stránku a ako často. Tento softvér nepoužívame na zhromažďovanie osobných údajov, ani jednotlivých adries IP. Údaje sa používajú výlučne v anonymnej a/alebo súhrnnej podobe.

Naše zásady používania súborov cookie, ktoré si môžete pozrieť na domovskej stránke každej z našich webových stránok, podrobne opisujú, ako používame súbory cookie.

5. Právny základ pre spracovanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov je založené na nasledujúcich dôvodoch, ktoré sú definované v článku 6 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR):

1. Súhlas

2. Plnenie zmluvy

3. Dodržanie zákonnej povinnosti

4. Základné záujmy subjektu ochrany údajov alebo inej fyzickej osoby

5. Legitímny záujem spoločnosti BenQ Europe B.V. alebo tretej strany

Medzi legitímne záujmy patrí napríklad: Marketing, bezpečnosť, správa IT, zlepšovanie produktov, súdne konania, interné obchodné procesy.

6. Účel spracovania osobných údajov

Zhromažďujeme od vás osobné údaje na jeden alebo viaceré z nasledujúcich účelov uvedených nižšie. Čísla uvedené za každým z účelov sú odkazy na zákonný základ, ako už bolo uvedené vyššie (článok 5)

1. Poskytnutie informácií, ktoré ste požadovali; [1,2]
2. aby sme vám poskytli informácie, o ktorých si myslíme, že sú podstatné pre predmet, o ktorý ste prejavili záujem; [1,2,5]
3. aby sme iniciovali a dokončili obchodné transakcie s vami alebo so subjektom, ktorý zastupujete, na účely nákupu produktov a/alebo služieb; [2]
4. aby sme splnili zmluvu, ktorú sme uzavreli s vami alebo so subjektom, ktorý zastupujete, [2,3]
5. aby sme splnili zmluvy uzavreté s vami ohľadom poskytovania služieb a podpory našich produktov; [2,3,5]]
6. aby sme zaistili bezpečnosť a bezpečnú prevádzku našich webových stránok a základnej podnikateľskej infraštruktúry; [5]
7. aby sme mohli spravovať akúkoľvek komunikáciu medzi vami a nami a [2,5]
8. aby sme optimalizovali naše ponuky služieb. [5]

7. Uchovávanie osobných údajov

Osobné údaje uchovávame v súlade s našimi vlastnými predpismi o uchovávaní údajov, berúc do úvahy špecifické zákonné požiadavky, napr. daňové predpisy.

8. Zdieľanie údajov s tretími stranami

Nezdieľame, nepredávame, neprevádzame, ani iným spôsobom nesprístupňujeme vaše osobné údaje tretím stranám a ani to nebudeme robiť v budúcnosti, pokiaľ to nevyžaduje zákon, pokiaľ to nie je potrebné pre účely zmluvy, poskytovanie služieb alebo pokiaľ ste nám na to neudelili výslovný súhlas. Napríklad pri objednávaní produktov môže byť potrebné poskytnúť vašu adresu a údaje o objednávke našim dodávateľom.

Na našich obchodných partnerov sa vzťahujú zásady ochrany osobných údajov. Odporúčame vám, aby ste si ešte pred transakciou prečítali ich zásady ochrany osobných údajov. Najmä všetky transakcie prostredníctvom služby PayPal podliehajú zásadám ochrany osobných údajov spoločnosti PayPal.

Externí poskytovatelia služieb, ktorí spracúvajú údaje v našom mene, sú zmluvne zaviazaní zachovávať prísnu dôvernosť podľa čl. 28 GDPR.

Sme oprávnení zdieľať vaše osobné údaje v rámci spoločnosti BENQ, a to za účelom plnenia zmluvy uzavretej s vami, poskytovania služieb alebo z dôvodu legitímnych záujmov spoločnosti BENQ Europe B.V. (napr. disponovať centralizovanou správou služieb zákazníkom.)

Môžeme získať prístup k vašim osobným údajom a spracúvať ich na globálnej báze, ak je to potrebné pre účely uvedené v tomto vyhlásení. V rozsahu, v akom takéto globálne spracúvanie zahŕňa prenos osobných údajov našim dcérskym spoločnostiam alebo tretím stranám mimo EHP, ktoré nedostali záväzné rozhodnutie o primeranosti zo strany Európskej komisie, takéto prevody podliehajú (i) štandardným zmluvným doložkám EÚ; alebo (ii) iným záväzným a vhodným mechanizmom prenosu, ktoré poskytujú primeranú úroveň ochrany v súlade s GDPR, ako sú napríklad schválené záväzné firemné pravidlá.

9. Bezpečnostné opatrenia

Vykonávame všetky potrebné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov. Vaše údaje sú uložené v bezpečnom operačnom prostredí, ktoré nie je verejne prístupné. Tam, kde je to možné, používame na zabezpečenie osobných údajov v prenose aj šifrovanie. Upozorňujeme však, že aj hoci vykonávame primerané opatrenia na ochranu vašich údajov, žiadna webová stránka, internetový prenos, počítačový systém alebo bezdrôtové pripojenie nie je úplne bezpečné. V prípade nešťastnej udalosti, keď budú vaše osobné údaje ohrozené, vás o tom budeme informovať v čo možno najprijateľnejšom čase, aký dané okolnosti umožnia.

10. Vaše práva ako subjektu ochrany údajov

Ako subjekt ochrany údajov, ktorého osobné údaje sú v našej držbe, máte určité práva. Ak chcete uplatniť ktorékoľvek z týchto práv, pošlite nám e-mail na adresu privacy@benq.eu alebo použite informácie uvedené v časti „Kontaktujte nás“ nižšie spolu s vašou žiadosťou o uplatnenie vášho práva. Vaše práva sú nasledovné:

Právo na prístup

Môžete požiadať o bezplatný prehľad osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Ak sú dané výnimočné okolnosti, ktoré znamenajú, že môžeme poskytnutie týchto informácií odmietnuť, vysvetlíme ich. Ak sú žiadosti neopodstatnené alebo šikanózne, vyhradzujeme si právo odmietnuť ich. Ak je pravdepodobné, že zodpovedanie žiadosti si bude vyžadovať dodatočný čas alebo neprimerané výdavky (ktoré možno budete musieť preplatiť), budeme vás o tom informovať.

Právo na nápravu

Ak ste toho názoru, že máme o vás nepresné alebo neúplné osobné údaje, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie týchto údajov. Toto sa dá kombinovať spolu s právom na obmedzenie spracovania údajov, aby sa zabezpečilo, že nesprávne/neúplné údaje sa nebudú spracovávať až dovtedy, kým tieto nebudú opravené.

Právo na vymazanie („právo na zabudnutie“)

Ak na spracovanie osobných údajov viac nebude existovať významný právny základ alebo legitímny dôvod, môžete požiadať o odstránenie osobných údajov. Vykonáme všetky primerané opatrenia na zabezpečenie ich vymazania.

Právo na obmedzenie spracovania

Môžete nás požiadať, aby sme prestali spracovávať vaše osobné údaje. Naďalej budeme uchovávať vaše údaje, ale nebudeme ich ďalej spracúvať. Toto právo je alternatívou práva na vymazanie. Ak je splnená jedna z nasledujúcich podmienok, môžete uplatniť právo na obmedzenie spracovania:

a) Presnosť osobných údajov je sporná
b) Spracovanie osobných údajov je nezákonné
c) Už viac nepotrebujeme spracúvať osobné údaje, ale osobné údaje sú potrebné pre časť právneho procesu
d) Uplatnilo sa právo podať námietku a spracovanie je obmedzené až do rozhodnutia o stave spracovania

Právo na prenos údajov

Môžete požiadať o kópiu súboru osobných údajov, ktoré spoločnosť BENQ spracováva. Osobné údaje poskytneme v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Budú to osobné údaje, ktoré sme spracovali na základe vášho súhlasu alebo za účelom splnenia zmluvných záväzkov, ktoré máme s vami.

Právo podať námietku

Máte právo podať námietku voči spracovaniu vašich údajov, ak:

• Spracovanie je založené na legitímnom záujme;
• Spracovanie slúži na účely priameho marketingu;
• Spracovanie zahŕňa automatizované rozhodovanie a profilovanie.

Identifikácia

Pri každej požiadavke, ktorú zadáte, vás môžeme požiadať, aby ste sa identifikovali. Účelom toho je overiť, kto ste, a to z dôvodu, aby vaše osobné údaje neboli zdieľané s inými osobami a tiež zabezpečiť, aby sa akékoľvek zmeny údajov vykonali na správnych záznamoch.

Odvolanie vášho súhlasu

Máte možnosť kedykoľvek odvolať váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov. Ak chcete odvolať váš súhlas, oznámte nám to prostredníctvom jedného z komunikačných kanálov a vaše osobné údaje nebudeme viac spracovávať. Toto sa týka iba osobných údajov, ktoré sa spracúvajú so súhlasom.

Lehoty

Na vašu žiadosť odpovieme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Ak tento termín nedokážeme splniť, budeme vás o tejto skutočnosti informovať ešte pred uplynutím lehoty. V závislosti od náročnosti alebo veľkosti vašich požiadaviek bude lehota na poskytnutie odpovede trvať až tri mesiace.

11. Kontaktujte nás

Akékoľvek pripomienky, otázky alebo návrhy týkajúce sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo nášho nakladania s vašimi osobnými údajmi zašlite e-mailom na adresu privacy@benq.eu

Prípadne môžete nás kontaktovať v našej kancelárii prostredníctvom nasledujúcej poštovej adresy alebo telefónnych čísel:

 

GDPR Compliance Manager
BenQ Europe B.V.
Meerenakkerweg 1-17
5652 AR  Eindhoven
Holandsko

Telefón: +31-88-8889200

12. Zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Vynakladáme maximálne úsilie, aby sme toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov zachovali čo možno najpresnejšie a najsprávnejšie. Z tohto dôvodu môže byť potrebné aktualizovať naše vyhlásenie.

Spoločnosť BENQ Europe B.V. si vyhradzuje právo vykonať zmeny kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. Preto pravidelne kontrolujte, či nedošlo k vykonaniu zmien.

13. Sťažnosti

Ak by ste chceli prerokovať sťažnosť, neváhajte nás kontaktovať pomocou vyššie uvedených údajov. Všetky sťažnosti budú vybavené dôverným spôsobom.

Ak nie ste spokojný s nakladaním s vašimi údajmi alebo s vybavením akejkoľvek sťažnosti, ktorú ste nám podali v súvislosti s nakladaním s vašimi údajmi, máte právo podať sťažnosť na orgán dohľadu v rámci Európskej únie. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke Autoriteit Persoonsgegevens.

TOP