Zakrivený herný monitor MOBIUZ na virtuálne pretekanie s časom odozvy 1 ms a obnovovacou frekvenciou 165 Hz | EX3210R

Warranty

LCD monitory

Všeobecné zmluvné podmienky spoločnosti BenQ týkajúce sa záruky pre koncového zákazníka.

Zverejnenie

 

BenQ ponúka Záruku na profesionálne panely, ktorá zaručuje, že na vami kúpenom profesionálnom monitore nebudú žiadne chyby jasných pixelov. Záručná lehota je prvých 6 mesiacov po kúpe. Ďalšie informácie o zásadách pre pixely nájdete v podrobných podmienkach našej záruky.

 

Tento dokument slúži ako smernica pre obdobia záruky od výrobcu a služby záruky od výrobcu poskytované spoločnosťou BenQ Europe - „BenQ" -  Môžu sa vyskytnúť odchýlky.

Záruka od výrobcu tvorí doplnok k zmluvným právam voči osobám dodávajúcim („maloobchodný predajca") produkty od spoločnosti BenQ Electronic („Produkty") koncovým zákazníkom („vám") a k akýmkoľvek zákonným právam, ktoré máte voči spoločnosti BenQ alebo akejkoľvek inej osobe. Tieto práva sa môžu odlišovať v závislosti od krajiny a táto záruka ich žiadnym spôsobom neovplyvňuje.

 Spoločnosť BenQ, v rámci nižšie stanovených zmluvných podmienok, zaručuje, že vami zakúpené Produkty od autorizovaného maloobchodného predajcu produktov značky BenQ nebudú obsahovať chyby materiálov alebo vyhotovenia v rámci normálneho spotrebiteľského používania počas záručnej doby. Ak sa Produkty počas záručného obdobia pokazia, spoločnosť BenQ podľa svojho názoru opraví alebo vymení Produkt.

Záruka stráca platnosť, ak chybu spôsobí (akokoľvek) zneužitie, nedbanlivosť a zasahovanie, prípadne nesprávne nastavenie/inštalácia. Toto tiež platí, ak akákoľvek osoba uskutoční pozmenenia a/alebo opravy. Ďalšie informácie týkajúce sa správneho používania našich Produktov nájdete v používateľskej príručke.

Záručné obdobie na Produkty značky BenQ sa vzťahuje od dátumu zakúpenia prvým zákazníkom. Je prenosné len medzi koncovými zákazníkmi a musí ho dokladovať originálny doklad o zakúpení od prvého zákazníka, na ktorom musí byť uvedené sériové číslo jednotky. Ak váš doklad o zakúpení neobsahuje platné sériové číslo, ohľadom ďalšej asistencie kontaktujte tím spoločnosti BenQ.

Spoločnosť BenQ môže kedykoľvek predĺžiť alebo obmedziť záručné obdobie od výrobcu a podmienky servisu týkajúce sa Produktov, ktoré ešte nevstúpili do predajnej siete. Toto sa overí použitím sériového čísla Produktov a súvzťažne sa porovná s dokladom o zakúpení.

Počas záručného obdobia spoločnosť BenQ opraví alebo vymení chybný hardvér pomocou dielov a produktov renovovaných u výrobcu. Všetky vymenené diely a Produkty značky BenQ vymenené v rámci tejto záruky sa stanú vlastníctvom spoločnosti BenQ.

Skratky a výrazy:

DOA- chybný od začiatku - ak sa novozakúpené Produkty pokazia v rámci zákonného obdobia DOA (v závislosti od krajiny), spoločnosť BenQ vám poskytne úplne nové náhradné zariadenie, a to s využitím príslušných servisných podmienok.

POP - Doklad o zakúpení - Spoločnosť BenQ akceptuje ako doklad o zakúpení len platnú faktúru.

CID - Poškodenie spôsobené zákazníkom - chyba spôsobená zneužitím, nedbanlivosťou a zasahovaním, prípadne nesprávnym nastavením/inštaláciou. Toto tiež platí, ak akákoľvek osoba uskutoční pozmenenia a/alebo opravy.

Číslo RMA - Skratka pre returned  merchandise authorization number  (Autorizačné číslo vrátených tovarov) - alfanumerický identifikátor používaný spoločnosťou BenQ, ktorý naznačuje, že tím spoločnosti BenQ autorizoval používateľa, aby vrátil produkt výrobcovi za účelom opravy alebo výmeny. RMA je podobné ako sledovacie číslo, v ktorom sa identifikuje transakcia, pričom pomocou čísla RMA môžu obidve strany získať informácie o postupe transakcie. Produkt musíte vrátiť spoločnosti BenQ, pokiaľ od spoločnosti BenQ neobdržíte iné informácie, že ho máte zaslať poskytovateľovi autorizovaného servisu pre produkty značky BenQ.

 

 Čo treba urobiť?

Ak váš Produkt vykazuje chybu v rámci záručného obdobia, máte práva len na špecifické servisné podmienky stanovené spoločnosťou BenQ pre špecifický Produkt, ktorý ste si zakúpili.

Aby ste požiadali o záručný servis, musíte vyplniť náš online webový formulár a poskytnúť všetky potrebné informácie týkajúce sa vášho produktu, chyby a vašich kontaktných informácií. Toto môžete vykonať na stránke www.benq.eu alebo stránke spoločnosti BenQ, ktorá je špecifická pre vašu krajinu.

Následne vás prostredníctvom e-mailu kontaktuje tím technickej podpory spoločnosti BenQ („Tím spoločnosti     BenQ“). Tím spoločnosti BenQ sa pokúsi vám poskytnúť kroky riešenia problémov, ktoré vám budú asistovať alebo ktoré potvrdia chybu.

Akonáhle chybu potvrdí agent pracujúci na vašom prípade, pre váš Produkt sa vydá číslo RMA.

Produkt musíte vrátiť spoločnosti BenQ, pokiaľ od spoločnosti BenQ neobdržíte iné informácie, že ho máte zaslať poskytovateľovi autorizovaného servisu pre produkty značky BenQ. 

V prípade, že sa váš produkt dodal s fyzickým poškodením, radi by sme vás požiadali, aby ste si vopred pripravili nasledujúce informácie.

Tieto nám pomôžu pochopiť, či poškodenie vzniklo počas prepravy alebo pred ňou.

1. Čo najskôr informujte spoločnosť BenQ prostredníctvom webu alebo maloobchodného predajcu

2. Odfoťte:

   a. baliaci materiál (zvnútra a zvonku)

   b. fyzické poškodenie

3. Uistite sa, že máte poruke faktúru a potvrdenie o dodaní

4. Nepoužívajte produkt, pretože hodiny používania sa dajú overiť.

 

Položky, na ktoré sa záruka nevzťahuje

 

Táto záruka sa vzťahuje len na chyby dielov a vyhotovenia produktu. Táto záruka sa nevzťahuje na:

1. Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na akýkoľvek Produkt značky BenQ, ktorý ste nezakúpili od spoločnosti BenQ alebo od autorizovaného maloobchodného predajcu produktov značky BenQ;

2. Pravidelnú údržbu alebo opravy, prípadne výmeny dielov, ktoré sú výsledkom bežného opotrebovania;

3. Výdavky na prepravu a riziká spojené s prepravou zásielok a vyzdvihnutím produktu konečným zákazníkom;

4. Akékoľvek prispôsobenie produktu, ktoré by bolo potrebné pre súlad s technickými alebo bezpečnostnými normami platnými v inej krajine, ako pre ktorú sa produkt pôvodne navrhol a vyrobil;

5.  Škody alebo chyby produktov spôsobené:

    a) nevhodným používaním alebo inštaláciou produktu (používanie, ktoré nie je v súlade s tým, pre ktoré bol produkt navrhnutý, inštalácia alebo používanie, ktoré nie je v súlade s pokynmi od spoločnosti BenQ alebo s technickými, prípadne bezpečnostnými normami, ktoré platia v krajinách, v ktorých sa produkt používa atď.)

b) údržbou produktu, ktorá nie je v súlade s pokynmi od spoločnosti BenQ, prípadne nedbanlivosťou pri údržbe produktu.

    b) používaním dielov, ktoré nevyrobila spoločnosť BenQ

    c) nesprávnou manipuláciou, prípadne zlým zaobchádzaním s produktom (nesprávnym ovládaním, pádmi, otrasmi atď.) alebo nevhodným prostredím (zlé vetranie, vibrácie, vystavenie vlhkosti, nadmerné teplo, kontakty s pieskom alebo s akoukoľvek inou látkou, nevhodné sieťové napájanie atď.)

    d) používaním produktu s produktom (hardvér alebo softvér), príslušenstvom alebo zariadením, ktoré nie je kompatibilné alebo je chybné.

    e) prispôsobením produktu za účelom súladu s technickými alebo bezpečnostnými normami platnými v inej krajine, ako pre ktorú sa produkt pôvodne navrhol a vyrobil;

    f) úpravou alebo opravou Produktu, ktorú vykonal poskytovateľ neautorizovaný spoločnosťou BenQ.

    g) prípadmi vyššej moci, pohromy (požiar, záplava atď.), bleskom atď.

    h) softvérom a jeho aktualizáciami, ktoré sú iné ako tie, ktoré poskytuje, vyvíja alebo schvaľuje dodávateľ.

    i) mobilnými zariadeniami, ktorých identifikačný štítok (IMEI) je poškodený, zničený, úplne alebo čiastočne odstránený a na tie, ktorých štítok nekorešponduje so zariadením.

   (h) poškodením spôsobeným vyššou mocou, a to vrátane bleskov, záplavy, počasím, zemetrasením alebo inou prírodnou pohromou, prípadne úkazom.

 

S VÝNIMKOU TU STANOVENÝCH ZÁRUK A PODMIENOK SPOLOČNOSŤ BENQ ODMIETA VŠETKY INÉ ZÁRUKY, A TO VYSLOVENÉ ALEBO SKRYTÉ, PRÍPADNE ZÁKONNÉ, A TO VRÁTANE, ALE NEOBMEDZUJÚCE SA LEN NA PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL. AKÉKOĽVEK PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY, KTORÉ MÔŽU PREDPISOVAŤ PLATNÉ ZÁKONY, SA OBMEDZUJÚ NA PODMIENKY TEJTO OBMEDZENEJ ZÁRUKY. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEBUDE SPOLOČNOSŤ BENQ ZODPOVEDNÁ ZA AKÉKOĽVEK NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, A TO VRÁTANE, ALE NEOBMEDZUJÚCE SA LEN NA STRATU PODNIKANIA, ZISKOV, ÚDAJOV ALEBO POUŽÍVANIA, A TO BEZ OHĽADU NA TO, ČI SA JEDNÁ O ZMLUVNÚ ČINNOSŤ ALEBO ÚMYSELNÚ ČINNOSŤ, PRÍPADNE ZALOŽENÚ NA ZÁKLADE ZÁRUKY, KTORÁ VZNIKÁ Z POUŽÍVANIA, VÝKONU ALEBO ÚDRŽBY PRODUKTU ZNAČKY BENQ, PRÍPADNE JE S NÍM SPOJENÁ, A TO AJ VTEDY, AK SPOLOČNOSŤ BENQ BOLA UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD. SÚHLASÍTE, ŽE OPRAVA ALEBO VÝMENA (PODĽA POTREBY) V RÁMCI TU POPÍSANÝCH ZÁRUČNÝCH SLUŽIEB JE VAŠÍM JEDINÝM A VÝHRADNÝM OPRAVNÝM PROSTRIEDKOM S OHĽADOM NA AKÉKOĽVEK PORUŠENIE OBMEDZENEJ ZÁRUKY SPOLOČNOSTI BENQ, KTORÁ JE TU STANOVENÁ.Niektoré štáty alebo provincie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd pri spotrebiteľských produktoch a niektoré štáty alebo provincie neumožňujú obmedzia dĺžky trvania akejkoľvek predpokladanej záruky. V takýchto štátoch a provinciách sa výnimky alebo obmedzenia tejto Obmedzenej záruky nemusia na vás vzťahovať.

TOP