Prijs Aant.
Policy Center
Algemene voorwaarden en bepalingen BenQ Europe B.V.
Versie 1.4 | Maart 2020

Onderstaande voorwaarden en bepalingen zijn van toepassing op alle online-aanbiedingen, -verkoop en -aankoop van producten en/of diensten via de website(s), die momenteel zijn ondergebracht bij www.benq.eu/nl-nl (samen met elke opvolgende website/alle opvolgende websites aangeduid als de “website”).

Wilt u uw aankoop retourneren? Lees eerst de informatie over retourneren op www.benq.eu/nl-nl/policy/shop-returns

 

REGISTER
1. Definities

1.1 De volgende termen en uitdrukkingen hebben de volgende betekenis:

a. “consument” verwijst naar elke natuurlijke persoon die volledig of hoofdzakelijk handelingen verricht die geen betrekking hebben op zijn handel, zaak, ambacht of beroep;

b. “dag” verwijst naar kalenderdag;

c. “duurzaam medium” verwijst naar elk instrument waarmee u of de handelaar informatie kan opslaan op zodanige wijze dat die informatie op een later tijdstip kan worden geraadpleegd gedurende een termijn die toereikend is voor het doel van de informatie en waarmee de opgeslagen informatie ongewijzigd kan worden gereproduceerd;

d. “product(en)” verwijst naar de hardware- en softwareproducten die op de website staan vermeld en beschreven en waarvan de handelaar heeft toegezegd dat hij u deze zal leveren overeenkomstig deze algemene voorwaarden en bepalingen;

e. “dienst(en)” verwijst naar de diensten die op de website staan vermeld en beschreven die aan u worden geleverd overeenkomstig deze algemene voorwaarden en bepalingen;

 

2. Identiteit van de verkoper

2.1 Producten en diensten die via de website worden verkocht, worden aan u verkocht door BenQ Europe B.V., met de hieronder vermelde adressen (“handelaar” of “ons”). De contactgegevens van de handelaar zijn als volgt:

 

BenQ Benelux B.V.

Adres:  

Meerenakkerweg 1-17

5652 AR Eindhoven

 Nederland

 

Btw-nummer: NL810527364B01

Kamer van Koophandel: 17128611

* Dit adres is niet bedoeld voor retourzendingen. Alle informatie over het retourneren van producten vindt u op www.benq.eu/nl-nl/policy/shop-returns

In het geval van ondersteuning bereik BenQ per telefoon (0800 – 2352367) of per email

 

 

3. Toepassingsgebied

3.1 Deze algemene voorwaarden en bepalingen zijn van toepassing op elk aanbod van de handelaar en elke tussen de handelaar en u gesloten overeenkomst.

 

4. Bestelling en Overeenkomst

4.1 Wanneer u de website bezoekt, een bestelling plaatst of een e-mail aan ons stuurt, communiceert u met ons langs elektronische weg. Voor contractuele doeleinden stemt u ermee in dat wij langs elektronische weg met u communiceren en gaat u ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en overige correspondentie die wij langs elektronische weg met u voeren, dezelfde wettelijke status hebben als wanneer deze correspondentie schriftelijk zou zijn gevoerd. Deze voorwaarde laat uw wettelijke rechten in verband met elektronische communicatie onverlet.

4.2 Door via de website een bestelling te plaatsen, verbindt u zich aan deze algemene voorwaarden en bepalingen en verklaart u, en staat u ervoor in, dat u minstens achttien (18) jaar oud bent en de wettelijke bevoegdheid hebt om de door u gekozen betaalwijze te gebruiken. Mogelijk moet de door u verstrekte informatie worden gecontroleerd voordat een bestelling of afronding van een aankoop wordt bevestigd of geaccepteerd. U wordt in de gelegenheid gesteld om uw bestelling te controleren en eventuele onjuist ingevulde informatie te corrigeren alvorens uw bestelling bij ons in te dienen.

4.3 Uw bestelling geldt als een aan ons gedaan aanbod om een product en/of dienst aan te kopen. Een afschrijving van uw creditcard of ander betaalmiddel door of namens de handelaar geldt niet als aanvaarding van uw aanbod. Wij behouden ons het recht voor uw aanbod naar eigen goeddunken te aanvaarden of af te wijzen. 

4.4 Wij leveren uitsluitend producten en/of diensten op/aan adressen binnen het op onze website aangegeven gebied. Woont u buiten dit gebied, dan wordt u geacht een leveringsadres te kiezen in het gebied waarbinnen wij leveren en zo nodig het vervolgvervoer zelf te regelen. Het factuuradres mag echter wel buiten het gebied liggen waarbinnen wij leveren, mits dit adres binnen de Europese Unie is gelegen.

4.5 Uw bestelling is door ons geaccepteerd wanneer u van ons een e-mail ontvangt met daarin de bevestiging dat wij het product hebben verzonden en/of de externe dienstverlener is begonnen met het leveren van de dienst aan u. Wij zullen u via e-mail ervan op de hoogte stellen indien een door u besteld product en/of bestelde dienst niet leverbaar is of indien wij niet in staat zijn om een product te verzenden en/of de dienst te leveren binnen de geschatte leveringstermijn.

4.6 Wat diensten betreft dient u ermee rekening te houden dat wij niet noodzakelijkerwijs de via de website aangeboden diensten zelf leveren. Deze diensten worden aan u geleverd ofwel door onze partner, wiens naam en logo op de website staan weergegeven, ofwel door een externe leverancier van diensten, zoals vermeld op de website. Op uw verbintenis met een dergelijke partner of leverancier zijn mogelijk aanvullende voorwaarden en bepalingen van toepassing. Een dergelijke partner of leverancier zal deze aan u verstrekken of zal u vragen om ermee akkoord te gaan alvorens de dienst aan u te leveren.

4.7 Alle relevante informatie over de verkoop vormt een integraal onderdeel van de overeenkomst en wordt niet gewijzigd nadat een overeenkomst is gesloten, tenzij wij uitdrukkelijk met iets anders hebben ingestemd.

 

5. Recht van Herroeping

5.1 De leden 2 en 9 van artikel 5 zijn alleen van toepassing als u een consument bent.

5.2 Tenzij u op grond van het bepaalde in artikel 5, lid 8, geen recht van herroeping toekomt, hebt u een bedenktijd van 30  dagen waarbinnen u zonder opgaaf van redenen en zonder meerkosten behalve die welke worden vermeld in onderhavig artikel 5, de overeenkomst kunt herroepen. De herroepingstermijn loopt af na 30  dagen vanaf:

a. in het geval van een overeenkomst inzake een dienst, de dag waarop de overeenkomst is gesloten;

b. in het geval van een koopovereenkomst voor een product, de dag waarop u of een derde, die niet de vervoerder is, en die door u is aangewezen, in het fysieke bezit komt van het product; of

i. indien u in één opgegeven bestelling meerdere producten hebt besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop u of een derde, die niet de vervoerder is, en die door u is aangewezen, in het fysieke bezit komt van het laatste geleverde product;

ii. in het geval van een overeenkomst inzake de levering van een product dat bestaat uit meerdere partijen of delen, de dag waarop u of een derde, die niet de vervoerder is, en die door u is aangewezen, in het fysieke bezit komt van de laatste partij of het laatste deel.

iii. in het geval van een overeenkomst inzake de levering van producten over een vastgestelde periode, de dag waarop u of een derde, die niet de vervoerder is, en die door u is aangewezen, in het fysieke bezit komt van het eerste product.

5.3 Om uw recht van herroeping uit te oefenen, dient u ons door middel van een eenduidige verklaring in kennis te stellen van uw besluit tot herroeping van deze overeenkomst. Voor toezending van uw herroepingsverklaring kunt u kiezen uit de volgende methodes:

 

1. (Aanbevolen) Ga naar uw my BenQ-account en klik bij Bestelgeschiedenis op „enter”.

2. (Aanbevolen) Neem per e-mail contact op met BenQ en stuur het volledig ingevulde standaard herroepingsformulier* mee. Stuur het formulier naar https://www.benq.eu/nl-nl/support/contact-us/email-us.html

3.  Stuur BenQ een e-mail over het terugsturen van goederen. Vergeet niet in deze e-mail uw naam, bestelnummer, e-mailadres en de goederen die u terug wilt sturen te vermelden.

4. Mocht u andere vragen hebben, neem dan contact op met BenQ via https://www.benq.eu/nl-nl/support/contact-us/email-us.html

 

* Als klant kunt u het standaard herroepingsformulier gebruiken, maar het is niet verplicht. Het standaard herroepingsformulier kunt u vinden in artikel 14 of het hier downloaden. Het is ook toegestaan om het standaard herroepingsformulier of een andere eenduidige verklaring elektronisch in te dienen door gebruik te maken van het contactformulier op de website. In een dergelijk geval sturen we u per ommegaande een ontvangstbevestiging van het formulier op een duurzame drager. U heeft uw recht van herroeping binnen de daarvoor gestelde termijn uitgeoefend als u vóór het verstrijken van die termijn een kennisgeving inzake uw herroeping hebt verzonden. Met uw recht van herroeping vervallen de verplichtingen van de partijen: (a) om de overeenkomst uit te voeren; of (b) om de overeenkomst af te sluiten wanneer door u een aanbod is gedaan. Indien u uw recht van herroeping uitoefent, komen ook alle eventuele bijkomende overeenkomsten automatisch te vervallen.

 

5.4 Indien u de overeenkomst herroept, zullen wij zonder onnodige vertraging, maar uiterlijk 14  dagen na de dag waarop u ons in kennis hebt gesteld van uw besluit om gebruik te maken van uw recht van herroeping uit hoofde van artikel 5, lid 3, alle van u ontvangen betalingen aan u restitueren, indien van toepassing, met inbegrip van de bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten indien u uitdrukkelijk hebt gekozen voor een andere wijze van bezorging dan de door ons geboden voordeligste (standaard)wijze). Wij zullen voor deze restitutie gebruikmaken van deze betaalwijze die u hebt gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij u uitdrukkelijk akkoord bent gegaan met een andere betaalwijze en mits als gevolg van een dergelijke restitutie u geen kosten in rekening worden gebracht. Wij zijn gerechtigd om pas tot restitutie over te gaan wanneer wij de geretourneerde artikelen hebben ontvangen of wanneer u van de retourzending bewijs hebt overgelegd, welke daarvan zich het eerste voordoet.

5.5 In geval van herroeping van de overeenkomst dient u de producten aan BenQ terug te sturen. Lees voor instructies over retourzendingen www.benq.eu/en-eu/policy/shop-returns.html. Stuur het product/de producten zonder onnodige vertraging terug en uiterlijk 14 dagen na de dag waarop u ons overeenkomstig artikel 5.3 in kennis hebt gesteld van uw besluit de overeenkomst te herroepen. De uiterste termijn is in acht genomen als u de producten retourneert voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Met het oog op het risico van verlies van of schade aan de producten zoals bedoeld in artikel 6.7 raden we u aan gebruik te maken van een door BenQ aanbevolen vervoerder die het mogelijk maakt de bezorgstatus van de door u geretourneerde product(en) te volgen (“track & trace”). Voor de meest efficiënte verwerking van uw retourzending raden we u aan dit te doen via de BenQ Member Club. Wanneer uw product wordt geleverd met een technisch probleem of in beschadigde staat en wanneer u alleen een gedeeltelijke retourzending wilt, neem dan rechtstreeks contact op met ons ondersteuningsteam. Neem wanneer u een beschadigd of defect product ontvangt voorafgaand aan het terugsturen van het product contact op met ons ondersteuningsteam voor een retourautorisatienummer (RMA-nummer).

5.6 Er worden u uitsluitend directe kosten voor het terugsturen van de artikelen in rekening gebracht wanneer u kiest voor een vervoerder die niet door BenQ is aanbevolen. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de producten als die het gevolg zijn van hantering anders dan nodig om de aard, eigenschappen en werking ervan vast te stellen.

5.7 In de volgende situaties hebt u geen recht van herroeping:

a. overeenkomsten inzake dienstlevering nadat de dienst volledig is uitgevoerd indien de levering is aangevangen met uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming terwijl u te kennen hebt gegeven u ervan bewust te zijn uw recht van herroeping te verliezen zodra de overeenkomst volledig door ons is uitgevoerd;

b. de levering van producten die volgens uw opgaven zijn vervaardigd of die onmiskenbaar zijn gepersonaliseerd;

c. de levering van verzegelde producten die om redenen van gezondheid of hygiëne niet geschikt zijn voor retournering en waarvan na aflevering de verzegeling is verbroken;

d. de levering van verzegelde geluids- of filmopnames of computersoftware waarvan na aflevering de verzegeling is verbroken.

5.8 De bewijslast om het recht van herroeping te kunnen uitoefenen overeenkomstig onderhavig artikel 5 ligt bij u. Tenzij onderhavig artikel 5 anders bepaalt, wordt u niet aansprakelijk gehouden als gevolg van uw gebruikmaking van uw recht van herroeping.

6. Levering en uitvoering

6.1 Tenzij wij inzake het tijdstip van levering iets anders zijn overeengekomen, worden de producten geacht te zijn geleverd zodra zonder onnodige vertraging het fysieke bezit of beheer van de producten op u is overgegaan of de levering van de diensten aan u is aangevangen. Indien u een consument bent, is dit uiterlijk 30 dagen nadat de overeenkomst is gesloten.

6.2 Voor zover wij onze plicht om op het met u overeengekomen tijdstip of binnen de in artikel 6, lid 1 bepaalde termijn de producten te leveren of de levering van diensten aan te vangen, niet zijn nagekomen, wordt u geacht ons ertoe te manen om de levering van de producten en/of de levering van diensten aan te vangen alsnog na te komen, rekening houdend met een verlengde termijn die aangewezen is afhankelijk van de omstandigheden. Indien wij ook binnen die verlengde termijn nog steeds de producten niet hebben geleverd en/of nog steeds niet zijn begonnen aan de levering van de diensten, bent u, mits u consument bent, gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

6.3 Niettegenstaande bovenstaande bent u als consument gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien (a) wij ons niet hebben gehouden aan de overeengekomen leveringstermijn, of (b) levering binnen de leveringstermijn een essentiële voorwaarde was (alle relevante omstandigheden in aanmerking genomen) of (c) u ons, voordat wij uw bestelling accepteerden, ervan in kennis had gesteld dat levering binnen de leveringstermijn een essentiële voorwaarde was. In die gevallen waarin wij onze plicht om de producten en/of diensten te leveren op het met u overeengekomen tijdstip of binnen de in artikel 6, lid 1 bepaalde termijn, niet nakomen, bent u gerechtigd tot onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst.

6.4 Indien u een consument bent, zullen wij u, bij ontbinding van de overeenkomst op grond van artikel 6, lid 2, zonder onnodige vertraging alle uit hoofde van de overeenkomst door u betaalde bedragen restitueren.

6.5 Indien u een consument bent, staan u, naast ontbinding van de overeenkomst op grond van artikel 6, lid 2, mogelijk op grond van nationaal recht nog andere rechtsmiddelen ter vervoeging.

6.6 Tenzij wij uitdrukkelijk iets anders zijn overeengekomen, worden bestellingen verzonden op werkdagen (maandag t/m vrijdag), tenzij er sprake is van een nationale feestdag in het land waar de handelaar is gevestigd. Op de dag waarop uw bestelling vanuit ons magazijn wordt verzonden, ontvangt u een e-mail ter bevestiging hiervan met daarin ook track & trace-informatie van de vervoerder. Wanneer er een bestelling wordt geplaatst, wordt deze verzonden naar het door u opgegeven leveringsadres, mits het leveringsadres volledig is en voldoet aan de aan bezorging gestelde beperkingen, die op de website staan vermeld. Alle verzendingen worden uitgevoerd door een door ons geselecteerd zelfstandig extern verzendbedrijf. De op de website vermelde data van verzending zijn schattingen en zijn niet bindend. Wij stellen u per e-mail op de hoogte zodra een product is verzonden. Ingeval onderhavig artikel 6, lid 6, en een ander deel van artikel 6 met elkaar in tegenspraak zijn, dan vindt het andere deel toepassing.

6.7 Behoudens artikel 6, lid 9, gaan eigendomsrecht en risico van verlies van of schade aan de producten op u over zodra u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, in het fysieke bezit van de producten komt.

6.8 Gratis verzending promotie op orders vanaf €99 is geldig voor alle orders verzonden door de BenQ Shop. De promotie is enkel van toepassing op het verzendingsbedrag en niet inclusief douane of handlings kosten mits deze toepasbaar zijn. De promotie kan gewijzigd worden zonder aankondiging

Onze standaardkosten voor verzending zijn gebaseerd op de totale waarde en/of de totale omvang en/of het totale gewicht van de koopwaar die in één zending aan het leveringsadres wordt verzonden. Indien van toepassing worden voor versnelde verzending bijkomende kosten op de standaardverzendkosten in rekening gebracht. De standaardverzendkosten en de kosten voor versnelde verzending worden op de website getoond voordat u uw bestelling plaatst.

6.9 Wij behouden het eigendomsrecht op alle verzonden producten waarvoor wij de definitieve betaling nog niet volledig hebben ontvangen. Het behoud van eigendomsrecht geldt eveneens zolang wij nog vorderingen, die al of niet met uw bestelling samenhangen en voor zover dit bij wet is toegestaan, jegens u hebben op grond van uw niet-nakoming van een of meer verplichtingen jegens ons.

 

7. Prijs en Betaling

7.1 De op de website getoonde prijzen zijn de totaalprijzen in de toepasselijke valuta op basis van de door u geselecteerde locatie, inclusief belastingen. Indien echter de producten en/of diensten van zodanige aard zijn dat de prijs niet redelijkerwijs vooraf kan worden berekend, vermeldt de website de wijze waarop de prijs wordt berekend alsmede, indien van toepassing, alle bijkomende vracht- of bezorgkosten of porto en alle eventuele overige kosten. Indien ook deze kosten niet redelijkerwijs vooraf kunnen worden berekend, zal op de website worden vermeld dat dergelijke bijkomende kosten eventueel van toepassing zijn.

7.2 Indien blijkt dat een door u besteld artikel en/of door u bestelde dienst verkeerd is geprijsd, zullen wij u daarvan in kennis stellen en uw goedkeuring van de gecorrigeerde prijs afwachten voordat wij uw bestelling verder verwerken. De handelaar zal het verschuldigde bedrag van uw creditcard en/of een ander betaalinstrument afschrijven. Deze afschrijving ziet u op uw afschrift terug met vermelding van “BenQ Europe B.V”. Indien u afziet van uw bestelling, zullen wij per ommegaande alle eventuele reeds afgeschreven bedragen terugstorten.

7.3 Alle PayPal transacties, inclusief refunds, zijn onderhevig aan de PayPal Privacy Policy.


 

 

8. Garantie

8.1  De garantie voor de klant geldt minimaal 2 jaar vanaf de levering van een NIEUW product is geleverd dat het product voldoet aan de bepalingen in de overeenkomst, de specificaties van de fabrikant, de bij het product ingesloten garantievoorwaarden, de redelijke vereisten ten aanzien van bruikbaarheid en/of betrouwbaarheid en de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften op de datum van afsluiting van de overeenkomst.Voorts garanderen wij dat de diensten voldoen aan de gegeven beschrijving en dat deze worden uitgevoerd gedurende de overeengekomen termijn. Deze garantie is niet van toepassing op producten die zijn beschadigd als gevolg van verkeerd gebruik, een ongeluk of normale slijtage. Neem, indien u een gebrek constateert, via de website contact op met ons ondersteuningsteam of telefonisch met ons callcenter voor technische ondersteuning.

8.2 Onderstaand lid is niet van toepassing op consumenten. Op grond van de in artikel 8, lid 1 gegeven garantie zijn wij uitsluitend verplicht tot het naar eigen goeddunken ofwel repareren ofwel vervangen van het product.

ALLE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL BLIJVEN BEPERKT TOT DE DUUR VAN DE GARANTIE ZOALS VERMELD IN ARTIKEL 8, LID 1. DE HANDELAAR SLUIT ALLE OVERIGE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES EN VOORWAARDEN UIT. VOOR ZOVER DIT WETTELIJK IS TOEGESTAAN, IS DE HANDELAAR GEENSZINS AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES VAN GEGEVENS, INKOMSTEN OF WINST OF VOOR BIJZONDERE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE SCHADE OF VOOR SCHADEVERGOEDINGEN ALS STRAFMAATREGEL, ZAKELIJK VERLIES EN VERLIES VAN GOEDE NAAM, ONGEACHT DOOR WELKE OORZAAK, VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN HET PRODUCT OF DE DIENST, OOK INDIEN DE HANDELAAR VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE IS GESTELD. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HANDELAAR BLIJFT BEPERKT TOT DE DOOR U VOOR HET PRODUCT OF DE DIENST BETAALDE SOM.

DE HANDELAAR IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR EVENTUEEL VERLIES OF EVENTUELE SCHADE DIE IS VEROORZAAKT DOOR EEN ACTIVITEIT, HANDEL, AMBACHT OF BEROEP WELK(E) DOOR U OF EEN ANDERE PERSOON WORDT VERRICHT MET GEBRUIKMAKING VAN PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE OP GROND VAN DEZE VOORWAARDEN WORDEN GEKOCHT.

8.3 Restitutie op grond van garantie is beperkt tot de afzonderlijke garantie voor elk product, zoals vermeld op onze website. Indien u een probleem ondervindt met uw product van BenQ, raden we u aan eerst contact op nemen met ons ondersteuningsteam zodat zij u verder kunnen helpen. www.benq.eu/nl-nl/support/contact-us/call-us.html. In bepaalde rechtsgebieden is het niet toegestaan om beperkingen te stellen aan de geldigheidsduur van een stilzwijgende garantie of om incidentele of gevolgschade uit te sluiten. In dat geval zijn bovenvermelde beperkingen of uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing. Voornoemde garantiebepalingen verlenen u specifieke rechten. Deze rechten laten de rechten van consumenten uit hoofde van toepasselijke nationale wetgeving inzake de verkoop van consumentengoederen en -diensten onverlet.

8.4 De garantie voor het Refurbished product geldt voor de klant tijdes de periode van één (1) jaar vanaf de factuurdatum van het gebruikte Refurbished product, direct verkocht door BenQ. BenQ's beperkte garantie voor eindgebruikers (gereviseerde producten) is beperkt tot de algemene voorwaarden. Uitgesloten zijn alle declaraties op de verpakking, accessoires, batterijen of in handleidingen en andere documentatie en u gaat ermee akkoord dat deze worden verstrekt en door u worden geaccepteerd voor informatieve en instructieve doeleinden en niet als garanties.

 

Neem de staat van het refurbished product in overweging voor uw aankoop:

- Inclusief belangrijke accessoires
- Geen krassen op het paneel van de monitor en de lens van de projector
- 1 jaar garantie (vanaf factuurdatum)
- Heeft mogelijk krassen van> 5 mm op de monitorstandaard of behuizing, zonder enige invloed op de hardwarefunctie
- Voor projectoren geldt dat de gebruiksduur: ≦ 500 uur is.
- Om milieuredenen wordt de buitenverpakking niet vernieuwd. De verpakking kan hierdoor de volgende gebreken vertonen: gaten, scheuren, zichtbare tekenen van langdurige slijtage, schade aan de doos, zichtbare schade door het verwijderen van verzendstickers bevatten.

 

9. Aansprakelijkheid

9.1 Tenzij anders is bepaald in deze algemene voorwaarden en bepalingen zijn wij niet aansprakelijk (voor schade of anderszins) in verband met deze algemene voorwaarden en bepalingen en alle eventuele bestellingen, producten, diensten of aankopen, uitgezonderd (a) voor zover de schade voortvloeit uit ons of onze tussenpersonen toe te rekenen opzet of grove nalatigheid, (b) voor lichamelijk letsel, met inbegrip van dodelijk letsel, of schade aan eigendommen als gevolg van gebreken in of aan onze producten en/of diensten, (c) voor lichamelijk letsel, met inbegrip van dodelijk letsel, dat is veroorzaakt door ons of onze vertegenwoordigers of tussenpersonen toe te rekenen nalatigheid of (d) voor zover onze aansprakelijkheid op grond van toepasselijk recht niet op geldige wijze kan worden uitgesloten.

9.2 Jegens consumenten zijn wij op grond van artikel 9, lid 1, uitsluitend aansprakelijk voor schade die het natuurlijke en voorzienbare gevolg is van onze inbreuk op deze algemene voorwaarden en bepalingen. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor verlies van gegevens of voor bijzondere schade, indirecte schade of gevolgschade of als strafmaatregel opgelegde schadevergoedingen. Indien u de producten gebruikt voor commerciële of zakelijke doeleinden of met het oog op wederverkoop, zijn wij jegens u niet aansprakelijk voor winstderving, zakelijk verlies, verlies vanwege bedrijfsonderbrekingen of verlies van zakelijke kansen. Voornoemde laat uw niet-uitsluitbare wettelijke rechten onverlet en is uitsluitend van toepassing voor zover dit op grond van toepasselijk recht is toegestaan.

 

10. Overdraagbaarheid

10.1 De overeenkomst die op grond van deze algemene voorwaarden en bepalingen tot stand komt, wordt gesloten met u persoonlijk en mag - en kan wettelijk gezien - noch deels noch geheel worden toegewezen aan of overgedragen op een andere persoon zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de handelaar. De handelaar is gerechtigd om uit zakelijke overwegingen de overeenkomst deels of geheel toe te wijzen aan ongeacht welk bedrijf of welke entiteit mits de aan de consument verstrekte garanties hierdoor niet worden beperkt.

 

11. Persoonlijke informatie en uw privacy

11.1 Wij houden ons aan alle wetgeving inzake gegevensbescherming en gebruiken gegevens aan de hand waarvan u als persoon kunt worden geïdentificeerd (“persoonsgegevens”) uitsluitend zoals uiteengezet in ons privacybeleid, dat u vindt op onze website.

 

12. Toepasselijk recht, exclusieve bevoegdheid en uitvoercontrole

12.1 Indien u een consument bent: op deze algemene voorwaarden en bepalingen en uw aankopen is het Nederlands recht van toepassing, niettegenstaande eventuele specifieke toepasselijke voorwaarden in de overeenkomst die hiermee in tegenspraak zijn en ongeacht tegenstrijdige rechtsbeginselen. U onderwerpt u aan de niet-exclusieve rechterlijke bevoegdheid van de gerechtshoven waar de handelaar statutair is gevestigd.

12.2 Indien u geen consument bent: op deze algemene voorwaarden en bepalingen en uw aankopen is het Nederlands recht van toepassing, niettegenstaande eventuele specifieke toepasselijke voorwaarden in de overeenkomst die hiermee in tegenspraak zijn en ongeacht tegenstrijdige rechtsbeginselen. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. Elk eventueel geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze algemene voorwaarden en bepalingen en uw aankopen wordt voorgelegd aan de gerechtshoven waar de handelaar statutair is gevestigd, met uitsluiting van alle andere gerechtshoven.

12.3 Uw rechten op grond van deze algemene voorwaarden en bepalingen zijn een aanvulling op, en doen geen afbreuk aan uw wettelijke rechten en rechtsmiddelen op grond van het toepasselijk recht inzake consumentenbescherming. Indien deze algemene voorwaarden en bepalingen in tegenspraak zijn met het toepasselijk recht inzake consumentenbescherming, wegen uw wettelijke rechten op grond van het recht inzake consumentenbescherming zwaarder.

12.4 U dient zich ervan bewust te zijn dat de export van producten die u van ons hebt gekocht mogelijk is verboden of beperkt op grond van het Europese wetgeving inzake uitvoer. Bepaalde producten (zoals producten voor tweeërlei gebruik) mogen niet worden verkocht, geleast of verzonden naar landen of aan eindgebruikers waarop een beperking van toepassing is, of voor eindgebruik waarop een beperking van toepassing is. Daarnaast is mogelijk wetgeving in het land waar de producten worden geleverd of gebruikt van toepassing. U stemt ermee in dat u al deze wetgeving naleeft. 

 

13. Contactgegevens en klachtenprocedure

13.1 Voor klachten over onze diensten of producten kunt u gebruikmaken van het contactformulier op onze website. 

13.2 Indien  u contact met ons wilt opnemen, kunt u dit doen op de volgende manieren:

Contactformulier:  www.benq.eu/nl-nl/support/contact-us/email-us.html

Callcenter: Informatie over telefonisch contact opnemen vindt u hier:

www.benq.eu/nl-nl/support/contact-us/call-us.html 

 

14. Modelformulier Herroeping

Gebruik dit formulier alleen als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

— Aan

BenQ Europe B.V.

www.benq.eu/nl-nl/support/contact-us/email-us.html

 

— Ik/wij (*) deel/delen u hierbij mede dat ik/wij (*) mijn/onze (*) overeenkomst inzake de verkoop van de volgende producten (*)/inzake de levering van de volgende diensten (*) herroep/herroepen (*),

— Besteld op (*)/ontvangen op (*):

— Bestelnummer (indien beschikbaar):

— Uw naam:

— Uw adres:

— Uw handtekening (alleen voor formulieren op papier):

 

— Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

 

Download het formulier hier

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP