Prijs Aant.

PD2500Q

LCD monitoren

Monitoren

BenQ Europe's algemene termen en condities van garantie voor de koper.

Mededeling

 

Dit document dient als richtlijn voor de perioden van fabrieksgarantie en voor de diensten die vallen onder de fabrieksgarantie die wordt geleverd door BenQ Europe - "BenQ" -  Mogelijk wordt hiervan afgeweken.

De fabrieksgarantie is een aanvulling op uw rechten uit de overeenkomst met de persoon ("detaillist") die de BenQ Electronic Products ("Producten") levert aan kopers ("u") en op eventuele wettelijke rechten die u hebt jegens BenQ of een ander persoon. Deze rechten kunnen variëren per land, en worden op geen enkele manier beïnvloed door deze garantie.

 Onder de voorwaarden en condities die hier onder worden uiteengezet garandeert BenQ dat de producten die u hebt aangeschaft bij een officiële BenQ-detaillist vrij zijn van onvolkomenheden in materialen of uitvoering bij normaal gebruik door de consument gedurende de garantieperiode. Als het product defect gaat tijdens de garantieperiode zal BenQ, naar keuze van BenQ het product te repareren of omwisselen.

 

De garantie vervalt als het defect (op welke manier dan ook), wordt veroorzaakt door verkeerd gebruik, onachtzaamheid en geknoei aan het product, of onjuiste afstelling / installatie. Dit geldt ook als onbevoegde personen veranderingen en/of reparaties uitvoeren. Lees voor verdere informatie over het juiste gebruik van onze producten de gebruikershandleiding.

De garantieperiode voor BenQ-producten geldt vanaf de datum van aanschaf door de eerste klant. De garantie kan alleen worden overgedragen tussen klanten en de overdracht moet vergezeld gaan van het oorspronkelijke aankoopbewijs van de eerste klant, waarin het serienummer van de unit moet staan. Als er niet een geldig serienummer in het aankoopbewijs staat, neem dan contact op met het BenQ-team en vraag hulp.

BenQ kan op enig punt de periode van de fabrieksgarantie en de service-voorwaarden uitbreiden of beperken, van de producten die nog niet in de verkoopketen zijn opgenomen. Dit zal worden gecontroleerd door middel van het serienummer van de producten en zal aan het aankoopbewijs worden gekoppeld.

Gedurende de garantieperiode zal BenQ defecte apparatuur repareren of vervangen, door onderdelen en producten die in de fabriek voor dit doel geschikt zijn gemaakt. Alle vervangen onderdelen en BenQ-producten die onder deze garantie zijn vervangen, worden eigendom van BenQ.

Letterwoorden en uitdrukkingen in:

DOA- (Dead on Arrival, Defect bij Aankomst) - Een DOA wordt beschouwd als een product dat binnen de wettelijke DOA-periode defect geraakt (De wettelijk DOA Periode voor Nederland en Belgie bedraagt 2 weken). De DOA-termijn geldt alleen bij de aanschaf van van nieuwe apparatuur.

De dekking van deze termijn (DOA) is niet van toepassing bij:

-Defect of verlies als gevolg van nalatigheid en/of gebrek aan zorg;

-Schade, al of niet opzettelijk, door u of derden veroorzaakt, danwel schade veroorzaakt door vocht, water, bliksem, overvoltage of andere externe impact;

-Modifcatie of herinrichting van het apparaat zonder toestemming van BenQ

-Open doos / Tweede kans of keus / Warehouse Deal/ Demo unit verkoop /   

-Productiedatum ouder dan 1,5 jaar vanaf de datum van aankoop (factuur)

Let op: BenQ behoud zich het recht voor om een oordeel te vellen over deze termijn. Dit oordeel kan ertoe leiden dat u geen uitruil ontvangt dan wel geen of slechts een gedeeltelijke vergoeding ontvangt bij aankopen via de BenQ webshop.

POP - Proof of purchase - BenQ zal alleen een geldige factuur als aankoopbewijs accepteren.

CID - Customer induced damage - defect veroorzaakt door verkeerd gebruik, onachtzaamheid en geknoei of onjuiste afstelling / installatie. Dit geldt ook als een onbevoegde persoon en veranderingen en/of reparaties uitvoert.

RMA-nummer - afkorting van returned  merchandise authorization-nummer - een alfanumerieke code die door BenQ wordt gebruikt, en die aangeeft dat een gebruiker toestemming heeft ontvangen van het BenQ-team het product naar de fabrikant te retourneren voor reparatie of vervanging. Een RMA-nummer is hetzelfde als een tracking-nummer, het duidt een transactie aan en beide partijen kunnen door middel van het RMA-nummer informatie krijgen over de voortgang van de transactie. U moet het product retourneren aan BenQ, tenzij u instructies met een andere strekking ontvangt van BenQ en het moet retourneren aan een officiële BenQ Service-provider.

 

Wat moet ik doen?

Als uw product kapot gaat binnen de  garantieperiode, dan hebt u alleen recht op de door BenQ ingestelde specifieke servicevoorwaarde, voor het specifieke product dat u hebt gekocht.

Als u aanspraak wilt maken op de garantie-service, dan moet u ons online web-formulier invullen en alle noodzakelijke informatie over uw product en het defect verstrekken en uw contactgegevens doorgeven. U kunt dit doen op www.benq.eu of op de BenQ-website van uw land.

Er wordt dan via e-mail contact met u      opgenomen door het BenQ Technical Support Team ("BenQ Team").      Het BenQ Team zal proberen via diverse stappen met u het probleem op te      lossen of vaststellen dat het product defect is.Zodra door de medewerker die u bijstaat,      is vastgesteld dat het product defect is, zal er een RMA-nummer voor uw      product worden uitgegeven.U moet het product retourneren aan BenQ,      tenzij u instructies met een andere strekking ontvangt van BenQ en het      moet retourneren aan een officiële BenQ Service-provider. Is uw product afgeleverd met fysieke      schade, dan verzoeken wij u van tevoren de volgende informatie gereed te hebben.

 Dit zal ons helpen uit te vinden of de schade is ontstaan tijdens het vervoer of daarvoor

1. Informeer BenQ via Internet of de detaillist zo spoedig mogelijk

2. Maak foto’s van:

   a. het verpakkingsmateriaal (binnen- en buitenzijde)

   b. de fysieke schade

3. Denk er vooral aan de factuur en het afleverbericht gereed te hebben

4. Gebruik het product niet, omdat gebruikersuren kunnen worden gecontroleerd.

 

Items die niet onder de garantie vallen

Deze garantie dekt alleen defecten in onderdelen en uitvoering van het product. Deze garantie dekt niet:

1. Deze Beperkte Garantie geldt niet voor een BenQ-product dat niet van BenQ of van een officiële BenQ-leverancier is gekocht;

2. Het periodieke onderhoud en reparaties en vervangingen van onderdelen die het gevolg zijn van normale slijtage;

3. De kosten van vervoer en de risico’s die verband houden met de route van aflevering en terugzending van het product naar de klant;

4. Een aanpassing van het product die eventueel nodig is om te voldoen aan de technische standaarden of veiligheidstandaarden, die gelden in een ander land dan het land waarvoor het product oorspronkelijk is ontworpen en geproduceerd;

5.  De beschadigingen of defecten van het product die het gevolg zijn van:

    a) Onjuist gebruik of onjuiste installatie van het product (gebruik dat niet overeenkomt met het gebruik waarvoor het product is bedoeld, installatie of gebruik niet in overeenstemming met de instructies van BenQ of technische standaarden of veiligheidstandaarden die van kracht zijn in de landen waar het wordt gebruikt, enz.)

b) Onderhoud van het product dat niet volgens de instructies van BenQ wordt uitgevoerd of nalatigheid bij het onderhoud van het product

    door het gebruik van onderdelen die niet zijn vervaardigd of verkocht door BenQ.

    c) Onjuiste behandeling, hardhandige behandeling van het product (schade ontstaan bij verplaatsing van het product, vallen en stoten, enz.) of een ongeschikte omgeving (slechte ventilatie, trillingen, blootstelling aan vocht, uitzonderlijke warmte, contact met zand of een andere stof, stroomvoorziening van slechte kwaliteit, enz.)

    d) Het gebruik van het product met een product (hardware of software), accessoire of toestel dat ongeschikt of defect is.

    e) Een aanpassing van het product die het doel heeft te voldoen aan de technische standaarden of veiligheidstandaarden, die gelden in een ander land dan het land waarvoor het product oorspronkelijk is ontworpen en geproduceerd;

    f) Een modificatie of reparatie van het product uitgevoerd door een leverancier die niet een officiële BenQ-leverancier is.

    g) Gevallen van overmacht, rampen (brand, overstroming, enz. ), bliksem, enz.

    h) De software en de updates ervan, die niet zijn verstrekt, ontwikkeld of geautoriseerd door de leverancier.

    i) De mobiele toestellen waarvan het identificatielabel (IMEI) is beschadigd, vernietigd, geheel of gedeeltelijk verwijderd en de toestellen waarvan het label niet bij het toestel hoort.

   (h) beschadigd door een oorzaak van buitenaf, waaronder bliksem, overstroming, weersomstandigheden, aardbeving of andere natuurrampen of -verschijnselen.

 

BEHALVE VOOR DE GARANTIES EN CONDITIES DIE HIERIN WORDEN UITEENGEZET WIJST BENQ ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET OF WETTELIJK, AF, INCLUSIEF, MAAR NIET BIJ UITSLUITING, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. EVENTUELE IMPLICIETE GARANTIES DIE KUNNEN ZIJN OPGELEGD DOOR VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING ZIJN BEPERKT TOT DE VOORWAARDEN VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL BENQ AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR EVENTUELE INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF VERVOLGSCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES VAN ZAKELIJKE ACTIVITEIT, WINSTEN, GEGEVENS OF GEBRUIK, IN EEN GEDING, EEN OVEREENKOMST OF ONRECHTMATIGE DAAD, OF GEBASEERD OP EEN GARANTIE, DIE ONTSTAAT UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK, UITVOERING OF ONDERHOUD VAN HET BENQ-PRODUCT, OOK AL IS BENQ OP DE HOOGTE GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADEN. U STEMT ERMEE IN DAT REPARATIE C.Q. VERVANGING, ONDER DE GARANTIE-DIENSTEN DIE HIERIN WORDEN BESCHREVEN, UW ENIGE EN UITSLUITENDE RECHTSMIDDELEN ZIJN MET BETREKKING TOT EEN EVENTUELE INBREUK OP DE BEPERKTE GARANTIE VAN BENQ, DIE HIERIN UITEEN WORDT GEZET.


In bepaalde staten of provincies is de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid voor incidentele schade of vervolgschade voor consumentenproducten niet toegestaan, en in bepaalde staten of provincies is de beperking van de duur van een impliciete garantie niet toegestaan. In dergelijke staten en provincies zullen de uitsluitingen of beperkingen van deze Beperkte Garantie misschien niet van toepassing zijn voor u.

TOP