Cena Ilość

BL2780T

Monitory LCD

Monitory LCD

Ogólne warunki gwarancji BenQ Europe dla użytkownika końcowego

Powiadomienie

BenQ oferuje profesjonalną gwarancję na matrycę zapewniającą brak wad jasnych pikseli w zakupionym monitorze profesjonalnym. Gwarancja obowiązuje przez 6 miesięcy od daty zakupu, a więcej informacji na temat polityki dotyczącej wad pikseli znajduje się w informacjach dotyczących gwarancji.

 

Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące okresów gwarancji udzielanych przez producenta i obsługi gwarancyjnej producenta oferowanych przez frmę BenQ Europe - dalej zwaną "BenQ" -  Mogą występować odstępstwa i różnice.

Gwarancja producenta uzupełnia prawa umowne użytkownika w stosunku do osoby dostarczającej ("reseller") produkty elektroniczne BenQ ("Produkty") do użytkownika końcowego ("użytkownik") oraz wszelkie prawa, jakie użytkownik posiada w stosunku do BenQ lub innych osób. Te prawa są różne w zależności od kraju i niniejsza gwarancja w żaden sposób ich nie ogranicza.

 Zgodnie z warunkami przedstawionymi poniżej, BenQ gwarantuje, że Produkty zakupione od autoryzowanego resellera BenQ będą wolne od wad materiałowych i wad wykonania w warunkach normalnego użytkowania do celów konsumenckich przez okres gwarancji. Jeśli wystąpi wada Produktu w okresie gwarancji, BenQ dokona, zgodnie z własnym uznaniem, naprawy lub wymiany Produktu.

 

Gwarancja traci ważność, jeśli wada zostanie spowodowana (w jakikolwiek sposób) przez błędne użytkowanie, zaniedbanie lub niedozwoloną ingerencję lub błędną regulację/instalację. Gwarancja traci ważność również wtedy, gdy osoby nieuprawnione przeprowadzą modyfikacje i/lub naprawy. Aby uzyskać więcej informacji na temat poprawnego użytkowania naszych Produktów, proszę przeczytać instrukcję obsługi.

Okres gwarancji na Produkty BenQ rozpoczyna się w dniu zakupu przez pierwszego klienta. Ochrona gwarancyjna podlega przekazaniu wyłącznie między klientami końcowymi, a jej przekazanie wymaga dołączenia oryginału dowodu zakupu pierwszego klienta, na którym musi widnieć numer seryjny urządzenia. Jeśli dowód zakupu posiadany przez użytkownika nie zawiera ważnego numeru seryjnego, użytkownik proszony jest o skontaktowaniem się z obsługą klienta BenQ w celu uzyskania dalszej pomocy.

BenQ może, w dowolnym momencie, dokonać rozszerzenia lub ograniczenia okresu gwarancji lub zakresu obsługi gwarancyjnej Produktów, które jeszcze nie trafiły do łańcucha sprzedaży. Zakres uprawnień zostanie zweryfikowany za pomocą numeru seryjnego Produktu i zostanie porównany z dowodem zakupu.

W okresie gwarancji BenQ dokona naprawy lub wymiany wadliwego sprzętu, korzystając z fabrycznie regenerowanych części i produktów. Wszystkie wymienione części i Produkt BenQ wymieniony na podstawie niniejszej gwarancji stają się własnością BenQ.

 

Akronimy i terminy:

DOA - dead on arrival - DOA jest traktowane, jako wada produkcyjna (okres ten różni się w zależności od kraju). Termin DOA dotyczy tylko NOWYCH produktów BenQ

Ochrona wynikająca z terminu (DOA) nie obejmuje:

-Strat spowodowanych zaniedbaniem i / lub brakiem staranności

-Uszkodzeń w wyniku przypadkowego zdarzenia losowego

-Szkód wyrządzonych celowo przez użytkownika

-Uszkodzenia, umyślne lub nieumyślne, spowodowane przez użytkownika lub inną osobę trzecią, a także szkody spowodowane tak zwanym „działaniem siły wyższej” (wyładowanie atmosferyczne, przepięcie elektryczne, zalanie płynem)

-Urządzeń odnowionych (Refurbish)

-Sprzedaży typu open box / sprzedaż międzymagazynowa / jednostka demonstracyjna

-Urządzeń z datą produkcji starszą niż 1,5 roku od daty zakupu (faktura)

BenQ zastrzega sobie prawo do oceny, czy zgłoszenie jest zgodne z warunkami BenQ. Może to skutkować akceptacją lub odrzuceniem Twojej prośby lub otrzymaniem tylko częściowej rekompensaty za zakupy w naszym sklepie internetowym.

POP - dowód zakupu - BenQ jako dowód zakupu akceptuje wyłącznie ważną fakturę.

CID - uszkodzenia spowodowane przez klienta - wada spowodowana przez błędne użytkowanie, zaniedbanie i ingerencję lub błędną regulację/instalację. Za uszkodzenie spowodowane przez klienta uznaje się również sytuację, gdy osoby nieuprawnione przeprowadzą modyfikacje i/lub naprawy.

Numer RMA - w skrócie od ang. r returned  merchandise authorization number  (numer autoryzacji zwróconego produktu)-  alfanumeryczny identyfikator stosowany przez BenQ oznaczający, że użytkownik otrzymał od zespołu BenQ autoryzację na zwrot produktu do producenta lub naprawę albo wymianę produktu. RMA jest zbliżony do numeru śledzenia, gdyż identyfikuje transakcję, a obie strony mogą uzyskać informacje na temat postępów transakcji, korzystając z numeru RMA. Produkt należy zwrócić do BenQ, chyba że BenQ zaleci użytkownikowi jego zwrot do autoryzowanego serwisu BenQ.

 

 Co zrobić?

Jeśli w Produkcie wystąpi wada w okresie gwarancji, użytkownik ma wyłącznie prawo do skorzystania z określonego zapisu gwarancyjnego zdefiniowanego przez BenQ dla określonego Produktu     zakupionego przez użytkownika.

Aby skorzystać z obsługi gwarancyjnej, użytkownik musi wypełnić internetowy formularz i przekazać wszystkie wymagane informacje dotyczące produktu i wady, a także podać swoje dane kontaktowe. Można to zrobić na stronie www.benq.eu lub witrynie internetowej BenQ dla kraju użytkownika.

Następnie z użytkownikiem skontaktuje się Pracownik działu wsparcia technicznego BenQ ("zespół BenQ"), korzystając z poczty elektronicznej. Zespół BenQ przeprowadzi procedurę rozwiązywania problemów w celu udzielenia użytkownikowi wsparcia lub potwierdzenia wady.

Po potwierdzeniu wady przez pracownika zajmującego się sprawą użytkownika, wydany zostanie numer RMA dla Produktu użytkownika.

Produkt należy zwrócić do BenQ, chyba że BenQ zaleci użytkownikowi jego zwrot do autoryzowanego serwisu BenQ.

Jeśli dostarczony produkt został dostarczony z fizycznymi uszkodzeniami, użytkownik proszony jest o wykonanie opisanych niżej czynności.

Pozwoli to nam zrozumieć, czy do uszkodzenia doszło w transporcie, czy wcześniej.

1. Jak najszybciej poinformować BenQ przez witrynę internetową lub resellera.

2. Zrobić zdjęcia:

   a. materiału opakowaniowego (wewnątrz i na zewnątrz)

   b. uszkodzeń fizycznych

3. Przygotować fakturę i dokument dostawy

4. Nie używać produktu, gdyż godziny pracy mogą podlegać weryfikacji.

 

Gwarancja nie obejmuje

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie wady części i wady wykonania produktu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

1. Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje żadnych Produktów BenQ nie zakupionych od BenQ lub od autoryzowanego resellera BenQ.

2. Okresowej konserwacji i napraw lub wymiany części ulegających normalnemu zużyciu;

3. Kosztów transportu i ryzyka związanych z transportem produktu do BenQ/serwisu i odebraniem produktu przez klienta końcowego;

4. Żadnych modyfikacji produktu koniecznych do zapewnienia zgodności z normami technicznymi lub bezpieczeństwa mającymi zastosowanie w kraju innym niż kraj, dla którego produkt został oryginalnie przeznaczony i wyprodukowany;

5.  Uszkodzeń lub wad produktu wynikających z:

    a) Błędnego użytkowania lub błędnej instalacji produktu (użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem produktu, instalacji lub użytkowania niezgodnych z instrukcją BenQ lub też normami technicznymi lub normami bezpieczeństwa obowiązującymi w kraju użytkowania, itp.)

    b) Konserwacji produktu niezgodnie z instrukcją BenQ lub zaniedbania konserwacji produktu.

    c) użycia części innych niż wyprodukowane lub sprzedawane przez BenQ

    d) Błędnego obchodzenia się z produktem lub jego złego traktowania (błędne przenoszenie, upuszczenie, uderzenia itp.) bądź nieodpowiednich warunków otoczenia (słaba wentylacja, drgania, narażenie na wilgoć, nadmierne gorąco, kontakt z piaskiem lub inną substancją, nieprawidłowe parametry zasilania elektrycznego itp.)

    e) Użytkowania produktu w połączeniu z niezgodnym lub wadliwym produktem (sprzętem lub oprogramowaniem), akcesorium albo urządzeniem.

    f) Żadnych modyfikacji produktu w celu zapewnienia zgodności z normami technicznymi lub bezpieczeństwa mającymi zastosowanie w kraju innym niż kraj, dla którego produkt został oryginalnie przeznaczony i wyprodukowany;

    g) Modyfikacji lub naprawy Produktu wykonanej przez osobę nieuprawnioną przez BenQ.

    h) Działania siły wyższej, katastrof (pożar, powódź itp.), uderzenia pioruna, itp.

    i) Oprogramowania i jego aktualizacji innych niż dostarczone, opracowane lub autoryzowane przez dostawcę.

    j) Urządzeń mobilnych, których etykieta identyfikacyjna (IMEI) została uszkodzona, zniszczona, całkowicie lub częściowo usunięta oraz urządzeń, których etykieta jest niezgodna z urządzeniem.

   k) uszkodzeń spowodowanych przez siłę wyższą, w tym błyskawicę, powódź, warunki atmosferyczne, trzęsienie ziemi lub inne katastrofy lub zjawiska naturalne.

 

Z WYJĄTKIEM GWARANCJI I WARUNKÓW OPISANYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, BENQ UNIEWAŻNIA WSZELKIE INNE GWARANCJE, WYRAŻONE LUB DOROZUMIANE ALBO USTAWOWE, W SZCZEGÓLNOŚCI, DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE, JAKIE MOGĄ BYĆ NARZUCONE PRZEZ WŁAŚCIWE PRAWO, SĄ OGRANICZONE DO ZAKRESU OKREŚLONEGO PRZEZ WARUNKI NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI. W ŻADNYM RAZIE BENQ NIE ODPOWIADA ZA ŻADNE SZKODY INCYDENTALNE, SZCZEGÓLNE LUB WYNIKOWE, W TYM, W SZCZEGÓLNOŚCI, UTRACONE TRANSAKCJE, ZYSKI, DANE LUB UTRACONĄ MOŻLIWOŚĆ UŻYTKOWANIA, W OPARCIU O ODPOWIEDZIALNOŚĆ UMOWNĄ LUB DELIKTOWĄ ALBO GWARANCYJNĄ, WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA, DZIAŁANIA LUB KONSERWACJI PRODUKTU BENQ LUB Z TYMI CZYNNOŚCIAMI POWIĄZANE, NAWET JEŚLI FIRMA BENQ ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE, ŻE, ODPOWIEDNIO, NAPRAWA LUB WYMIANA, ZGODNIE Z ZAKRESEM OBSŁUGI GWARANCYJNEJ OPISANYM W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, STANOWI CAŁOŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ODNIESIENIU DO NARUSZENIA WARUNKÓW OGRANICZONEJ GWARANCJI BENQ OPISANYCH W NIENIEJSZYM DOKUMENCIE.

 

Niektóre państwa lub prowincje nie pozwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody incydentalne lub wynikowe dla produktów konsumenckich, a niektóre państwa lub prowincje nie pozwalają na ograniczenia okresu ważności gwarancji dorozumianej. W takich państwach i prowincjach wyłączenia lub ograniczenia niniejszej ograniczonej gwarancji mogą nie mieć zastosowania do użytkownika.

TOP