Cena Ilość
Policy Center
BenQ Europa – Oświadczenie o prywatności dla wszystkich portali europejskich (EOG)
1. Wprowadzenie
2. Czym są dane osobowe
3. Kim jesteśmy
4. Dane osobowe, które przetwarzamy
5. Podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych
6. Cele przetwarzania danych osobowych
7. Przechowywanie danych osobowych 
8. Udostępnianie danych stronom trzecim
9. Środki bezpieczeństwa
10. Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą
11. Skontaktuj się z nami
12 Zmiany oświadczenia dotyczące prywatności
13. Skargi
1. Wprowadzenie

Jako BenQ Europe B.V. bardzo cieszymy się, że jesteś zainteresowany naszą firmą oraz naszymi produktami i usługami. Ochrona Twoich danych osobowych, które nam przekazałeś, jest dla nas bardzo ważna. W tym dokumencie wyjaśnimy, jak gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy Twoje dane osobowe.

Wyjaśnimy także, jakie posiadasz prawa odnośnie do swoich danych osobowych i jak możesz skorzystać z tych praw.


2. Czym są dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
Obejmuje to informacje, takie jak Twoje prawdziwe imię i nazwisko, adres, numer telefonu i data urodzenia. Informacje, których nie można powiązać z Twoją prawdziwą tożsamością, jak ulubione witryny internetowe lub liczba użytkowników wizyty, nie są uznawane za dane osobowe.

3. Kim jesteśmy

Niniejsze oświadczenie o prywatności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych przetwarzanych w jakikolwiek sposób przez BenQ Europe B.V. oraz wszelkie oddziały krajowe BenQ w Europie.

Nasz zarejestrowany adres firmowy to:

BenQ Europe B.V.
Meerenakkerweg 1-17
5652 AR  Eindhoven
Holandia

Jeśli masz jakieś pytania na temat tego, jak przetwarzamy dane osobowe lub chciałbyś skorzystać z przysługujących Ci jako właścicielowi danych praw, prosimy o przesłanie nam listu elektronicznego na adres privacy@benq.eu

4. Dane osobowe, które przetwarzamy

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ przekazałeś nam swoje dane w celu zawarcia z nami umowy albo świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz lub otrzymaliśmy twoje dane osobowe od stron trzecich, abyśmy mogli świadczyć usługi na Twoją rzecz i zapewniać wsparcie naszych produktów. Co więcej, mogłeś przekazać nam swoje dane osobowe w celu umożliwienia nam indywidualnego dostosowania naszych usług i produktów w oparciu o Twoje preferencje i zainteresowania. 

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

·         Nazwisko i adres
·         Dane kontaktowe (adres e-mail, nr telefonu)
·         Nazwa firmy
·         Adres firmy
·         Dane dotyczące płatności (opcja)

Co więcej, kiedy korzystasz z naszych usług/produktów, przetwarzamy, w zależności od sposobu korzystania przez Ciebie z produktów/usług, następujące dane, które mogą być traktowane jako dane osobowe:

1.       Informacje techniczne, włączając w to adres IP wykorzystywany przy podłączaniu twojego urządzenia do Internetu;
2.       Typ i wersja Twojej przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, typy i wersje wtyczek przeglądarki;
3.       System operacyjny i platforma;
4.       Informacje na temat Twojej wizyty, łącznie z URL - jednolitymi lokalizatorami zasobu prowadzącymi do naszej witryny internetowej, używanymi na naszej witrynie internetowej i z naszej witryny internetowej.
5.       Zapisy dotyczące udziału w naszych wydarzeniach oraz informacje o produktach przekazane w związku ze zgłoszeniami serwisowymi i/lub rejestracją produktów.

Informacje Techniczne

Dodatkowo, w celu upewnienia się, że każdy odwiedzający jakąkolwiek z naszych witryn może korzystać z nich i poruszać się na nich skutecznie, stosujemy oprogramowanie śledzące w celu określania liczby gości i częstości odwiedzin naszej witryny. Nie używamy tego oprogramowania do gromadzenia danych osobowych ani indywidualnych adresów IP. Dane są wykorzystywane wyłącznie w postaci anonimowej lub zbiorczej.

Nasza polityka dotycząca plików cookie, którą można wyświetlić na stronie domowej każdej z naszych witryn, szczegółowo opisuje sposób wykorzystywania przez nas plików cookie.

5. Podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych oparte jest o następujące przesłanki zgodnie z definicją w artykule 6 Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych (RODO):

1.                   Zgoda
2.                   Wykonanie umowy
3.                   Wypełnienie obowiązku prawnego
4.                   Żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej
5.                   Prawnie uzasadnione interesy BenQ Europe B.V. lub strony trzeciej

Prawnie uzasadnione interesy to np.: Marketing, bezpieczeństwo, zarządzanie IT, udoskonalenie produktów, procedury prawne, wewnętrzne procedury biznesowe. 

6. Cele przetwarzania danych osobowych

Gromadzimy Twoje dane osobowe w jednym lub wielu następujących celach. Numery podane przy każdym z celów odnoszą się do podstawy prawnej podanej powyżej (artykuł 5)

podanej powyżej (artykuł 5)

1.       przekazywanie Ci informacji, o które poprosiłeś; [1, 2]
2.       przekazywanie Ci informacji, które uważamy za istotne dla tematu, zainteresowanie którym wyraziłeś; [1, 2, 5]
3.       rozpoczynanie i kończenie z Tobą, lub z podmiotem, który reprezentujesz, transakcji handlowych na zakup produktów i/lub usług; [2]
4.       realizowanie umowy zawartej z Tobą lub z podmiotem, który reprezentujesz; [2, 3]
5.       realizowanie umowy z Tobą na serwisowanie i wsparcie naszych produktów; [2, 3, 5]]
6.       zapewnianie bezpieczeństwa i bezpiecznego działania naszych witryn oraz wspierającej je infrastruktury biznesowej; [5]
7.       zarządzanie wszelką komunikacją między Tobą a nami, oraz [2, 5]
8.       optymalizowanie naszej oferty usług. [5]

7. Przechowywanie danych osobowych

Przechowujemy dane osobowe zgodnie z naszą własną polityką przechowywania danych uwzględniającą różne wymogi prawne, np. przepisów podatkowych.

8. Udostępnianie danych stronom trzecim

Nie udostępniamy, nie sprzedajemy, nie przekazujemy ani w inny sposób nie rozpowszechniamy Twoich danych osobowych na rzecz stron trzecich i nie będziemy tego robić w przyszłości, chyba że będzie od nas wymagało tego prawo, będzie to konieczne w celu realizacji umowy lub świadczenia usług na Twoją rzecz albo wyrazisz na to wyraźną zgodę. Na przykład, przekazanie Twojego adresu i danych zamówienia naszemu podwykonawcy może być konieczne, gdy zamówisz produkt.

Nasi partnerzy biznesowi podlegają własnym politykom dotyczącym prywatności. Zachęcamy Cię do zapoznania się z ich polityką prywatności przed zawarciem transakcji. W szczególności, wszystkie transakcje PayPal podlegają polityce prywatności PayPal.

W niektórych przypadkach możemy wysyłać użytkownikowi dostosowaną do niego komunikację na różnych platformach w oparciu o jego wyraźną zgodę udzieloną nam w Witrynie BenQ. Może to obejmować, między innymi, możliwość budowania innych odbiorców, którzy mogą być zainteresowani naszymi produktami, ponieważ są podobni do użytkownika (powszechnie znani jako "lookalike" odbiorcy).

Aby móc zaoferować taką dostosowaną komunikację, BenQ dzieli się ze swoimi partnerami reklamowymi, takimi jak Google, Facebook, niektórymi danymi osobowymi, w tym danymi kontaktowymi i danymi zamówienia.

Należy pamiętać, że użytkownik ma prawo do wycofania swojej zgody na marketing bezpośredni w dowolnym momencie, jak opisano w niniejszej Polityce.

Zewnętrzni dostawcy usług przetwarzający dane w naszym imieniu są umownie zobowiązani do zachowania pełnej poufności zgodnie z art. 28 RODO.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w ramach korporacji BENQ w celu realizacji umowy z Tobą, świadczenia usług lub z uwagi na prawnie uzasadnione interesy BENQ Europe B.V. (np. interes posiadanie scentralizowanego zarządzania usługami na rzecz klientów).

Możemy uzyskiwać dostęp do Twoich danych osobowych i przetwarzać je na całym świecie w zakresie wymaganym do celów podanych w tym oświadczeniu. W zakresie, w jakim takie przetwarzanie na całym świecie obejmuje przekazywanie danych osobowych do naszych spółek powiązanych lub stron trzecich znajdujących się poza EOG, które nie uzyskały wiążącej decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony wydanej przez Komisję Europejską, takie przekazywanie podlega (i) standardowym klauzulom umownym UE lub (ii) innym wiążącym i właściwym mechanizmom przekazywania zapewniającym odpowiedni poziom ochrony zgodny z RODO, jak zatwierdzone wiążące reguły firmowe.

9. Środki bezpieczeństwa

Podejmujemy wszelkie koniecznie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych osobowych. Twoje dane są przechowywane w bezpiecznym środowisku operacyjnym, które nie jest dostępne publicznie. Stosujemy również szyfrowanie, gdy to wykonalne, aby zabezpieczać dane osobowe w trakcie przesyłania. Jednakże, proszę zwrócić uwagę, że mimo podejmowania przez nas w rozsądnym zakresie kroków w celu ochrony Twoich danych, żadna witryna internetowa, transmisja internetowa, żaden system komputerowy ani żadne połączenie bezprzewodowe nie są całkowicie bezpieczne. W nieszczęśliwym przypadku wystąpienia zagrożenia dla Twoich danych osobowych, powiadomimy Cię o tym jak najszybciej, uwzględniając zaistniałe okoliczności.

10. Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

Jako osoba, której dane osobowe przechowujemy, posiadasz pewne prawa. Jeśli życzysz sobie skorzystać z jakichkolwiek z tych praw, prosimy o przesłanie listu pocztą elektroniczną na adres privacy@benq.eu lub o skorzystanie z informacji udzielonych w dziale „Skontaktuj się z nami” poniżej. Twoje prawa to:

Prawo dostępu

Możesz zażyczyć sobie bezpłatnego wglądu w swoje dane osobowe, które posiadamy. Jeśli zaistnieją wyjątkowe okoliczności pozwalające nam odmówić Ci przekazania danych, wyjaśnimy te okoliczności. Jeśli prośby będą miały charakter żartobliwy lub nękający, zastrzegamy sobie prawo do ich odrzucenia. Jeśli odpowiadanie na takie prośby może z dużym prawdopodobieństwem doprowadzić do zwłoki lub powoduje powstanie nieuzasadnionych kosztów (które być może będziesz musiał ponieść), poinformujemy Cię o tym.

Prawo do sprostowania

Jeśli uważasz, że posiadamy niedokładne lub niepełne Twoje dane osobowe, możesz skorzystać z prawa do poprawienia lub uzupełnienia tych danych. Może to być wykorzystane wraz z prawem do ograniczenia przetwarzania w celu dopilnowania, by niepoprawne/niekompletne informacje nie były przetwarzane, dopóki nie poddane zostaną korekcie.

Prawo do wymazania („prawo do bycia zapomnianym”)

Tam gdzie nie będzie już nadrzędnej podstawy prawnej lub uzasadnionego powodu dla przetwarzania danych osobowych, możesz wystąpić z prośbą o usunięcie przez nas Twoich danych osobowych. Podejmiemy wszelkie uzasadnione działania, aby zapewnić usunięcie danych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Możesz nas poprosić o zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych. Wciąż będziemy przechowywać te dane, ale nie będziemy już ich przetwarzać. To prawo jest alternatywą dla prawa do wymazania. Jeśli jeden z następujących warunków zostanie spełniony, będziesz mógł skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania:

a)      Prawdziwość danych osobowych jest sporna

b)      Przetwarzanie danych osobowych jest bezprawne

c)       Nie potrzebujemy już danych osobowych do przetwarzania, jednak dane osobowe są wymagane jako część procedur prawnych

d)      Skorzystano z prawa do sprzeciwu i przetwarzanie zostało ograniczone w oczekiwaniu na decyzję o stanie przetwarzania

Prawo do przenośności danych

Możesz zażądać przekazania kopii swoich danych osobowych przetwarzanych przez BENQ. Przekażemy Ci dane osobowe w powszechnie stosowanym i odczytywalnym komputerowo formacie. Będą to dane osobowe, które przetwarzaliśmy w oparciu o Twoją zgodę lub w celu realizacji naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie.

Prawo do sprzeciwu

Posiadasz prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu przez nas swoich danych, tam gdzie:

·         Przetwarzanie opiera się o uzasadniony interes;

·         Przetwarzanie odbywa się do celów marketingu bezpośredniego;

·         Przetwarzanie wiąże się z automatycznym podejmowaniem decyzji lub profilowaniem.

Identyfikacja

W przypadku każdego z żądań możemy poprosić Cię o potwierdzenie Twojej tożsamości. Wymóg ten wynika z potrzeby potwierdzenia, kim jesteś, aby Twoje dane osobowe nie zostały udostępnione osobom trzecim i zagwarantowania przeprowadzenia ewentualnej zmiany odpowiednich danych.

 

Wycofanie zgody

Zawsze możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Jeśli pragniesz wycofać swoją zgodę, poinformuj nas o tym przy pomocy jednego z kanałów komunikacji, po czym zaprzestaniemy dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych. Ma to zastosowanie wyłącznie do danych osobowych przetwarzanych za zgodą.

Terminy

Udzielimy odpowiedzi na Twoje żądania jak najszybciej, ale nie później niż po upływie miesiąca. Jeśli nie dotrzymamy tego terminu, poinformujemy Cię o tym przed jego upływem. Może się zdarzyć, że z uwagi na złożoność lub skalę Twojego żądania, odpowiedź zostanie udzielona w czasie do trzech miesięcy.

11. Skontaktuj się z nami

Jakiekolwiek komentarze, pytania lub sugestie dotyczące tej polityki prywatności lub sposobu wykorzystywania twoich danych osobowych proszę przesyłać pod ten adres poczty elektronicznej: privacy@benq.eu

Alternatywnie możesz skontaktować się z nami w naszej siedzibie, wykorzystując następujący adres pocztowy lub numery telefonów:

 

GDPR Compliance Manager
BenQ Europe B.V.
Meerenakkerweg 1-17
5652 AR  Eindhoven
Holandia

Telefon: +31-88:-8889200

12. Zmiany oświadczenia dotyczące prywatności

Podejmujemy wszelkie starania, aby niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności pozostawało dokładne i prawidłowe. Z tej przyczyny konieczna może być jego aktualizacja.

BENQ Europe B.V. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym terminie i bez uprzedniego powiadomienia. Dlatego proszę regularnie sprawdzać, czy do oświadczenia nie zostały wprowadzone zmiany.

13. Skargi

Jeśli chciałbyś omówić skargę, prosimy bezzwłocznie się z nami skontaktować wykorzystując dane umieszczone powyżej. Wszystkie skargi zostaną potraktowane w sposób poufny.

Jeśli nie będziesz zadowolony ze sposobu, w jaki obchodzimy się z twoimi danymi lub też ze skargi, jaką złożyłeś do nas na temat sposobu przetwarzania swoich danych, jesteś upoważniony do udania się ze swoją skargą do organu nadzorczego w Unii Europejskiej. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę Autoriteit Persoonsgegevens.

TOP